Hlavní obsah

na [na]

Citoslovce

  • a (just) jo!, a (just) ne! citoslovce zesilňující kladné nebo záporné tvrzení

Vyskytuje se v

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

air: à l'air librena čerstvém vzduchu

aise: hovor. être à son aiseslušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřen

américain: vedette américaine= divadelní nebo filmová hvězda, která přichází na scénu před hlavní hvězdou

application: application d'un enduit sur un murnanesení nátěru na zeď

application: application de l'ensemble A vers l'ensemble Bzobrazení množiny A na množinu B

appréciation: laisser une décision à l'appréciation de qqnponechat rozhodnutí na čí úvaze

aspect: au premier aspectna první pohled

baccalauréat: préparer le baccalauréatpřipravovat se na maturitní zkoušku

baiser: baiser de paixpolibek na usmířenou

bas: bas à varices= zdravotní punčochy na křečové žíly

bicyclette: aller à bicyclettejezdit na kole

boîte: boîte aux lettrespoštovní schránka na ulici, schránka na dopisy v domě

bord: À bord !Na palubu!

bout: au bout de qqchna konci čeho

bretelle: robe à bretellesšaty na ramínka

brillant: brillant à lèvreslesk na rty

brosse: brosse à dentskartáček na zuby

ça: ça dépendmožná, přijde na to, podle toho

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

caserne: être à la casernebýt na vojně

casse: vendre à la casseprodávat na váhu

caution: mettre en liberté sous cautionpropustit na kauci

cent: un cent mètresběh na sto metrů

cent: hovor. (à) cent pour centstoprocentně, stoprocentní, na sto procent

cerveau: tumeur au cerveaunádor na mozku

chaîne: chaîne de sûretéřetěz na dveřích bezpečnostní

chaîne: Sur quelle chaîne ?Na kterém programu?

chaîne: travail à la chaînepásová výroba, přen. práce jako na běžícím páse

chaise: faire de la chaise longueodpočívat na lehátku

charge: être à chargebýt na obtíž

charge: être à la charge de qqnna náklady, k tíži koho

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

charge: être en charge de qqchbýt zodpovědný za co, mít na starosti co

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

chariot: chariot alsacien= kolébka na kolečkách

chasse: chasse aux sorcièreshon na čarodějnice

cheval: faire du chevaljezdit na koni

à: à la campagnena venkově

abondant: pays abondant en vinzemě bohatá na víno

aliter: alité depuis des annéesuž léta upoutaný na lůžko

aller: aller à chevaljet na koni

allocation: allocations familialesrodinné přídavky, přídavky na děti

approvisionner: approvisionner son compte bancaireukládat na účet

arrêt: descendre au prochain arrêtvystoupit na příští zastávce

assaillir: assaillir une forteressezaútočit na pevnost

asseoir: asseoir qqn sur le trônedosadit koho na trůn

assurer: s'assurer les vivres pour un moiszajistit si jídlo na měsíc

attaquer: L'aviation ennemie nous attaque.Útočí na nás nepřátelské letectvo.

atteindre: atteindre le sommetdorazit na vrchol

attendre: attendre un busčekat na autobus

augmenter: augmenter de volumenabývat na objemu

avorter: Elle s'est fait avorter.Šla na potrat.

baiser: baiser qqn au frontpolíbit koho na čelo

balèze: Il est balèze en maths.Je machr na matiku.

battre: battre qqn à plate(s) couture(s)porazit koho na hlavu, roznést koho na kopytech

bouchonner: Ça bouchonne sur l'autoroute.Na dálnici je zácpa.

brûler: brûler un feu rouge(pro)jet na červenou

ceci: à ceci près que...na to, že...

changer: changer qqn de postepřeložit koho na jiné místo

château: les châteaux de la Loirezámky na Loiře

château: mener une vie de châteaužít si jako na zámku

abattre: homme à abattrečlověk na zabití

abîme: toucher le fond de l'abîmesáhnout si na dno

acabit: de/du même acabitna jedno kopyto

acte: prendre acte de qqchzapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat co

acte: dont acteskončeno a podepsáno závěr protokolu, bereme na vědomí

actif: avoir qqch à son actifmít co na kontě

amazone: monter en amazone= sedět bokem při jízdě na koni

amener: amener de l'eau au moulin de qqnhnát vodu na čí mlýn

apogée: être à l'apogéebýt na vrcholu

ardent: être sur des charbons ardentsbýt jako na trní

argile: colosse aux pieds d'argileobr na hliněných nohách

article: à l'article de la mortna smrtelném loži

assis: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

assistance: donner son assistance à qqnpřispět komu na pomoc

autel: placer qqn sur un autelpostavit koho na piedestal

automatique: hovor. C'est automatique.To je na beton.

avoir: Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

azimut: dans tous les azimutsna všechny strany

baisse: fin. être en baisseztrácet na ceně, klesat

balle: La balle est dans votre camp.Je to na vás., Je řada na vás.

bandeau: avoir un bandeau sur les yeuxmít klapky na očích

barrage: faire barrage à qqn/qqchzatarasit cestu komu/čemu, postavit se na odpor, čelit komu/čemu

barrière: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

basque: hovor. s'accrocher aux basques de qqndržet se koho za šos(y), nehnout se od koho na krok

bec: se retrouver le bec dans l'eauzůstat na suchu, nevědět, jak dál

bifteck: hovor. gagner son bifteckvydělávat si na živobytí

billot: J'en mettrais ma tête sur le billot.Dám na to krk.

bois: hovor. être du bois dont on fait les flûtesnechat na sobě dříví štípat