Hlavní obsah

nechat

Dokonavé sloveso

  1. (dovolit, umožnit) laissernechat projít koholaisser passer qqn
  2. (v daném stavu) laissernechat se zlákat k čemuse prendre au jeunechat komu zajít chuť na cofaire passer à qqn l'envie de qqchnechat se prositse faire priernechat vyluhovatlaisser infuser
  3. (přestat se zajímat) laisser
  4. hovor.(rozejít se s někým) koho laisser (tomber) qqn
  5. (přenechat k vyřízení ap.) co na kom laisser à qqn le soin de qqch, laisser qqn faire qqch
  6. (zanechat po sobě) laisser
  7. (přestat s něčím) čeho cesser de faire qqch, abandonner qqch
  8. hovor.(dát něco udělat) udělat co faire faire qqch
  9. (ponechat, neodnímat) laisser
  10. nechat si (podržet ve vlastnictví) garderNechte si drobné/zbytek!Gardez la monnaie !nechat si co v zásoběavoir qqch en réserve

Vyskytuje se v

odležet: laisser reposernechat odležet, dát odležet

chuť: faire passer à qqn l'envie de qqchnechat komu zajít chuť do čeho, na co

chutnat: Bon appétit !Nechte si chutnat.

klobouk: rester couvertnechat (si) klobouk na hlavě

konec: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

pochyba: laisser qqn dans le doutenechat koho na pochybách

portrétovat: se faire portraiturernechat se portrétovat

projekt: laisser qqch à l'état de projetnechat co ve stadiu projektu

projet: livrer passage à qqnnechat projet koho

projít: livrer passage à qqnnechat projít koho

prosit: se faire priernechat se prosit

tělísko: se faire poser un stériletnechat si zavést nitroděložní tělísko

var: retirer qqch au premier bouillongastr. nechat co přejít varem

vzkaz: laisser un message (sur le répondeur)nechat vzkaz (na záznamníku)

čekat: se faire attendrenechat na sebe čekat

kopie: faire faire un double de ses clésnechat udělat kopii klíčů

kosmetika: se faire faire un soin du visagenechat si udělat kosmetiku

litovat: Je suis désolé de vous avoir fait attendre.Lituji, že jsem vás nechal čekat.

napálit: Je me suis fait avoir.Nechal jsem se napálit.

vytrhnout: se faire arracher une dentnechat si vytrhnout zub

záznamník: laisser un message sur le répondeurnechat vzkaz na záznamníku

dvířka: se ménager une porte de sortienechat si otevřená zadní dvířka

kámen: ne pas laisser pierre sur pierrenenechat kámen na kameni

nit: dire pis que pendre de qqnnenechat na kom nit suchou

plavat: laisser tomber/béton qqn/qqchnechat koho/co plavat

pokoj: laisser qqn tranquillenechat koho na pokoji

pro: garder qqch pour soinechat si co pro sebe

štípat: se laisser manger la laine sur le dosnechat na sobě dříví štípat

zadní: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

béton: Laisse béton !Nech to plavat!, Nech to být!

départir: se départir de son calmenechat se vyvést z klidu

jeter: hovor. se faire jeternechat se vyrazit

laisser: laisser tomber qqch(za)nechat čeho, nechat plavat co

passage: livrer passage à qqnnechat projít koho, umožnit průchod komu

plaindre: se faire plaindrenechat se litovat

rêne: lâcher les rênespovolit otěže, přen. všeho nechat

tatouer: se faire tatouer qqchnechat si vytetovat co, nechat se potetovat

tomber: přen., hovor. laisser tomber qqchnechat plavat, nechat být, zanechat co o sportu ap.

attendrir: se laisser attendrirnechat se obměkčit

céder: céder sa place à qqn(pře)nechat komu své místo

cuire: laisser cuire vingt minutesnechat vařit dvacet minut

duper: se laisser dupernechat se napálit, nalítnout

épingler: se faire épinglernechat se zabásnout

garder: Gardez la monnaie.Drobné si nechte.

occuper: Laissez ça, je m'occupe de tout.Nechte to, o všechno se postarám.

rengainer: rengainer son complimentnechat si kompliment pro sebe

reposer: laisser reposer du vinnech(áv)at uležet víno

rissoler: faire rissolernechat osmahnout/opéci

rot: faire faire son rot à un bébénechat dítě (od)říhnout

souffler: Laissez-moi le temps de souffler.Nechte mě chvíli vydechnout.

visite: passer la visite (médicale)nechat se prohlédnout lékařem, jít na prohlídku

bois: hovor. être du bois dont on fait les flûtesnechat na sobě dříví štípat

bond: faire faux bond à qqnnechat koho na holičkách

chèque: donner un chèque en blanc à qqnnechat komu volnou ruku

dragée: tenir la dragée haute à qqndělat komu drahoty, nechat se prosit od koho

jus: laisser qqn cuire dans son jusnechat koho vařit ve vlastní šťávě

laine: se laisser manger la laine sur le dosnechat si dříví na zádech štípat

meilleur: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

mérinos: hovor. laisser pisser le mérinosnechat to uležet, dá(va)t si na čas

ombre: laisser qqch dans l'ombrenechat co nevyjasněné

pauser: faire pauser qqnnechat čekat koho

poire: garder une poire pour la soifmyslet na zadní kolečka, (po)nechat si něco pro strýčka Příhodu

ratatiner: hovor. se faire ratatinernechat se naklepnout od soupeře

remballer: Il peut remballer ses compliments.Ať mě ušetří těch svých komplimentů., Ať si nechá ty své komplimenty.

répéter: Il ne se l'est pas fait répéter.Nenechá se prosit., Nemuselo se mu to říkat dvakrát.

sortie: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

travailler: faire travailler l'argentnechat peníze vydělávat, nenech(áv)at peníze ležet

vanne: hovor. ouvrir les vannesnechat volný průběh, poskytnout úvěr

nechat: podržet ve vlastnictví gardernechat si