Hlavní obsah

laisser [lese]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn faire qqch nech(áv)at koho dělat colaisser tomber qqch(za)nechat čeho, nechat plavat colaisser tomber qqnpustit koho k vodě, vykašlat se na koho
  2. nech(áv)at, ponech(áv)atlaisser qqn tranquillenechat koho na pokoji
  3. (za)nechat, opustitBon, je vous laisse.No (nic), já už půjdu. při odchodu

Sloveso zvratné

  • se laisser nechat se, dát se s infinitivemse laisser fairenechat si všechno líbit

Vyskytuje se v

aller: laisser allerqqch nech(áv)at být, zanedbávat co

aller: se laisser allernedbat na sebe, zanedbávat se, à qqch podd(áv)at se čemu

choir: laisser choirqqn nechat koho na holičkách

désirer: laisser à désirerbýt nedokonalý

froid: laisser qqn froidnechávat koho chladným

passer: laisser passerqqn/qqch pustit, nechat projít koho/co, propouštět co světlo ap.

tomber: laisser tomberupustit na zem

voir: laisser voirqqch netajit, dát najevo, projevit co

appréciation: laisser une décision à l'appréciation de qqnponechat rozhodnutí na čí úvaze

béton: Laisse béton !Nech to plavat!, Nech to být!

glisser: hovor. se laisser glisserzdechnout, zemřít

pénétrer: laisser pénétrer l'eaupropouštět vodu

tomber: přen., hovor. laisser tomber qqchnechat plavat, nechat být, zanechat co o sportu ap.

tomber: přen., hovor. laisser tomber qqnnechat ve štychu, nechat, pustit k vodě koho

vivre: se laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starosti

attendrir: se laisser attendrirnechat se obměkčit

cuire: laisser cuire vingt minutesnechat vařit dvacet minut

duper: se laisser dupernechat se napálit, nalítnout

occuper: Laissez ça, je m'occupe de tout.Nechte to, o všechno se postarám.

réfléchir: Laissez-moi le temps de réfléchir.Dejte mi čas na rozmyšlenou.

reposer: laisser reposer du vinnech(áv)at uležet víno

souffler: Laissez-moi le temps de souffler.Nechte mě chvíli vydechnout.

jus: laisser qqn cuire dans son jusnechat koho vařit ve vlastní šťávě

laine: se laisser manger la laine sur le dosnechat si dříví na zádech štípat

mérinos: hovor. laisser pisser le mérinosnechat to uležet, dá(va)t si na čas

noyer: se laisser noyer dans un verre d'eauztrácet hned hlavu při první překážce

ombre: laisser qqch dans l'ombrenechat co nevyjasněné

rissoler: se laisser rissoler sur la plageopékat se na pláži