Hlavní obsah

partir [paʀtiʀ]

Intranzitivní sloveso

  1. odejít, odjetpartir à piedodejít pěškypartir en voitureodjet autempartir en avionodletět (letadlem)
  2. vyjít, vyjet, vykročitpartir du pied droitvykročit pravou nohou
  3. odstartovat o závodufaire partir un moteurspustit motor
  4. začít jakC'est bien parti.Dobře to začalo., Je to na dobré cestě.
  5. vybuchnout, vystřelit, spustit
  6. à faire qqch začít dělat co, pustit se do čeho
  7. de qqch vyjít, vyjet z čeho
  8. de qqch začí(na)t od čeho, platit od kdyIl est parti de zéro et il a réussi.Začínal od nuly a uspěl.
  9. à partir de od kdy, počínaje čím časově i místněà partir de maintenantod teď

Vyskytuje se v

autre: autre partjinde, jinam

autre: d'autre partjinak

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

part: d'autre partmimo to, kromě toho, ostatně na začátku věty

part: à partstranou, zvlášť, odděleně

part: à partqqch/qqn vyjma, kromě koho/čeho, vyjímaje koho/co

part: à partoddělený

part: à partzvláštní, sám pro sebe

partant: être partantpour qqch být pro co, jít do čeho

parti: prendre partipour/contre qqn postavit se za koho, proti komu

parti: parti prispředpojatost, zaujatost, zaujatý postoj

partie: en partiečástečně, zčásti, dílem

partie: faire partiede qqch být součástí čeho, náležet, patřit k čemu

partie: partiesčásti těla, orgány, partie

partie: prendre qqn à partieobořit se na koho, napadnout koho

adverse: partie adverseodpůrce, odpůrčí strana

ça: à part çamimo to

chœur: faire partie des chœurszpívat ve sboru

chorale: faire partie d'une choralechodit do sboru, zpívat ve sboru

communiste: Manifeste du parti communisteKomunistický manifest

comptabilité: comptabilité simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

décès: faire-part de décèsúmrtní oznámení

décor: faire partie du décor= zapadat, splývat s okolím

double: comptabilité en partie doublepodvojné účetnictví

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

fondateur: part de fondateurzakladatelský podíl

intégrant: partie intégrante de qqchnedílná součást čeho

nul: nulle partnikde

opposant: práv. partie opposanteprotistrana

part: avoir part à qqchmít podíl, podílet se na čem

part: faire part à deuxrozdělit se

part: Part à deux !Fifty fifty!

part: prendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čem

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

part: de part et d'autrez obou stran, na obou stranách

part: nulle partnikde

part: autre partjinde, jinam

part: quelque partněkde

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

parti: tirer parti de qqchmít zisk z čeho, využít čeho

parti: prendre le parti de qqchrozhodnout se pro co, zvolit co, zaujmout stanovisko jaký

partie: parties génitalesgenitálie

prenant: partie prenantepříjemce, fin. zainteresovaná osoba na chodu společnosti

quelque: quelque partněkde, kdesi, někam, kamsi

quiconque: sans en faire part à quiconqueaniž to komukoliv oznámil

résidence: établir sa résidence (quelque part)usadit se (někde)

retour: partir sans esprit de retourodejít bez myšlenky na návrat

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

autre: Nous autres, nous partons.My ostatní odcházíme.

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

constituer: parties qui constituent un toutčásti tvořící celek

décider: Ils ont décidé de partir.Rozhodli se odjet.

embrasser: embrasser le partivstoupit do strany

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

le, la: Partez, il le faut.Odejděte, je to nutné.

litige: práv. parties en litigesporné strany

nous: Partez sans nous.Odjeďte bez nás.

part: À part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.

part: cas à partzvláštní případ

partie: en grande partiez velké části

partie: en tout ou en partiezcela nebo zčásti, celkem nebo částečně

plus: la plus grande partienejvětší část

pour: partir pour Parisodjet do Paříže

scléroser (se): parti politique qui se sclérosepolitická strana, která kostnatí

soutenir: Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.

venir: Il vient de partir.Právě odešel.

blague: blague à partžerty stranou

caisse: partir de la caissemít tuberu

famille: faire partie de la famillebýt členem rodiny o blízkém příteli ap.

fumée: partir en fuméerozplynout se, zmizet jako pára nad hrncem

fusée: partir comme une fuséevystřelit jako raketa rychle odejít

java: partir en javavyrazit na flám

meuble: hovor. faire partie des meublespatřit k inventáři

part: faire la part du feuněco obětovat a zachránit zbytek

part: avoir sa part de gâteaupřijít si na své podílet se na zisku

part: se tailler la part du lionurvat nejvíc ze zisku

partie: partie cachée de l'icebergskrytá stránka

pet: hovor. Il est parti comme un pet.Vypařil se.

reculons (à): aller quelque part à reculonsjít někam s nechutí

servir: Rien ne sert de courir, il faut partir à point.Pozdě bycha honit.

trompette: partir sans tambour ni trompettezmizet po anglicku, vytratit se

zéro: (re)partir de zéro(znovu) začí(na)t od nuly