Hlavní obsah

voir [vwaʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. faire voir qqch ukázat, předvést co
  2. laisser voir qqch netajit, dát najevo, projevit co
  3. shlédnout film ap., pozorovat nehodu ap. co, (po)dívat se na koho/covoir une villenavštívit město
  4. navštívit, vídataller voir qqnnavštívit kohovenir voir qqnpřijít ke komu
  5. qqch setkávat se s čím pravidelně
  6. číst text ap., zpozorovat, nalézt chyby v textu ap.
  7. rozmyslit si, rozvážit si, uvážit
  8. qqn/qqch dívat se, nahlížet, nazírat na koho/co
  9. voir à +inf. bdít nad čím, dohlížet, dbát na co

Vyskytuje se v

clair: voir clairdobře vidět

claire-voie: à claire-voielaťkový

garde: garde à vuepředběžné zadržení, policejní vazba

lacté: Voie lactéeMléčná dráha

perdre: perdre qqn/qqch de vueztratit koho/co z očí, pustit koho/co z hlavy, přen. ztratit co ze zřetele

perte: à perte de vuedo nedohledna, do nekonečna, kam až oko dohlédne

prise: prise de vue(s)záběr filmový, snímek fotografický

vis: (escalier à) vistočité schody/schodiště

voie: voie (ferrée)železnice, dráha, trať

voir: faire voirqqch ukázat, předvést co

vu: vu ques ohledem na to, že, s ohledem k tomu, že, se zřetelem k tomu, že

vue: à première vuena první pohled

affaiblissement: affaiblissement de la vueslábnutí zraku

circulation: voie à grande circulationhlavní silnice

couleur: hovor. en voir de toutes les couleurszakusit mnoho nepříjemností

court: avoir la vue courtebýt krátkozraký, být omezený

double: voir doublevidět dvojmo

étroitesse: étroitesse de vuesomezenost, omezený rozhled

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

général: vue généralecelkový pohled

imprenable: vue imprenablenezastavitelný výhled

obligation: se voir/se trouver/être dans l'obligation de faire qqchbýt povinen/nucen co udělat

œil: à vue d'œiločividně

point de vue: du point de vue de qqn/qqchz hlediska, ze stanoviska koho/čeho

royal: voie royalenejschůdnější cesta

rude: en voir de rudeszažít těžké časy

vis-à-vis: parler à son vis-à-vismluvit se svým protějškem

à: C'est à voir.To musíte vidět.

aller: Cette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

apprécier: L'euro s'est apprécié vis-à-vis du dollar.Euro vůči dolaru stouplo.

après: voyez ci-aprèsviz dále

baisser: Sa vue baisse.Slábne mu zrak.

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

dérober: dérober qqch à la vue de qqntajit co před kým

desserrage: desserrage d'une vispovolení šroubu

développement: pays en voie de développementrozvojová země

faire: faire voir qqch à qqnukázat komu co

falloir: Il faut voir.Uvidíme.

lequel: milieu dans lequel il vitprostředí, ve kterém žije

on: Quand est-ce qu'on se voit ?Kdy se uvidíme?

suivre: On le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.

sur: vue sur la mervýhled na moře

beau: Cela est beau à voir.To je krása.

bleu: n'y voir que du bleunebýt z toho moudrý, být z toho jelen

chandelle: (en) voir trente-six chandelles(u)vidět hvězdičky před očima po ráně do hlavy

connu: Ni vu ni connu.Ticho po pěšině., Nikomu ani muk.

loup: avoir vu le louppřijít o věnec nebýt už pannou

nez: à vue de nezod oka, přibližně

ni: Ni vu ni connu !Nikomu ani muk!

peinture: hovor. Je ne peux pas le voir en peinture.Nemohu ho ani vystát.

portée: à portée de la vuena dohled

prisme: voir qqch à travers un prisme de qqchdívat se na co očima čeho zkresleně

qui: Qui vivra verra.To se uvidí., Časem uvidíme.

redire: Je ne vois rien à redire à cela.Nemůžu tomu nic vytknout.

remettre: remettre qqn sur la (bonne) voiepřivést koho zpět na správnou cestu

rose: voir tout en rosevidět vše růžově, malovat si to růžově

serrer: serrer la vis à qqndržet koho zkrátka, utáhnout komu šroub

tunnel: voir le bout du tunnel(u)vidět světlo na konci tunelu

celkový: vue généralecelkový pohled

cesta: voies respiratoiresdýchací cesty

dálnice: autoroute à quatre voiesčtyřproudová dálnice

dohled: à portée de sa vuena dohled

dráha: la Voie lactéeMléčná dráha

dýchací: voies respiratoiresanat. cesty dýchací

horní: parties supérieures des voies respiratoiresanat. horní cesty dýchací

jasně: y voir plus clairvidět to jasněji

jasno: voir clair dans qqchmít jasno v čem

jednosměrný: circulation/rue/voie à sens uniquejednosměrná doprava/ulice/silnice

k, ke, ku: vu qqchvzhledem k čemu

klíč: clé à vistech. šroubový klíč

kolej: voie de garageodstavná kolej i přen.

komunikace: voie publiqueveřejná komunikace

krátkozraký: avoir la vue courte, přen. avoir la vue bassebýt krátkozraký

kresba: dessin à vuekresba od oka

laskomina: avoir des vues sur qqchmít laskominy na co

mléčný: Voie lactéeastron. Mléčná dráha

mokrý: voie humidechem. mokrá cesta

na: voir qqch de ses propres yeuxvidět co na vlastní oči

nádherný: présenter une vue splendide sur la merskýtat nádherný výhled na moře

najevo: dát pocítit faire sentir qqch, netajit laisser voir qqchdát najevo co

návštěva: aller voir qqn, rendre visite à qqnjít na návštěvu ke komu

od, ode: à vue de nezod oka

perspektiva: vue aérienne, vue à vol d'oiseaupohled z ptačí perspektivy

plán: voir largemít velké plány

pohled: vue perçantepronikavý pohled

pohledět: c'est joli à voirradost pohledět

pozorovat: voir tout d'un œil égalpozorovat lhostejně

pronikavý: vue perçantepronikavý pohled

pruh: voie dopr. silniční/dopravní/jízdní pruh

přivést: mettre qqn sur la voiepřivést koho na stopu

rozvojový: pays en voie de développementrozvojová země

scestí: mal tourner, s'engager dans la mauvaise voiedostat se na scestí

schod: escalier à vis/en escargottočité schody

sklo: Tu me caches la vue !Máš tlusté sklo!

sprásknout: être frappé de stupeur à la vue de qqn/qqchsprásknout ruce nad kým/čím

stanovisko: se placer à un certain point de vuezaujmout určité stanovisko

špatný: avoir une mauvaise vuemít špatný zrak

trať: ligne à voie uniquejednokolejná trať

účet: compte courant, BeF compte à vueběžný účet

úřední: par voie légaleúřední cestou

ústup: être en (voie de) régressionbýt na ústupu

vazba: garde à vuepolicejní/vyšetřovací vazba max. 48 hodin

vedlejší: voie de garagevedlejší kolej odstavná, i přen.

vidění: connaître qqn de vueznát koho od vidění

vidět: voir clair(ement)jasně vidět

výhled: avoir vue sur qqchmít výhled na co

výměna: échange d'opinions, échange de points de vuevýměna názorů

zálusk: avoir des vues sur qqn/qqchmít zálusk na koho/co

zkrátka: tenir qqn de court, serrer la vis à qqnpřen. držet koho zkrátka

zrak: perdre la vueztratit zrak

ztrácet: perdre qqn de vueztrácet koho z dohledu

ztratit: perdre qqn de vueztratit koho z očí

železniční: voie ferréeželezniční trať

hledisko: du point de vue de qqchz hlediska čeho

ho: Tu vois la voiture ? – Oui, je la vois.Vidíš to auto? – Vidím ho.

jízdní: voie (de circulation), BeF bande de circulationjízdní pruh

prostřednictvím: par l'intermédiaire/la voie de qqchprostřednictvím čeho

protisměr: à contre-voiev protisměru

rozednít se: À l'aube, il a vu...Když se rozednilo, uviděl...

sám, sama, samo, samý: Tu vois toi-même que...Sám vidíš, že...

viz: voir ci-dessous/ci-dessusviz níže/výše

vzhledem k: Étant donné que..., Vu que...Vzhledem k tomu, že...

zřídkakdy: Il vient rarement nous voir.Navštěvuje nás zřídkakdy.

brýle: voir qqn/qqch en rosedívat se na koho/co růžovými brýlemi

černě: voir les choses en noirvidět všechno černě

dívat se: voir tout en rosedívat se na svět růžovými brýlemi

dopředu: voir loinvidět dopředu být prozíravý

dosáhnout: Tant que vue pouvait s'étendre.Kam oko dosáhlo.

dovést: Je vois ça d'ici.iron. To si dovedu představit.

fald: en faire voir de toutes les couleurs à qqnprohnat komu faldy

hvězdička: (en) voir trente-six chandelles(u)vidět hvězdičky před očima

jelen: J'en suis comme deux ronds de flan., Je n'y vois que du bleu.Jsem z toho jelen.

kam: Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.Kdo chce kam, pomozme mu tam.

lord: Il vit en grand seigneur.Žije si jako lord.