Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) être, exister
 2. (nacházet se) être, se trouver, allerNení to (odtud) daleko.Ce n'est pas loin (d'ici).Odkud jste?D'où venez-vous ?
 3. (konat se, nastat) êtreKolik je hodin?Quelle heure est-il ?
 4. (v situaci, stavu) êtrebýt pro/protiêtre pour/contre
 5. (patřit) čí être à qqnTa kniha je má.Ce livre est à moi.
 6. (o pocitu, dojmu) avoir, avoir envie de qqch, êtreCo je ti?Qu'est-ce que tu as ?Je mi zima/hanba/do pláče.J'ai froid/honte/envie de pleurer.Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.
 7. (o věku, stáří) avoirKolik jí je?Quel âge a-t-elle ?Je mu dvacet let.Il a vingt ans.
 8. (k dispozici) existerJsou dvě možnosti.Il existe deux possibilités.
 9. (rovnat se) faireDvě a dvě jsou čtyři.Deux et deux font quatre.
 10. (lze) il est possible, on peut
 11. hovor.(záležet) regarder
 12. (podobat se) po kom ressembler à qqn/qqch
 13. (vlastnost, stav) être
 14. (účel, použití) être
 15. (totožnost) être
 16. (zařazení, příslušnost) être
 17. (o prostředí, okolnostech) êtreUž je pozdě.Il est déjà tard.Venku je zima.Il fait froid dehors.
 18. (pro minulý čas) avoir, être
 19. (pro trpný rod) êtreJe zavřeno.Il est fermé.
 20. (pro budoucí čas) êtrepro budoucí čas se používá konstrukce s être (futur proche) nebo jednoduchý tvar budoucího času (futur simple)Budu čekat na rohu.J'attendrai au coin de la rue.
 21. (pro podmiňovací způsob)pro podmiňovací způsob se používá jednoduchý tvar slovesa pro kondicionálByl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.

Vyskytuje se v

affaire: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

affection: avoir de l'affection pour qqnmít rád koho, být nakloněn komu

affinité: avoir des affinités avec qqnbýt spřízněný s kým

aguets (aux): être aux aguetsbýt ve střehu, číhat

aise: hovor. être à son aiseslušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřen

amitié: avoir de l'amitié pour qqnmít koho v lásce, být komu nakloněn

angoisse: C'est l'angoisse.To je nepříjemné.

base: être à la base de qqchbýt základem čeho

bée: J'en suis bouche bée.Jsem z toho celý paf.

béton: Laisse béton !Nech to plavat!, Nech to být!

bien: être bien avec qqnbýt zadobře s kým

bœuf: SwF C'est bœuf.To je blbý.

bouder: Le temps boude.Je ošklivo.

bouffon: être le bouffon de qqnbýt neustálým terčem posměchu komu

bougeotte: avoir la bougeottebýt pořád v luftě na cestách, v pohybu ap.

caisse: avoir une caissebýt ožralý

caractère: être jeune de caractèrebýt mladý duchem

caserne: être à la casernebýt na vojně

ce: Qu'est-ce que c'est ?Co to je?

censé: être censébýt pokládán za něco

charge: être à chargebýt na obtíž

charpente: avoir une solide charpentebýt dobře stavěný

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

classe: avoir de la classebýt vynikající kvality o věcech, být kapacita/vynikající odborník o lidech

code: hovor. C'est dans le code.To je legální.

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

compliment: être avare de complimentsbýt skoupý na komplimenty

connaissance: avoir connaissance de qqchpoznat, znát co, vyznat se v čem, být obeznámen s čím

connaisseur: être connaisseur en vinsbýt znalec vína

consternation: être frappé de consternationbýt ohromen

contact: être en contact avec qqnbýt ve styku s kým

corps: être sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i duší

court: avoir la vue courtebýt krátkozraký, být omezený

craché: C'est lui tout craché.To je celý on.

crainte: soyez sans crainte à qqchbuďte bez obav z čeho

de: être puni de ses fautesbýt trestán za své chyby

débuter: débuter dans le mondebýt uveden do společnosti

déchirer: être déchirébýt rozerván mezi dvěma protichůdnými city

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

défaveur: être en défaveur auprès de qqnbýt u koho v nemilosti

dépendance: être dans la dépendance de qqnbýt závislý, záviset na kom

désaccord: être en désaccord avec qqchbýt na štíru s čím

désarroi: être en plein désarroibýt úplně zmatený

désespoir: être en proie au désespoirbýt zoufalý, zoufat

détresse: être dans la détressebýt v nouzi

diapason: être au diapasonbýt na výši (situace)

dindon: être le dindon de la farcebýt za vola

discrédit: être en discrédit auprès de qqnbýt zdiskreditován v očích koho

disgrâce: être en disgrâce auprès de qqnbýt v čí nemilosti

égal: être d'une humeur égalebýt klidný, nerozčilovat se

enceinte: Elle est enceinte de trois mois.Je ve třetím měsíci (těhotenství).

enchanté: Enchanté (de faire votre connaissance).Těší mě(, že jsem vás poznal).

épistolaire: être en relations épistolaires avec qqnbýt v písemném styku s kým

esprit: avoir l'esprit ailleursbýt duchem jinde

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

étranger: être étranger à qqn/qqchnemít nic společného s kým/čím, být cizí komu/čemu

facile: avoir la parole facilebýt výmluvný

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

fait: être bien faitbýt dobře rostlý

à: Ceci est à moi.To je moje.

accoutumer: être accoutumé à qqchbýt zvyklý na co

admettre: être admis à un examenbýt připuštěn ke zkoušce

affaiblir: être affaibli par la maladiebýt vysílen nemocí

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

air: On manque d'air ici.Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.

aller: C'est fragile, allez-y doucement !Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!

amoureux: tomber/être amoureux de qqnzamilovat se/být zamilovaný do koho

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

annuler: Le vol pour Lisbonne a été annulé.Let do Lisabonu byl zrušen.

antan (d'): Mais où sont les neiges d'antan ? VillonKdeže loňské sněhy jsou?

appartenir: appartenir à qqn en communbýt společným majetkem koho

apprendre: J'ai appris par hasard un secret.Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.

archi-: C'est archiconnu.To je notoricky známé.

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

atterrir: Nous avons atterri dans une petite auberge.Zapadli jsme do hospůdky.

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

avoir: Avez-vous l'heure ?Víte, kolik je hodin?