Hlavní obsah

porter [pɔʀte]

Tranzitivní sloveso

 1. nést
 2. qqn/qqch (u)nést, (u)držet koho/co o nohách, ledu ap.
 3. nosit dítě, o ženě, být březí/stelná/skotná o samicích
 4. plodit, rodit, nést o rostlinách, půdě
 5. nosit, mít (na sobě)porter la culottenosit kalhoty o panovačné ženěporter des cornesnosit parohy i hovor., přen.
 6. nést, mít název, jméno ap.
 7. zanést, přinést, donést
 8. (do)vézt, dopravit
 9. nasměrovat, obrátit gesta, pohled ap.
 10. zapsat, zanést, zaznamen(áv)atporter au comptepřipsat na účet
 11. à qqch (do)vést, přivést k čemuporter qqn au pouvoirpřivést koho k mociporter qqn aux nuesvynášet koho do nebes
 12. qqch à qqn nést, přinést komu co, chovat ke komu co city ap.
 13. projevit, vyslovit, pronést
 14. (qqn) à (faire) qqch vést, přimět (koho) k čemu
 15. sur qqch opírat se o co, spočívat, stát na čemporter à fauxnebýt podepřen, volně přečnívatà bout portantz bezprostřední blízkosti

Podstatné jméno mužské

 • porter anglické černé pivo

Vyskytuje se v

ombrage: à qqn vzbuzovat čí nedůvěru, vzbuzovat čí žárlivost, znepokojovat kohoporter ombrage

pas: práhpas de la porte

porte: v bezprostředním sousedství, vedle sebeporte à porte

porte-à-faux: přečnívající, letmo uložený, letmýen porte-à-faux

portée: mimo dosahhors de (la) portée

porter: přiklánět se, mít sklony k čemuêtre porté à (faire) qqch

porteur: na doručitele, na držitele, na majiteleau porteur

bonheur: přinést štěstí komuporter bonheur à qqn

brassée: nosit co v plných náručích, nosit náruče čehoporter qqch à brassées

cadenas: zavřít dveře na zámekfermer une porte au cadenas

candidat: kandidovat ve volbáchse porter candidat à des élections

caution: zaručit se za kohose porter caution pour qqn

chance: přinést štěstí komuporter chance à qqn

deuil: nosit smutekporter le deuil

fatal: zasadit smrtelnou ránuporter le coup fatal

fermé: zamčené dveřeporte fermée à clé

journée: den otevřených dveříjournée porte ouverte

nouveau: zapsat na nový účetfin. porter à nouveau

portant: být zdráv/nemocenêtre bien/mal portant

remède: napravit co, odpomoci čemu, potírat coporter remède à qqch

scène: zdramatizovat, upravit pro divadloporter à la scène, adapter pour la scène

secours: poskytnout pomoc, pomoci komuporter secours à qqn

tirer: zavřít za sebou dveřetirer une porte derrière soi

voix: na doslechà portée de (la) voix

assurer: Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.Assurez-vous si la porte est bien fermée.

bâiller: nedovírající se dveřeune porte qui bâille

coller: přitisknout ucho na dveřecoller son oreille à la porte

communiquer: Dveře vedou do zahrady.La porte communique avec le jardin.

depuis: od dveřídepuis la porte

flanquer: vyrazit s kým dveře, vyhodit koho ze dveříflanquer qqn à la porte

noir: chodit v černém, být v černém na znamení smutkuporter du noir, être en noir

ouvrir: odemknout dveřeouvrir la porte avec une clé

atteinte: škodit čemuporter atteinte à qqch

balayer: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte

battant: otevřít dveře dokořánouvrir une porte à deux battants

conseil: Ráno moudřejší večera.La nuit porte conseil.

culotte: mít mléko na bradě o chlapcíchporter des culottes courtes

enfoncer: objevit Ameriku složitě dokazovat již známou věcenfoncer une porte ouverte

fermer: zavřít své dveře komufermer sa porte à qqn

nerf: jít komu na nervyporter sur les nerfs à qqn

nue: vynášet koho/co do nebe(s)porter qqn/qqch aux nues

nuit: Ráno moudřejší večera.La nuit porte conseil.

plainte: vznést žalobu proti komuporter plainte contre qqn

porte-monnaie: mít pěkně naditou peněženku být bohatýavoir le porte-monnaie bien garni

prison: příjemný jako kudla v zádechhovor. aimable comme une porte de prison

refuser: zavřít před kým dveřerefuser sa porte à qqn

sortie: nechat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

buk: být zdravý jako bukse porter comme le Pont-Neuf

dobře: mít se dobřese porter bien

dohled: na dohledà portée de sa vue

dosah: na dosah rukyà portée de (la) main

doslech: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

dostupný: dostupný komuà la portée de qqn

kandidovat: kandidovat ve volbáchse porter candidat à des élections

lézt: expr. lézt na nervy komuénerver qqn, taper sur les nerfs de qqn, porter sur les nerfs de qqn

loď: (mateřská) letadlová loďporte-avions

mimo: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

mrtvý: práv. prohlásit koho za mrtvéhoporter qqn disparu

na: být na dosah (ruky)être à portée de la main

obžaloba: vznést obžalobu proti komuporter une accusation contre qqn

padák: dostat padákaêtre foutu à la porte

plný: nosit co v plných náručíchporter qqch à brassées

podvazkový: podvazkový pásporte-jarretelles , gaine

posedlý: být posedlý čímavoir la manie de qqch, être porté sur qqch

pozornost: obracet svou pozornost na co, k čemuporter son attention sur qqch

prásknout: prásknout dveřmiclaquer la porte

prodavač: podomní prodavačcolporteur , vendeur qui fait du porte à porte

cochère: vrataporte cochère

pronést: pronést přípitekporter un toast

pryč: být celý pryč do čehoêtre porté sur qqch

přednést: přednést přípitekporter un toast

připisovat: připisovat co na účet kohoporter qqch sur le compte de qqn, imputer qqch sur le compte de qqn

připsat: připsat co na účet kohoporter/imputer qqch sur le compte de qqn

ruka: na dosah rukyà portée de (la) main

sklopný: stav. sklopná vrataporte à rabattement

smůla: přinášet komu smůluporter la poisse/la guigne/le malheur à qqn

smutek: nosit smutekporter/prendre le deuil

snaha: zaměřit svoji snahu na coporter son effort sur qqch

stopa: nést stopy čehoporter les marques de qqch

svědectví: pod(áv)at svědectví o čemporter témoignage de qqch

štěstí: přinést štěstí komuporter chance à qqn

tiskový: tiskový mluvčíattaché de presse, úřadu vlády ap. porte-parole

účet: připsat na účetporter au compte

ukončit: ukončit čí utrpenídonner/porter le coup de grâce à qqn

vojna: být na vojněêtre à l'armée, être sous les drapeaux, porter les armes, faire son service (militaire)

východ: východ dveřeporte de sortie

vznést: práv. vznést žalobu proti komuporter plainte contre qqn

zeď: nosná/obvodová zeďmur porteur/extérieur

zubatá: zubatá s kosouFaucheuse , Mort portant sa faux

žaloba: podat žalobu na kohoporter plainte contre qqn

blízko: sedět blízko dveříêtre assis près de la porte

bouchnout: bouchnout dveřmifaire claquer la porte

cenově: cenově dostupnýabordable, pour un prix abordable, à la portée de toutes les bourses

doprovodit: doprovodit koho ke dveřímraccompagner qqn à la porte

dveře: zavřít dveřefermer la porte

hezky: Mějte se hezky!Portez-vous bien !

nést: nést v ruce kufrporter une valise à la main

než: Dříve než vstoupil, zaklepal.Il a frappé à la porte avant d'entrer.

oznámení: učinit trestní oznámeníporter plainte

velkokapacitní: velkokapacitní letadlogros-porteur , jumbo-jet

vést: Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.

vlas: nosit dlouhé vlasyporter les cheveux longs

zájem: mít zájem o koho/coêtre intéressé par qqn/qqch, porter/témoigner de l'intérêt pour/à qqn/qqch

zazvonit: zazvonit u dveřísonner à la porte

zlato: nosit zlatoporter de l'or

ztratit: Ztratil jsem peněženku.J'ai perdu mon porte-monnaie.

dříví: nosit dříví do lesaporter de l'eau à la mer

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkase ménager une porte de sortie

hlava: nosit co v hlavěporter qqch dans sa tête

k, ke, ku: připsat komu co k dobruporter qqch au crédit de qqn

marod: hodit se marod hovor.se faire porter pâle

mít: mít co při ruceavoir qqch à la portée de sa main

moudrý: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

naostro: chodit naostrone pas porter de culotte/slip

nosit: nosit koho v srdciporter qqn dans son cœur

obrana: vystoupit na čí obranuporter à la défense de qqn/qqch

ovoce: nést/přinášet ovoceporter ses fruits

pantofel: expr. Je pod pantoflem.Sa femme porte la culotte.

pozvednout: pozvednout zbraň proti komuporter les armes contre qqn

ráno: Ráno je moudřejší večera.La nuit porte conseil.

ukázat: ukázat komu dveřemettre qqn à la porte

vrátka: nechávat si zadní vrátkase ménager une porte de sortie

zabouchnout: zabouchnout komu dveře před nosemclaquer la porte au nez de qqn