Hlavní obsah

jednat

Vyskytuje se v

dílo: dílo, ve kterém se jedná o...un ouvrage où il est question de...

jednat se: Jedná se o co.Il s'agit de qqch.

jednat se: Jedná se o to, aby.Il s'agit de faire qqch.

lehkomyslně: jednat lehkomyslněagir avec étourderie

lstivě: lstivě jednatruser

okolek: jednat bez okolkůagir sans détours/ambages/manières/chichis

rovný: jednat s kým jako rovný s rovnýmtraiter qqn sur un pied d'égalité, traiter qqn d'égal à égal

rozhodně: jednat rozhodněagir avec détermination

rozmysl: jednat bez rozmysluagir sans réfléchir/délibération

společně: jednat společně s kým v dohoděagir concurremment avec qqn

uvolněně: jednat uvolněněagir avec désinvolture

zbrkle: jednat zbrkleagir par étourderie

zvyklost: jednat proti ustáleným zvyklostemaller à contre-courant

proti: jednat proti komu/čemuagir contre qqn/qqch

opovržlivě: jednat s kým opovržlivětraiter qqn par-dessus la jambe

povýšeně: jednat s kým povýšenětraiter qqn de haut en bas

rukavička: jednat s kým v rukavičkáchprendre des gants avec qqn

conséquence: agir en conséquencepodle toho jednat

contrainte: agir sous la contraintejednat pod nátlakem

cruauté: traiter qqn avec cruautéjednat s kým krutě

décision: agir avec décisionjednat rázně

désinvolture: agir avec désinvolturejednat nenuceně

étourderie: agir avec/par étourderiejednat zbrkle/lehkomyslně/nerozvážně

intérêt: agir dans l'intérêt de qqnjednat v čím zájmu

manquer: manquer à l'honneurjednat nečestně

ménagement: traiter qqn sans ménagementjednat s kým bezohledně

rudement: traiter qqn rudementjednat tvrdě s kým

seul: faire cavalier seuls převahou vyhrát o koni, žokeji, přen. jednat na vlastní pěst

tendre: hovor. ne pas être tendre pour/avec qqnnejednat v rukavičkách, nemazlit se s kým

agir: Le moment est venu d'agir.Nadešla chvíle jednat.

cavalier: faire cavalier seuljednat na vlastní pěst

dessous: agir en dessousjednat pokrytecky

idée: agir à son idéejednat po svém

lui: Il a agi de lui-même.Jednal na vlastní pěst.

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

patte: faire patte de velourszatáhnout drápky, jednat v rukavičkách

procédé: user de bons/mauvais procédés à l'égard de qqnjednat s kým zdvořile/nezdvořile

traiter: traiter qqn de haut en basjednat s kým povýšeně