Hlavní obsah

mal [mal]

Přídavné jméno

  • špatný, zlý(Ce n'est) pas mal.Není to špatné., (U)jde to.bon gré, mal grévolky nevolky, chtě(j) nechtě(j)

Podstatné jméno mužskémaux

  1. zlo
  2. bolest, bolení
  3. J'ai mal à qqch.Bolí mě co.Où as-tu mal ?Kde tě bolí?
  4. faire mal à qqn působit bolest komu
  5. se faire mal ublížit si
  6. nemocmal de mermořská nemocmal de l'airletadlová nemocmal du paysstesk po domověprendre (du) malonemocnět
  7. obtíž, potížavoir du mal à faire qqchmít potíže udělat co

Vyskytuje se v

conscience: špatné svědomímauvaise conscience

drôle: darebamauvais drôle

fichu: nachcípaný, na huntěmal fichu

figure: vypadat dobře/uboze/špatněfaire bonne/piètre/mauvaise figure

gré: chtě nechtěbon gré mal gré

herbe: plevelmauvaise herbe

humeur: špatná náladamauvaise humeur

mal: dost dobřepas mal

malle: poštovní dostavníkmalle-poste

marquer: (u)dělat špatný dojemmarquer mal

pire: nejhoršíle pire, la pire, les pires

pis: tím hůř, tak ať, co se dá dělattant pis

plaisant: nemístný vtipálekmauvais plaisant

point: ve špatném stavumal en point

prendre: přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)prendre qqch (bien/mal)

sujet: mizera, rošťákmauvais sujet

tant: jakžtakž, jak se dátant bien que mal

volonté: zlá vůle, neochotamauvaise volonté

abeille: trubecabeille mâle

aloi: nejakostní, nekvalitníde mauvais aloi

bien: rozlišovat dobro od zladiscerner le bien du mal

cœur: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

élevé: nevychovanecun mal élevé

escient: zlovolně, neuváženěà mauvais escient

famé: (těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.bien/mal famé

fortune: nešťastná náhoda, smůla, neštěstímauvaise fortune

génie: dobrý/zlý duchbon/mauvais génie

génital: mužské/ženské pohlavní ústrojíappareil génital mâle/femelle

gorge: bolení v krkumal à la gorge

grenouille: žabákgrenouille mâle

habitude: zlozvykmauvaise habitude

intentionné: mít dobré/špatné úmyslyêtre bien/mal intentionné

loti: být na tom/pochodit dobře/špatněêtre bien/mal loti

mine: vypadat dobře/špatněavoir bonne/mauvaise mine

nourri: podvyživený člověkmal-nourri

odeur: zápachmauvaise odeur, odeur désagréable

portant: být zdráv/nemocenêtre bien/mal portant

présenter: vypadat špatně, dělat špatný dojemprésenter mal

usage: nevhodně (po)užívat co/čehofaire mauvais usage de qqch

venu: nežádoucí, nezdařilý, přicházející nevhod, nepovedenýmal venu

attendre: Počítalo se s nejhorším.On s'attendait au pire.

derrière: Pomlouvá ho za jeho zády.Il dit du mal de lui par-derrière.

aller: (ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.aller bien/mal à qqn

détruire: vyhubit pleveldétruire les mauvaises herbes

distinguer: rozezn(áv)at dobro a zlodistinguer le bien et le mal

mauvais: Kouření škodí zdraví.Le tabac est mauvais pour la santé.

pays: Stýská se mi po domově.J'ai le mal du pays.

penser: mít o kom/čem dobré/špatné míněnípenser du bien/mal de qqn/qqch

bolavý: Mám bolavý zub.J'ai mal à la dent.

bolení: bolení v krkumal à la gorge

bolest: bolest hlavymal de tête

bolet: Bolí mě co.J'ai mal à qqch.

cítit: ob. být cítitsentir mauvais

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

chlap: pěkný chlapbeau mâle

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

krk: bolení v krkumal à la gorge

kříž: mít bolest v křížiavoir mal aux reins

kufr: balit kufry i přen.faire sa malle/ses valises, odejít plier bagage

míč: neplatný míčmauvaise balle, balle nulle

mořský: mořská nemocmal de mer

nálada: mít špatnou náladuêtre de mauvaise humeur

naplat: co naplattant pis, que faire, (il n'y a) rien à faire

nemoc: mořská nemocmal de mer

placený: dobře/špatně placená prácetravail bien/mal payé

pochybný: žena pochybné pověstifemme de mauvaise vie

prohrávat: umět/neumět prohrávatêtre bon/mauvais perdant

samčí: bot. samčí květfleur mâle

scestí: dostat se na scestímal tourner, s'engager dans la mauvaise voie

seřízený: špatně seřízený karburátorcarburateur mal réglé

stát se: Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.

stesk: stesk po domověmal du pays

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

šílený: působit komu šílenou bolestdonner à qqn un mal fou

špatně: vycházet s kým špatněêtre en mauvais termes avec qqn

špatný: špatné kvality nekvalitníde mauvaise qualité

úmysl: bez zlého úmyslusans mauvaise intention, sans malice

ústrojí: mužské/ženské pohlavní ústrojíappareil génital mâle/femelle

užívat: nevhodně (po)užívat co/čehofaire mauvais usage de qqch

východisko: východisko z nouzepis-aller

blbě: Je mi blbě.J'ai mal au cœur., J'ai envie de vomir.

břicho: Bolí mě břicho.J'ai mal au ventre.

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

hlava: Bolí mě hlava.J'ai mal à la tête.

loupat: Loupe mě v kolenou.J'ai mal aux genoux.

naložený: dobře/špatně naloženýde bonne/mauvaise humeur, bien/mal luné

nevhod: přijít nevhodtomber mal, arriver mal à propos/à contretemps

nevolno: Je mi nevolno.J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.

od, ode: Je mu špatně od žaludku.Il a mal au cœur.

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

stýskat se: Stýská se mi po domově.Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.

škoda: tím hůř pro tebe Tvoje škoda.Tant pis pour toi.

škrábat: Škrábe mě v krku.J'ai mal à la gorge.

vybrat: vybrat (si) špatněmal choisir, faire un mauvais choix