Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nekvalitně) malvycházet s kým špatněêtre en mauvais termes avec qqnšpatně živenýmal nourrišpatně vychovanýmal élevé
  2. (nečestně) mal
  3. (nesprávně, chybně) mal, défectueusementlze užít předpon mis-, mal-špatně vyslovovatavoir une mauvaise prononciation
  4. (nezdravě) mallze také užívat předpony mis-, mal-Je mi špatně.Je me sens mal., J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au ventre.
  5. (obtížně) mal

Vyskytuje se v

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

kvalita: zboží nejhorší kvalitymarchandise de dernière qualité

nálada: mít špatnou náladuêtre de mauvaise humeur

odhad: špatný odhad vzdálenostifausse appréciation de la distance

placený: dobře/špatně placená prácetravail bien/mal payé

pověst: napravit si špatnou pověstrétablir sa réputation

případ: v nejhorším případěà la rigueur

seřízený: špatně seřízený karburátorcarburateur mal réglé

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

špatný: špatné kvality nekvalitníde mauvaise qualité

špatný: špatný vtipmauvaise blague

špatný: mít špatný zrakavoir une mauvaise vue

špatný: (těšící se) špatné pověsti o místě, ulici, domu ap.mal famé

špatný: poskytnout špatnou informacidonner un faux renseignement

špatný: špatná adresamauvaise adresse

špatný: posel špatných zpráv sýčekoiseau de malheur/de mauvaise augure

špatný: mít o kom špatné míněníavoir (une) mauvaise opinion, penser du mal de qqn/qqch

špatný: mít špatnou náladuêtre de mauvaise humeur

známka: mít dobré/špatné známkyavoir de bonnes/mauvaises notes

žaludek: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

naložený: dobře/špatně naloženýde bonne/mauvaise humeur, bien/mal luné

od, ode: Je mu špatně od žaludku.Il a mal au cœur.

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

špatný: za špatného počasípar mauvais temps, en cas de mauvais temps

vybrat: vybrat (si) špatněmal choisir, faire un mauvais choix

dostat se: dostat se z nejhoršíhose tirer d'un très mauvais pas

nátura: být od nátury dobrý/špatnýêtre bon/mauvais de nature

rozmar: být v dobrém/špatném rozmaruêtre de bonne/mauvaise humeur

situace: být v dobré/ve špatné situaciêtre en bonne/en mauvaise posture

uchopit: uchopit co za správný/špatný konecprendre qqch par le bon/mauvais bout

bas: bas morceaux horší (přední) maso

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

mal: (Ce n'est) pas mal.Není to špatné., (U)jde to.

malheur: oiseau de malheursýček, posel špatných zpráv

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

point: être mal en pointbýt v žalostném stavu, být na tom špatně

présenter: présenter malvypadat špatně, dělat špatný dojem

sans: les jours avec et les jours sansdobré a špatné dny

tabac: coup de tabacbouřka, špatné počasí

tant: Tant pis.Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.

tort: avoir des torts envers qqnzachovat se špatně ke komu

attendre: On s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

bien: bien mieux/piremnohem lépe/hůře

dernier: marchandise de dernière qualitézboží nejhorší kvality

méchant: Ce n'est pas bien méchant.Na tom není nic špatného.

nourri: bien/mal nourridobře/špatně živený

penser: penser du bien/mal de qqn/qqchmít o kom/čem dobré/špatné mínění

pire: C'est de pire en pire.Je to čím dál horší.

pis: Qui pis est.A co horšího.

qui: qui pis esta co je horšího

recevoir: être bien/mal reçubýt dobře/špatně přijat

réussir: réussir malšpatně dopadnout, neuspět, nemít úspěch, nepovést se

tant: Tant pis pour toi.Tím hůř pro tebe., Tvoje škoda.

augure: être de bon/mauvais augurebýt dobrou/špatnou předzvěstí

colère: La colère est mauvaise conseillère.Hněv je špatný rádce.

coup: avoir un coup dans l'ailebýt na tom špatně, být opilý

dégât: limiter les dégâtszabránit nejhoršímu

éviter: On a évité le pire.Zabránili jsme nejhoršímu.

facile: Cela est plus facile à dire qu'à faire.To se lehko řekne a hůř udělá.

frotter: Qui s'y frotte s'y pique.Špatně pochodí, kdo o něj zavadí.

jour: faux jouršpatné světlo/osvětlení

peinture: hovor. avoir du goût pour la peinturemít špatný vkus

plâtre: essuyer les plâtresnastěhovat se do nového, prokousávat se (počátečními) obtížemi, vyžrat to nejhorší

vinaigre: tourner au vinaigreobracet se k horšímu