Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) avoir, posséder
 2. (disponovat) avoir, posséder
 3. (za určitým účelem) co na co avoir qqch à/pour qqch
 4. (nosit, držet ap.) avoirmít v ruce taškuavoir un sac à la main
 5. (dostávat) avoir
 6. (pocit, vlastnost, stav ap.) avoirmít hlad/horečku/strach/pravduavoir faim/de la fièvre/peur/raisonmít rád koho/coaimer qqn/qqch
 7. (být ve vztahu) avoir
 8. (obsahovat něco) co avoir qqch, disposer de qqchByt má pět pokojů.L'appartement a cinq chambres.
 9. (pokládat) koho za koho/co prendre, tenir qqn pour qqn/qqchMěli ho za blázna.Ils l'ont pris pour un fou.
 10. (uchovávat, skladovat) avoir
 11. (zplodit) avoir
 12. ob.(stýkat se) avoirS kým mám tu čest?À qui ai-je l'honneur de parler ?
 13. (nabádat) koho k čemu obliger qqn à faire qqch
 14. (pracovní postavení) avoir
 15. (vymezení obsahu) avoir
 16. (sympatie ap.) avoir
 17. (vyj. nezbytnost) devoirCo mám dělat?Qu'est-ce que je dois faire ?
 18. (vyj. pravděpodobnost) devoirZítra má pršet.Il devrait pleuvoir demain.

Vyskytuje se v

affaire: avoir affaire à qqnmít s kým co do činění

affection: avoir de l'affection pour qqnmít rád koho, být nakloněn komu

amitié: avoir de l'amitié pour qqnmít koho v lásce, být komu nakloněn

aptitude: avoir une grande aptitude à/pour faire qqchmít velké nadání pro co

aspiration: avoir de nobles aspirationsmít vznešené touhy

berlue: avoir la berluemít vidiny

besoin: être dans le besoinmít nouzi, strádat

bouton: avoir des boutonsmít pupínky hlavně o akné

branché: être branchémít velký zájem

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

calendrier: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

candide: Monsieur Candide= účastník debaty s odborníky, který za úkol pokládat naivní otázky

cauchemar: faire des cauchemarsmít zlé sny

cerné: avoir les yeux cernésmít kruhy pod očima

chance: avoir de la chancemít štěstí

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

charge: être en charge de qqchbýt zodpovědný za co, mít na starosti co

chargé: avoir l'estomac chargémít těžký žaludek

conférence: faire une conférencepřednášet, mít přednášku

confiance: avoir confiance en qqn/qqch, faire confiance à qqn/qqchmít důvěru v koho/co, důvěřovatkomu/čemu

conseil: tenir conseilmít poradu, radit se

corvée: être de corvéemít službu

couleur: avoir de belles couleursmít krásnou barvu pleti

coutume: avoir coutume de faire qqchmít ve zvyku dělat co

crevasse: avoir des crevasses aux mainsmít popraskané ruce

dalle: avoir la dallemít hlad

déférence: avoir de la déférence pour qqnmít úctu ke komu

démangeaison: avoir une démangeaison de faire qqchmít sto chutí (u)dělat co

dépit: avoir du dépitmít zlost

déveine: être dans la déveinemít smůlu

devers: avoir qqch par-devers soimít co při sobě

dignité: avoir de la dignitémít svou důstojnost

don: avoir le don de la parolemít dar výřečnosti

embarrassé: avoir l'estomac embarrassémít zkažený žaludek

embêter: Il ne s'embête pas.Ten se dobře, Ten si žije.

embonpoint: avoir tendance à l'embonpointmít sklon k tloustnutí

entrée: avoir ses entrées chez qqnmít otevřené dveře u koho

envie: avoir envie de qqn/qqchmít chuť na koho/co, toužit po kom/čem

épais: avoir des doigts épaismít tlusté prsty

équité: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

étranger: être étranger à qqn/qqchnemít nic společného s kým/čím, být cizí komu/čemu

faconde: avoir de la facondemít (dobrou) vyřídilku

faim: avoir faimmít hlad

fatigué: avoir l'estomac fatiguémít zkažený žaludek

flemme: avoir la flemme de faire qqchnemít chuť co dělat

friand: être friand de qqchmít rád co

garde: être de gardemít stráž/službu

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

génie: avoir du géniemít (velké) nadání

goguette: être en goguettemít špičku, být v náladě

gonfler: hovor. Il est vraiment gonflé.Ten ale drzost.

gorge: avoir une boule dans la gorgemít knedlík v krku

goût: avoir un goûtdivně chutnat, mít divnou chuť

goût: avoir du goûtmít (dobrý) vkus

grippé: être grippémít chřipku

hoquet: avoir le hoquetmít škytavku, škytat

idée: avoir une haute idée de soimít o sobě vysoké mínění

impunité: être assuré de l'impunitémít zaručenou beztrestnost

infiniment: avoir infiniment de patiencemít nesmírně velkou trpělivost

influence: avoir de l'influence sur qqnmít vliv na koho

inoccupé: avoir les mains inoccupéesmít volné ruce

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

jusque: en avoir jusque-là de qqchpřejíst se, mít čeho až po krk

lapin: avoir des dents de lapinmít zuby jako králík

lourd: se sentir les paupières lourdesmít těžká víčka

mal: avoir du mal à faire qqchmít potíže udělat co

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

méchanceté: dire des méchancetéspomlouvat, mít jedovaté poznámky

merci: avoir merci de qqnmít s kým slitování

mon: Tout est de ma faute.Všechno je to vina.

monopole: avoir le monopole de (faire) qqchmít monopol na co

moyen: ne pas avoir de grands moyensnemít zvláštní schopnosti

onglée: avoir l'ongléemít zalezlo za nehty

ouïe: avoir l'ouïe finemít jemný sluch

panne: être en pannemít poruchu

part: avoir part à qqchmít podíl, podílet se na čem

parti: tirer parti de qqchmít zisk z čeho, využít čeho

passe: être en passe de faire qqchmít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemu

peine: pour votre peine(tady máte) za vaši námahu

plaisir: prendre du plaisir à (faire) qqchlibovat si v čem, mít v čem zalíbení, nacházet v čem potěšení

porter: hovor. être porté sur la bagatellemít to rád sex

porter: se porter bienmít se dobře

pressé: être pressémít naspěch, spěchat

quoi: avoir de quoi vivrebýt na tom dobře finančně, mít peníze

quoi: hovor. avoir de quoimít co do huby

ras: en avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le culmít toho po krk/plné zuby

recevoir: recevoir un affluentmít přítok o řece

récréation: être en récréationmít přestávku

réflexe: avoir de bons réflexesmít postřeh

relâche: faire relâchenehrát, mít zavřeno o divadle