Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) avoir, posséder
 2. (disponovat) avoir, posséder
 3. (za určitým účelem) co na co avoir qqch à/pour qqch
 4. (nosit, držet ap.) avoirmít v ruce taškuavoir un sac à la main
 5. (dostávat) avoir
 6. (pocit, vlastnost, stav ap.) avoirmít hlad/horečku/strach/pravduavoir faim/de la fièvre/peur/raisonmít rád koho/coaimer qqn/qqch
 7. (být ve vztahu) avoir
 8. (obsahovat něco) co avoir qqch, disposer de qqchByt má pět pokojů.L'appartement a cinq chambres.
 9. (pokládat) koho za koho/co prendre, tenir qqn pour qqn/qqchMěli ho za blázna.Ils l'ont pris pour un fou.
 10. (uchovávat, skladovat) avoir
 11. (zplodit) avoir
 12. ob.(stýkat se) avoirS kým mám tu čest?À qui ai-je l'honneur de parler ?
 13. (nabádat) koho k čemu obliger qqn à faire qqch
 14. (pracovní postavení) avoir
 15. (vymezení obsahu) avoir
 16. (sympatie ap.) avoir
 17. (vyj. nezbytnost) devoirCo mám dělat?Qu'est-ce que je dois faire ?
 18. (vyj. pravděpodobnost) devoirZítra má pršet.Il devrait pleuvoir demain.

Vyskytuje se v

affaire: mít s kým co do činěníavoir affaire à qqn

affection: mít rád koho, být nakloněn komuavoir de l'affection pour qqn

amitié: mít koho v lásce, být komu nakloněnavoir de l'amitié pour qqn

aptitude: mít velké nadání pro coavoir une grande aptitude à/pour faire qqch

aspiration: mít vznešené touhyavoir de nobles aspirations

berlue: mít vidinyavoir la berlue

besoin: mít nouzi, strádatêtre dans le besoin

bouton: mít pupínky hlavně o aknéavoir des boutons

branché: mít velký zájemêtre branché

but: mít v životě cílavoir un but dans la vie

calendrier: mít nabitý programavoir un calendrier très chargé

candide: = účastník debaty s odborníky, který má za úkol pokládat naivní otázkyMonsieur Candide

cauchemar: mít zlé snyfaire des cauchemars

cerné: mít kruhy pod očimaavoir les yeux cernés

chance: mít štěstíavoir de la chance

charge: mít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starostiavoir la charge d'une famille

chargé: mít těžký žaludekavoir l'estomac chargé

conférence: přednášet, mít přednáškufaire une conférence

confiance: mít důvěru v koho/co, důvěřovatkomu/čemuavoir confiance en qqn/qqch, faire confiance à qqn/qqch

conseil: mít poradu, radit setenir conseil

corvée: mít službuêtre de corvée

couleur: mít krásnou barvu pletiavoir de belles couleurs

coutume: mít ve zvyku dělat coavoir coutume de faire qqch

crevasse: mít popraskané ruceavoir des crevasses aux mains

dalle: mít hladavoir la dalle

déférence: mít úctu ke komuavoir de la déférence pour qqn

démangeaison: mít sto chutí (u)dělat coavoir une démangeaison de faire qqch

dépit: mít zlostavoir du dépit

déveine: mít smůluêtre dans la déveine

devers: mít co při soběavoir qqch par-devers soi

dignité: mít svou důstojnostavoir de la dignité

don: mít dar výřečnostiavoir le don de la parole

embarrassé: mít zkažený žaludekavoir l'estomac embarrassé

embêter: Ten se má dobře, Ten si žije.Il ne s'embête pas.

embonpoint: mít sklon k tloustnutíavoir tendance à l'embonpoint

entrée: mít otevřené dveře u kohoavoir ses entrées chez qqn

envie: mít chuť na koho/co, toužit po kom/čemavoir envie de qqn/qqch

épais: mít tlusté prstyavoir des doigts épais

équité: mít smysl pro spravedlnostavoir le sens de l'équité

étranger: nemít nic společného s kým/čím, být cizí komu/čemuêtre étranger à qqn/qqch

faconde: mít (dobrou) vyřídilkuavoir de la faconde

faim: mít hladavoir faim

fatigué: mít zkažený žaludekavoir l'estomac fatigué

flemme: nemít chuť co dělatavoir la flemme de faire qqch

friand: mít rád coêtre friand de qqch

garde: mít stráž/službuêtre de garde

génie: mít (velké) nadáníavoir du génie

goguette: mít špičku, být v náladěêtre en goguette

gonfler: Ten má ale drzost.hovor. Il est vraiment gonflé.

gorge: mít knedlík v krkuavoir une boule dans la gorge

goût: divně chutnat, mít divnou chuťavoir un goût

grippé: mít chřipkuêtre grippé

hoquet: mít škytavku, škytatavoir le hoquet

idée: mít o sobě vysoké míněníavoir une haute idée de soi

impunité: mít zaručenou beztrestnostêtre assuré de l'impunité

infiniment: mít nesmírně velkou trpělivostavoir infiniment de patience

influence: mít vliv na kohoavoir de l'influence sur qqn

inoccupé: mít volné ruceavoir les mains inoccupées

intentionné: mít dobré/špatné úmyslyêtre bien/mal intentionné

jusque: přejíst se, mít čeho až po krken avoir jusque-là de qqch

lapin: mít zuby jako králíkavoir des dents de lapin

lourd: mít těžká víčkase sentir les paupières lourdes

mal: mít potíže udělat coavoir du mal à faire qqch

manquer: nemít rozummanquer de bon sens

méchanceté: pomlouvat, mít jedovaté poznámkydire des méchancetés

merci: mít s kým slitováníavoir merci de qqn

mon: Všechno je to má vina.Tout est de ma faute.

monopole: mít monopol na coavoir le monopole de (faire) qqch

moyen: nemít zvláštní schopnostine pas avoir de grands moyens

onglée: mít zalezlo za nehtyavoir l'onglée

ouïe: mít jemný sluchavoir l'ouïe fine

panne: mít poruchuêtre en panne

part: mít podíl, podílet se na čemavoir part à qqch

parti: mít zisk z čeho, využít čehotirer parti de qqch

passe: mít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemuêtre en passe de faire qqch

peine: (tady máte) za vaši námahupour votre peine

plaisir: libovat si v čem, mít v čem zalíbení, nacházet v čem potěšeníprendre du plaisir à (faire) qqch

porter: mít to rád sexhovor. être porté sur la bagatelle

pressé: mít naspěch, spěchatêtre pressé

quoi: být na tom dobře finančně, mít penízeavoir de quoi vivre

ras: mít toho po krk/plné zubyen avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le cul

recevoir: mít přítok o řecerecevoir un affluent

récréation: mít přestávkuêtre en récréation

réflexe: mít postřehavoir de bons réflexes

relâche: nehrát, mít zavřeno o divadlefaire relâche

relation: mít vlivné známéavoir des relations

remords: mít výčitky svědomíavoir des remords

respect: mít úctu ke komu, vážit si kohoavoir du respect à/envers/pour qqn, à l'égard de qqn

responsable: mít trestní zodpovědnostêtre pénalement responsable

restriction: mít výhradyfaire des restrictions

retard: mít zpožděníavoir du retard

soi: mít rád jen seben'aimer que soi

sou: nemít ani vindrune pas avoir le sou

stock: mít zboží na skladěavoir un article en stock