Hlavní obsah

porte [pɔʀt]

Přídavné jméno podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

ombrage: porter ombrageà qqn vzbuzovat čí nedůvěru, vzbuzovat čí žárlivost, znepokojovat koho

pas: pas de la portepráh

porte: porte à portev bezprostředním sousedství, vedle sebe

porte-à-faux: en porte-à-fauxpřečnívající, letmo uložený, letmý

portée: hors de (la) portéemimo dosah

porter: être porté à (faire) qqchpřiklánět se, mít sklony k čemu

bonheur: porter bonheur à qqnpřinést štěstí komu

brassée: porter qqch à brasséesnosit co v plných náručích, nosit náruče čeho

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

candidat: se porter candidat à des électionskandidovat ve volbách

caution: se porter caution pour qqnzaručit se za koho

chance: porter chance à qqnpřinést štěstí komu

deuil: porter le deuilnosit smutek

fatal: porter le coup fatalzasadit smrtelnou ránu

fermé: porte fermée à clézamčené dveře

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

nouveau: fin. porter à nouveauzapsat na nový účet

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

remède: porter remède à qqchnapravit co, odpomoci čemu, potírat co

scène: porter à la scène, adapter pour la scènezdramatizovat, upravit pro divadlo

secours: porter secours à qqnposkytnout pomoc, pomoci komu

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

voix: à portée de (la) voixna doslech

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

bâiller: une porte qui bâillenedovírající se dveře

coller: coller son oreille à la portepřitisknout ucho na dveře

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

depuis: depuis la porteod dveří

flanquer: flanquer qqn à la portevyrazit s kým dveře, vyhodit koho ze dveří

noir: porter du noir, être en noirchodit v černém, být v černém na znamení smutku

ouvrir: ouvrir la porte avec une cléodemknout dveře

atteinte: porter atteinte à qqchškodit čemu

balayer: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

conseil: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

culotte: porter des culottes courtesmít mléko na bradě o chlapcích

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

fermer: fermer sa porte à qqnzavřít své dveře komu

nerf: porter sur les nerfs à qqnjít komu na nervy

nue: porter qqn/qqch aux nuesvynášet koho/co do nebe(s)

nuit: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

plainte: porter plainte contre qqnvznést žalobu proti komu

cochère: porte cochèrevrata

porte-monnaie: avoir le porte-monnaie bien garnimít pěkně naditou peněženku být bohatý

prison: hovor. aimable comme une porte de prisonpříjemný jako kudla v zádech

refuser: refuser sa porte à qqnzavřít před kým dveře

buk: se porter comme le Pont-Neufbýt zdravý jako buk

dobře: se porter bienmít se dobře

dohled: à portée de sa vuena dohled

dosah: à portée de (la) mainna dosah ruky

doslech: être hors de portée de voixbýt mimo doslech

dostupný: à la portée de qqndostupný komu

lézt: énerver qqn, taper sur les nerfs de qqn, porter sur les nerfs de qqnexpr. lézt na nervy komu

loď: porte-avions (mateřská) letadlová loď

mimo: être hors de portée de voixbýt mimo doslech

mrtvý: porter qqn disparupráv. prohlásit koho za mrtvého

na: être à portée de la mainbýt na dosah (ruky)

obžaloba: porter une accusation contre qqnvznést obžalobu proti komu

padák: être foutu à la portedostat padáka

plný: porter qqch à brasséesnosit co v plných náručích

podvazkový: porte-jarretelles , gaine podvazkový pás

posedlý: avoir la manie de qqch, être porté sur qqchbýt posedlý čím

pozornost: porter son attention sur qqchobracet svou pozornost na co, k čemu

prásknout: claquer la porteprásknout dveřmi

prodavač: colporteur , vendeur qui fait du porte à portepodomní prodavač

pronést: porter un toastpronést přípitek

pryč: être porté sur qqchbýt celý pryč do čeho

přednést: porter un toastpřednést přípitek

připisovat: porter qqch sur le compte de qqn, imputer qqch sur le compte de qqnpřipisovat co na účet koho

připsat: porter/imputer qqch sur le compte de qqnpřipsat co na účet koho

ruka: à portée de (la) mainna dosah ruky

sklopný: porte à rabattementstav. sklopná vrata

smůla: porter la poisse/la guigne/le malheur à qqnpřinášet komu smůlu

smutek: porter/prendre le deuilnosit smutek

snaha: porter son effort sur qqchzaměřit svoji snahu na co

stopa: porter les marques de qqchnést stopy čeho

svědectví: porter témoignage de qqchpod(áv)at svědectví o čem

štěstí: porter chance à qqnpřinést štěstí komu

tiskový: attaché de presse, úřadu vlády ap. porte-parole tiskový mluvčí

účet: porter au comptepřipsat na účet

ukončit: donner/porter le coup de grâce à qqnukončit čí utrpení

blízko: être assis près de la portesedět blízko dveří

bouchnout: faire claquer la portebouchnout dveřmi

cenově: abordable, pour un prix abordable, à la portée de toutes les boursescenově dostupný

doprovodit: raccompagner qqn à la portedoprovodit koho ke dveřím

dveře: fermer la portezavřít dveře

hezky: Portez-vous bien !Mějte se hezky!

kandidovat: se porter candidat à des élections, se présenter à des électionskandidovat ve volbách

nést: porter une valise à la mainnést v ruce kufr

než: Il a frappé à la porte avant d'entrer.Dříve než vstoupil, zaklepal.

oznámení: porter plainteučinit trestní oznámení

vést: La porte ouvre dans la rue.Dveře vedou na ulici.

dříví: porter de l'eau à la mernosit dříví do lesa

dvířka: se ménager une porte de sortienechat si otevřená zadní dvířka

hlava: porter qqch dans sa têtenosit co v hlavě

k, ke, ku: porter qqch au crédit de qqnpřipsat komu co k dobru

marod: se faire porter pâlehodit se marod hovor.

mít: avoir qqch à la portée de sa mainmít co při ruce

moudrý: La nuit porte conseil.Ráno je moudřejší večera.

naostro: ne pas porter de culotte/slipchodit naostro

nosit: porter qqn dans son cœurnosit koho v srdci

obrana: porter à la défense de qqn/qqchvystoupit na čí obranu

ovoce: porter ses fruitsnést/přinášet ovoce

pantofel: Sa femme porte la culotte.expr. Je pod pantoflem.

pozvednout: porter les armes contre qqnpozvednout zbraň proti komu

ráno: La nuit porte conseil.Ráno je moudřejší večera.

ukázat: mettre qqn à la porteukázat komu dveře