Hlavní obsah

nechat

Dokonavé sloveso

  1. (dovolit, umožnit) laissernechat projít koholaisser passer qqn
  2. (v daném stavu) laissernechat se zlákat k čemuse prendre au jeunechat komu zajít chuť na cofaire passer à qqn l'envie de qqchnechat se prositse faire priernechat vyluhovatlaisser infuser
  3. (přestat se zajímat) laisser
  4. hovor.(rozejít se s někým) koho laisser (tomber) qqn
  5. (přenechat k vyřízení ap.) co na kom laisser à qqn le soin de qqch, laisser qqn faire qqch
  6. (zanechat po sobě) laisser
  7. (přestat s něčím) čeho cesser de faire qqch, abandonner qqch
  8. hovor.(dát něco udělat) udělat co faire faire qqch
  9. (ponechat, neodnímat) laisser
  10. nechat si (podržet ve vlastnictví) garderNechte si drobné/zbytek!Gardez la monnaie !nechat si co v zásoběavoir qqch en réserve

Vyskytuje se v

odležet: nechat odležet, dát odležetlaisser reposer

chuť: nechat komu zajít chuť do čeho, na cofaire passer à qqn l'envie de qqch

chutnat: Nechte si chutnat.Bon appétit !

klobouk: nechat (si) klobouk na hlavěrester couvert

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

pochyba: nechat koho na pochybáchlaisser qqn dans le doute

portrétovat: nechat se portrétovatse faire portraiturer

projekt: nechat co ve stadiu projektulaisser qqch à l'état de projet

projet: nechat projet koholivrer passage à qqn

projít: nechat projít koholivrer passage à qqn

prosit: nechat se prositse faire prier

tělísko: nechat si zavést nitroděložní tělískose faire poser un stérilet

var: gastr. nechat co přejít varemretirer qqch au premier bouillon

vzkaz: nechat vzkaz (na záznamníku)laisser un message (sur le répondeur)

čekat: nechat na sebe čekatse faire attendre

kopie: nechat udělat kopii klíčůfaire faire un double de ses clés

kosmetika: nechat si udělat kosmetikuse faire faire un soin du visage

litovat: Lituji, že jsem vás nechal čekat.Je suis désolé de vous avoir fait attendre.

napálit: Nechal jsem se napálit.Je me suis fait avoir.

vytrhnout: nechat si vytrhnout zubse faire arracher une dent

záznamník: nechat vzkaz na záznamníkulaisser un message sur le répondeur

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkase ménager une porte de sortie

kámen: nenechat kámen na kamenine pas laisser pierre sur pierre

nit: nenechat na kom nit suchoudire pis que pendre de qqn

plavat: nechat koho/co plavatlaisser tomber/béton qqn/qqch

pokoj: nechat koho na pokojilaisser qqn tranquille

pro: nechat si co pro sebegarder qqch pour soi

štípat: nechat na sobě dříví štípatse laisser manger la laine sur le dos

zadní: nechat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

béton: Laisse béton !Nech to plavat!, Nech to být!

départir: se départir de son calmenechat se vyvést z klidu

jeter: hovor. se faire jeternechat se vyrazit

laisser: laisser tomber qqch(za)nechat čeho, nechat plavat co

laisser: laisser qqn tranquillenechat koho na pokoji

laisser: se laisser fairenechat si všechno líbit

passage: livrer passage à qqnnechat projít koho, umožnit průchod komu

plaindre: se faire plaindrenechat se litovat

rêne: lâcher les rênespovolit otěže, přen. všeho nechat

tatouer: se faire tatouer qqchnechat si vytetovat co, nechat se potetovat

tomber: přen., hovor. laisser tomber qqchnechat plavat, nechat být, zanechat co o sportu ap.

tomber: přen., hovor. laisser tomber qqnnechat ve štychu, nechat, pustit k vodě koho

attendrir: se laisser attendrirnechat se obměkčit

céder: céder sa place à qqn(pře)nechat komu své místo

cuire: laisser cuire vingt minutesnechat vařit dvacet minut

duper: se laisser dupernechat se napálit, nalítnout

épingler: se faire épinglernechat se zabásnout

garder: Gardez la monnaie.Drobné si nechte.

occuper: Laissez ça, je m'occupe de tout.Nechte to, o všechno se postarám.

rengainer: rengainer son complimentnechat si kompliment pro sebe

reposer: laisser reposer du vinnech(áv)at uležet víno

rissoler: faire rissolernechat osmahnout/opéci

rot: faire faire son rot à un bébénechat dítě (od)říhnout

souffler: Laissez-moi le temps de souffler.Nechte mě chvíli vydechnout.

visite: passer la visite (médicale)nechat se prohlédnout lékařem, jít na prohlídku

bois: hovor. être du bois dont on fait les flûtesnechat na sobě dříví štípat

bond: faire faux bond à qqnnechat koho na holičkách

chèque: donner un chèque en blanc à qqnnechat komu volnou ruku

dragée: tenir la dragée haute à qqndělat komu drahoty, nechat se prosit od koho

jus: laisser qqn cuire dans son jusnechat koho vařit ve vlastní šťávě

laine: se laisser manger la laine sur le dosnechat si dříví na zádech štípat

meilleur: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

mérinos: hovor. laisser pisser le mérinosnechat to uležet, dá(va)t si na čas

ombre: laisser qqch dans l'ombrenechat co nevyjasněné

pauser: faire pauser qqnnechat čekat koho

poire: garder une poire pour la soifmyslet na zadní kolečka, (po)nechat si něco pro strýčka Příhodu

ratatiner: hovor. se faire ratatinernechat se naklepnout od soupeře

remballer: Il peut remballer ses compliments.Ať mě ušetří těch svých komplimentů., Ať si nechá ty své komplimenty.

répéter: Il ne se l'est pas fait répéter.Nenechá se prosit., Nemuselo se mu to říkat dvakrát.

sortie: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

travailler: faire travailler l'argentnechat peníze vydělávat, nenech(áv)at peníze ležet

vanne: hovor. ouvrir les vannesnechat volný průběh, poskytnout úvěr