Hlavní obsah

vue [vy]

Podstatné jméno ženské

 1. zrak smysl
 2. dohledà perte de vuedo nedohledna, až kam oko dohlédne
 3. pohledpoint de vueúhel pohledu
 4. à première vue na první pohled
 5. de vue od vidění
 6. à vue fin.na viděnou, při předložení splatný
 7. à vue d'œil očividně, před očima
 8. zrak, oči
 9. výhled, vyhlídkastav. vue imprenablenezastavitelný výhledavoir vue sur qqchmít výhled na co
 10. en vue (dobře) viditelný, na viditelném místěen vue přen. známý
 11. de qqch pohled na co
 12. en vue de qqch na dohled od čeho, v dohledu čeho
 13. vue d'ensemble přen.celkový pohled
 14. pohled(nice), snímekprise de vuezáběr
 15. de qqch názor, pohled na coéchange de vuesvýměna názorů
 16. plán, záměren vue de qqchvzhledem k čemu

Vyskytuje se v

clair: voir clairdobře vidět

claire-voie: à claire-voielaťkový

garde: garde à vuepředběžné zadržení, policejní vazba

lacté: Voie lactéeMléčná dráha

perdre: perdre qqn/qqch de vueztratit koho/co z očí, pustit koho/co z hlavy, přen. ztratit co ze zřetele

perte: à perte de vuedo nedohledna, do nekonečna, kam až oko dohlédne

prise: prise de vue(s)záběr filmový, snímek fotografický

vis: (escalier à) vistočité schody/schodiště

voie: voie (ferrée)železnice, dráha, trať

voir: faire voirqqch ukázat, předvést co

vu: vu ques ohledem na to, že, s ohledem k tomu, že, se zřetelem k tomu, že

vue: à première vuena první pohled

affaiblissement: affaiblissement de la vueslábnutí zraku

circulation: voie à grande circulationhlavní silnice

couleur: hovor. en voir de toutes les couleurszakusit mnoho nepříjemností

court: avoir la vue courtebýt krátkozraký, být omezený

double: voir doublevidět dvojmo

étroitesse: étroitesse de vuesomezenost, omezený rozhled

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

général: vue généralecelkový pohled

imprenable: vue imprenablenezastavitelný výhled

obligation: se voir/se trouver/être dans l'obligation de faire qqchbýt povinen/nucen co udělat

œil: à vue d'œiločividně

point de vue: du point de vue de qqn/qqchz hlediska, ze stanoviska koho/čeho

royal: voie royalenejschůdnější cesta

rude: en voir de rudeszažít těžké časy

vis-à-vis: parler à son vis-à-vismluvit se svým protějškem

à: C'est à voir.To musíte vidět.

aller: Cette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

apprécier: L'euro s'est apprécié vis-à-vis du dollar.Euro vůči dolaru stouplo.

après: voyez ci-aprèsviz dále

baisser: Sa vue baisse.Slábne mu zrak.

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

dérober: dérober qqch à la vue de qqntajit co před kým

desserrage: desserrage d'une vispovolení šroubu

développement: pays en voie de développementrozvojová země

faire: faire voir qqch à qqnukázat komu co

falloir: Il faut voir.Uvidíme.

lequel: milieu dans lequel il vitprostředí, ve kterém žije

on: Quand est-ce qu'on se voit ?Kdy se uvidíme?

suivre: On le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.

sur: vue sur la mervýhled na moře

beau: Cela est beau à voir.To je krása.

bleu: n'y voir que du bleunebýt z toho moudrý, být z toho jelen

chandelle: (en) voir trente-six chandelles(u)vidět hvězdičky před očima po ráně do hlavy

celkový: vue généralecelkový pohled

cesta: voies respiratoiresdýchací cesty

dálnice: autoroute à quatre voiesčtyřproudová dálnice

dohled: à portée de sa vuena dohled

dráha: la Voie lactéeMléčná dráha

dýchací: voies respiratoiresanat. cesty dýchací

horní: parties supérieures des voies respiratoiresanat. horní cesty dýchací

jasně: y voir plus clairvidět to jasněji

jasno: voir clair dans qqchmít jasno v čem

jednosměrný: circulation/rue/voie à sens uniquejednosměrná doprava/ulice/silnice

k, ke, ku: vu qqchvzhledem k čemu

klíč: clé à vistech. šroubový klíč

kolej: voie de garageodstavná kolej i přen.

komunikace: voie publiqueveřejná komunikace

krátkozraký: avoir la vue courte, přen. avoir la vue bassebýt krátkozraký

kresba: dessin à vuekresba od oka

laskomina: avoir des vues sur qqchmít laskominy na co

mléčný: Voie lactéeastron. Mléčná dráha

mokrý: voie humidechem. mokrá cesta

na: voir qqch de ses propres yeuxvidět co na vlastní oči

nádherný: présenter une vue splendide sur la merskýtat nádherný výhled na moře

najevo: dát pocítit faire sentir qqch, netajit laisser voir qqchdát najevo co

návštěva: aller voir qqn, rendre visite à qqnjít na návštěvu ke komu

od, ode: à vue de nezod oka

perspektiva: vue aérienne, vue à vol d'oiseaupohled z ptačí perspektivy

plán: voir largemít velké plány

pohled: vue perçantepronikavý pohled

pohledět: c'est joli à voirradost pohledět

pozorovat: voir tout d'un œil égalpozorovat lhostejně

pronikavý: vue perçantepronikavý pohled

pruh: voie dopr. silniční/dopravní/jízdní pruh

přivést: mettre qqn sur la voiepřivést koho na stopu

rozvojový: pays en voie de développementrozvojová země

scestí: mal tourner, s'engager dans la mauvaise voiedostat se na scestí

schod: escalier à vis/en escargottočité schody

hledisko: du point de vue de qqchz hlediska čeho

ho: Tu vois la voiture ? – Oui, je la vois.Vidíš to auto? – Vidím ho.

jízdní: voie (de circulation), BeF bande de circulationjízdní pruh

prostřednictvím: par l'intermédiaire/la voie de qqchprostřednictvím čeho

protisměr: à contre-voiev protisměru

rozednít se: À l'aube, il a vu...Když se rozednilo, uviděl...

sám, sama, samo, samý: Tu vois toi-même que...Sám vidíš, že...

brýle: voir qqn/qqch en rosedívat se na koho/co růžovými brýlemi

černě: voir les choses en noirvidět všechno černě

dívat se: voir tout en rosedívat se na svět růžovými brýlemi

dopředu: voir loinvidět dopředu být prozíravý

dosáhnout: Tant que vue pouvait s'étendre.Kam oko dosáhlo.

dovést: Je vois ça d'ici.iron. To si dovedu představit.

fald: en faire voir de toutes les couleurs à qqnprohnat komu faldy

hvězdička: (en) voir trente-six chandelles(u)vidět hvězdičky před očima

jelen: J'en suis comme deux ronds de flan., Je n'y vois que du bleu.Jsem z toho jelen.

kam: Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.Kdo chce kam, pomozme mu tam.

lord: Il vit en grand seigneur.Žije si jako lord.

my: Quand on parle du loup, on en voit sa queue.My o vlku a vlk za humny.

nějak: Qui vivra verra.Nějak bylo, nějak bude.

pěšina: ni vu ni connuticho (jako) po pěšině

pól: être du point de vue opposéstát na opačném pólu

představit si: Je vois ça d'ici.iron. To si dovedu představit.

připravit: préparer la voiepřen. připravit půdu

přiskřípnout: hovor. visser qqn, serrer la vis à qqnpřiskřípnout komu prsty