Hlavní obsah

do [do]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • C notado dièsecisdo bémolces

Synonyma

ut

Vyskytuje se v

dos: tourner le dosà qqn/qqch otočit se ke komu/čemu zády i přen.

dos: à dosv zádech, za zády

dos: au dosna záda, na zádech

dos: dans le dosna zádech

dos: de doszezadu

dos: derrière le dosza zády

dos: dos à doszády k sobě

dos: sur le dosna záda, na zádech

acte: prendre acte de qqchdát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čem

affaire: avoir affaire à qqnmít s kým co do činění

alors: jusqu'alors(až) do té doby

apprentissage: entrer en apprentissagejít do učení

argent: déposer son argent à la banquevložit své peníze do banky

bâillon: mettre un bâillon à qqndát roubík do úst, přen. zacpat ústa komu

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

bien: biens successorauxpozůstalost, majetek patřící do dědictví

bouche: bouche de métrovchod do metra

bout: jusqu'au boutzcela, úplně, až do konce

catastrophe: courir à la catastropheřítit se do záhuby

charge: prendre en charge qqn/qqch dans un véhiculenaložit koho/co do vozu

chorale: faire partie d'une choralechodit do sboru, zpívat ve sboru

complot: tremper dans un complotnamočit se do spiknutí

concurrence: (jusqu') à concurrence de qqchdo jaké výše finančně

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

corde: se mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás

début: du début à la finod začátku do konce

débuter: débuter dans le mondebýt uveden do společnosti

défaut: mettre qqn en défautpřivést koho do úzkých, oklamat koho

désespoir: se plonger dans le désespoirpropadat beznaději, upadat do zoufalství

dictionnaire: consulter un dictionnairepodívat se do slovníku

dire: dire son fait à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plic

dos: sac à dosbatoh

doubler: doubler le paspřid(áv)at do kroku

embarras: mettre qqn dans l'embarraspřivést koho do úzkých

emboîter: emboîter un livrevlepit brožovanou knihu do vazby

en: en Franceve Francii, do Francie

rond: dos rondkulatá záda

à: aller à Parisjít/jet do Paříže

à: du premier au dernierod prvního do posledního

à: recevoir de 4 à 6 heurespřijímat od 4 do 6 hodin pacienty, klienty ap.

abaissement: abaissement de l'âge de la retraitesnížení věkové hranice odchodu do důchodu

accélérer: accélérer l'allurepřidat do kroku

action: entrer en actionzasáhnout do činnosti

additionner: additionner le vin d'eaupřimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodou

aller: Les draps vont dans le placard.Prostěradla patří do skříně.

aller: un aller (simple) pour Marseillejízdenka do Marseille

allez: sport. Allez, allez.Do toho, do toho.

allonger: allonger le paspřid(áv)at do kroku

annuler: Le vol pour Lisbonne a été annulé.Let do Lisabonu byl zrušen.

appesantir: s'appesantir sur les détailspříliš zabíhat do podrobností

arriver: arriver en Francepřijet do Francie

atterrir: Nous avons atterri dans une petite auberge.Zapadli jsme do hospůdky.

augmenter: augmenter en nombrenarůstat do počtu

avant: aller de l'avantjít vpřed, přen. postupovat směle vpřed, pustit se do toho

blondir: gastr. faire blondir des oignonsosmahnout cibulku do zlatova

brancher: Ça te branche d'aller au ciné ?Šel bys do kina?

buter: se buter à qqchzatvrzele trvat na čem, vzít si co do hlavy

caca: faire caca dans sa culottepodělat se (do gatí)

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

compenser: Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.

composter: composter son billet avant de monter dans le trainoznačit si lístek před nástupem do vlaku

conditionné: lait conditionné en briquemléko balené do krabic

connaître: connaître qqch à fondznát co do hloubky

consommer: À consommer avant juin 2013.Spotřebujte do června 2013.

couper: couper la parole à qqnskočit komu do řeči, přerušit koho

dans: monter dans une voiturenasednout do auta

danser: danser en mesuretancovat do taktu

de: aller de Prague à Brnojet z Prahy do Brna

de: du 2 janvier au 31 marsod 2. ledna do 31. března

distribuer: distribuer les animaux en classeszařadit živočichy do tříd

dos: en avoir plein le dosmít toho plné zuby

embrasser: embrasser le partivstoupit do strany

en: monter en voiturenasednout do automobilu

sac: sac à dosbatoh

baisser: baisser le nezupadnout do rozpaků, zastydět se

ballon: souffler dans le ballonfouknout (si) do balonku

bas: hovor. mettre qqn plus bas que terrezašlapat koho do země

biscuit: hovor. s'embarquer sans biscuit= lehkomyslně se do něčeho pustit

blanc: regarder qqn dans le blanc des yeuxdívat se komu zpříma do očí

boire: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

borgne: changer son cheval borgne pour un cheval aveuglepřijít z bláta do louže

braconner: braconner sur les terres d'autruipytlačit komu v revíru, lézt komu do zelí

calice: boire le calice jusqu'à la lievypít kalich hořkosti až do dna

chapitre: avoir voix au chapitremít do toho co mluvit

chasser: chasser sur les terres d'autruipytlačit komu v revíru, lézt komu do zelí

chemin: se mettre sur le chemin de qqnpostavit se komu do cesty

cheveu: se prendre aux cheveuxvjet si do vlasů

chignon: se crêper le chignonvjet si do vlasů

clair: tirer une affaire au clairvnést světlo do záležitosti, vytáhnout aféru na světlo