Hlavní obsah

vue [vy]

Podstatné jméno ženské

 1. zrak smysl
 2. dohledà perte de vuedo nedohledna, až kam oko dohlédne
 3. pohledpoint de vueúhel pohledu
 4. à première vue na první pohled
 5. de vue od vidění
 6. à vue fin.na viděnou, při předložení splatný
 7. à vue d'œil očividně, před očima
 8. zrak, oči
 9. výhled, vyhlídkastav. vue imprenablenezastavitelný výhledavoir vue sur qqchmít výhled na co
 10. en vue (dobře) viditelný, na viditelném místěen vue přen. známý
 11. de qqch pohled na co
 12. en vue de qqch na dohled od čeho, v dohledu čeho
 13. vue d'ensemble přen.celkový pohled
 14. pohled(nice), snímekprise de vuezáběr
 15. de qqch názor, pohled na coéchange de vuesvýměna názorů
 16. plán, záměren vue de qqchvzhledem k čemu

Vyskytuje se v

clair: voir clairdobře vidět

claire-voie: à claire-voielaťkový

garde: garde à vuepředběžné zadržení, policejní vazba

lacté: Voie lactéeMléčná dráha

perdre: perdre qqn/qqch de vueztratit koho/co z očí, pustit koho/co z hlavy, přen. ztratit co ze zřetele

perte: à perte de vuedo nedohledna, do nekonečna, kam až oko dohlédne

prise: prise de vue(s)záběr filmový, snímek fotografický

vis: (escalier à) vistočité schody/schodiště

voie: voie (ferrée)železnice, dráha, trať

voie: voie d'eaudíra v lodi

voir: faire voirqqch ukázat, předvést co

voir: laisser voirqqch netajit, dát najevo, projevit co

voir: voir à +inf.bdít nad čím, dohlížet, dbát na co

voir: se voirvidět se v zrcadle ap., představit si (sebe)

voir: se voirbýt vidět, být k vidění

vu: vu ques ohledem na to, že, s ohledem k tomu, že, se zřetelem k tomu, že

affaiblissement: affaiblissement de la vueslábnutí zraku

circulation: voie à grande circulationhlavní silnice

couleur: hovor. en voir de toutes les couleurszakusit mnoho nepříjemností

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

court: avoir la vue courtebýt krátkozraký, být omezený

double: voir doublevidět dvojmo

étroitesse: étroitesse de vuesomezenost, omezený rozhled

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

général: vue généralecelkový pohled

imprenable: vue imprenablenezastavitelný výhled

obligation: se voir/se trouver/être dans l'obligation de faire qqchbýt povinen/nucen co udělat

œil: à vue d'œiločividně

perdre: perdre la vueoslepnout, přijít o zrak

point de vue: du point de vue de qqn/qqchz hlediska, ze stanoviska koho/čeho

royal: voie royalenejschůdnější cesta

rude: en voir de rudeszažít těžké časy

vis-à-vis: parler à son vis-à-vismluvit se svým protějškem

voie: voie publiqueveřejná komunikace

voie: sur la voie publiquena veřejnosti

voie: donner de la voie à une scierozvádět zuby pily

voir: voir une villenavštívit město

voir: aller voir qqnnavštívit koho

voir: venir voir qqnpřijít ke komu

vu: au vu et au su de tout le mondepřed očima všech, veřejně

à: C'est à voir.To musíte vidět.

à: Il vit à Paris.Žije v Paříži.

aller: Cette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

apprécier: L'euro s'est apprécié vis-à-vis du dollar.Euro vůči dolaru stouplo.

après: voyez ci-aprèsviz dále

baisser: Sa vue baisse.Slábne mu zrak.

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

dérober: dérober qqch à la vue de qqntajit co před kým

desserrage: desserrage d'une vispovolení šroubu

développement: pays en voie de développementrozvojová země

faire: faire voir qqch à qqnukázat komu co

falloir: Il faut voir.Uvidíme.

lequel: milieu dans lequel il vitprostředí, ve kterém žije

on: Quand est-ce qu'on se voit ?Kdy se uvidíme?

point de vue: point de vue sur la mervýhled na moře

suivre: On le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.

sur: vue sur la mervýhled na moře

beau: Cela est beau à voir.To je krása.

bleu: n'y voir que du bleunebýt z toho moudrý, být z toho jelen

chandelle: (en) voir trente-six chandelles(u)vidět hvězdičky před očima po ráně do hlavy