Hlavní obsah

bien [bjε̃]

Příslovce

 1. dobře, pěkně, hezkyaller bienmít se dobřetant bien que maljakžtakž, jak se dáBien fait pour lui !Dobře mu tak!femme f bien faitedobře stavěná žena
 2. velmi, hodně, velicebien au contraireúplně naopakMerci bien.Pěkně děkuji.bien sûrsamozřejmě, jistě(že)
 3. mnohem, dalekopřed komparativembien mieux/piremnohem lépe/hůře
 4. de qqch mnoho, hodně čehobien des foismnohokrát

Citoslovce

Přídavné jméno

 1. hezký, pěkný, dobrýÊtes-vous bien dans ces chaussures ?Cítíte se dobře v těch botách?être bien avec qqnbýt zadobře s kým
 2. správný, vážený, dobře postavený o lidech se společenským postavenímC'est quelqu'un de (très) bien.To je (opravdu) někdo.
 3. správný, milýhovor. príma mající morální kvality
 4. dobře stupeň klasifikacemention f bienznámka dobře

Podstatné jméno mužské

 1. dobro, blaho, prospěchdiscerner le bien du malrozlišovat dobro od zla
 2. un bien, des biens bohatství
 3. statek, jmění, majetek
 4. biens práv.majetekbiens meubles/immeublesmovitý/nemovitý majetekbiens successorauxpozůstalost, majetek patřící do dědictví

Vyskytuje se v

aller: (ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.aller bien/mal à qqn

aussi: (právě) tak (dobře) jakoaussi bien... que

balancé: pěkně udělaný/stavěný o osoběbien balancé

beau: zkrátka (a dobře), opravdubel et bien

bien: tedy!, dobrá!, nuže!eh bien !

cour: být dobře zapsán u vlivné osobyêtre bien en cour

entendu: ovšem, samozřejmě, zajistébien entendu

fichu: udělanej chlap/kus (ženské)bien fichu/fichue

mieux: nejlépe, nejlíple mieux

prendre: přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)prendre qqch (bien/mal)

pris: pěkně rostlý, urostlýbien pris

quand: i kdybyquand (bien) même...

rien: lépe než nic/nic mocmieux/moins... que rien

roulé: udělanýbien roulé

senti: výstižný, trefný, dobře míněný o slovu ap.bien senti

si: tak/do té míry, že...si bien que

sûr: samozřejmě, ovšem, jistě(že)bien sûr

tant: jakžtakž, jak se dátant bien que mal

tapé: povedený, pořádnýbien tapé

tassé: pořádný, vrchovatý o nápojibien tassé

valoir: que být lepší nežvaloir mieux

vouloir: qqch souhlasit, spokojit se s čím, připustit covouloir bien

administrateur: správce jměníadministrateur de biens

après: Dobrá! A co dál?Eh bien ! Après ?

bien-aimé: Ludvík XV., zvaný MilovanýLouis XV, dit le Bien-Aimé

campé: dobře stavěné vyprávěnírécit bien campé

changer: změnit se k lepšímuchanger en mieux

commun: společný majetekpráv. biens communs

considérer: po zralé úvazetout bien considéré

corporel: hmotný majetekpráv. bien corporel

couverture: pěkně v teple pod peřinoubien au chaud sous les couvertures

défaut: když není nic lepšíhoà défaut de mieux

donation: darovat svůj majetekfaire donation de ses biens

fait: být dobře rostlýêtre bien fait

famé: (těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.bien/mal famé

fille: Je celý otec.Elle est bien la fille de son père.

fois: mnohokrátbien des fois, maintes fois

fort: Výborně!Fort bien !

fourni: bohatě prostřený stůltable bien fournie

huiler: dobře fungujícíbien huilé

incorporel: nehmotné statkybiens incorporels

inégal: nerovné rozdělení majetkupartage inégal des biens

intentionné: mít dobré/špatné úmyslyêtre bien/mal intentionné

loti: být na tom/pochodit dobře/špatněêtre bien/mal loti

maigre: pěkně ubohé výsledkybien maigres résultats

mériter: zasloužený odpočinekrepos bien mérité

meuble: movitosti, movitý majetekbiens meubles

personne: být urostlýêtre bien (fait) de sa personne

peser: po zralé úvaze, po dobrém uváženítout bien pesé

planté: dobře stavěný, statný muž ap.bien planté

portant: být zdráv/nemocenêtre bien/mal portant

porter: mít se dobřese porter bien

pouvoir: bezvadněon ne peut mieux

présenter: vypadat slušně, dělat dobrý dojemprésenter bien

temporel: pozemské statkybiens temporels

venu: vítaný, zdařilý, přicházející vhod, povedenýbien venu

assaisonner: dobře ochucený salátsalade bien assaisonnée

assurer: Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.Assurez-vous si la porte est bien fermée.

avant: (hodně) pozdě v nocibien avant dans la nuit

beaucoup: mnohem lépebeaucoup mieux

aimer: mít raději, preferovataimer mieux

dépouiller: zříct se svého majetku ve prospěch kohose dépouiller de ses biens en faveur de qqn

distinguer: rozezn(áv)at dobro a zlodistinguer le bien et le mal

égal: Je mi to (úplně) jedno.Ça m'est (bien) égal.

le, la: nejlépe, nejlepšíle mieux

méchant: Není to tak zlé.Ce n'est pas bien méchant.

mention: dostatečná/dobrá/velmi dobrá/výborná známkamention passable/assez bien/bien/très bien

agent: agent realitní kancelářeagent immobilier, marchand de biens

blaho: obecné blahobien public

dobře: vycházet s kým dobřeêtre bien avec qqn

domněnka: odůvodněná domněnkaconjecture bien fondée

hmotný: hmotný statekbien corporel

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

jistě: ale jistěmais bien sûr

majetek: darovat svůj majetekfaire donation de ses biens

o: běžet s větrem o závodcourir à qui mieux mieux

obecný: obecné blahobien public

obchod: dobře zásobený obchodmagasin bien assorti

odpočinek: zasloužený odpočinekrepos bien mérité

pěkně: pěkně stavěná ženafemme bien roulée

placený: dobře/špatně placená prácetravail bien/mal payé

poctivý: poctivý člověkhomme de bien, brave homme

potrava: pestrá/vyvážená potravaalimentation variée/(bien) équilibrée

při: být při těleêtre bien en chair

přiléhavý: přiléhavá odpověďréponse bien envoyée

rád: mít radějiaimer mieux

radit: dobře radit komuêtre de bon conseil pour qqn, bien conseiller qqn

radost: S největší radostí. v odpovědiJe ne demande pas mieux.

rozumět: to se rozumícertainement, bien sûr

směr: v mnoha směrechà bien des égards

spojení: město s dobrým spojenímville bien desservie

statek: pohrdat světskými statkymépriser les biens de ce monde

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

veškerý: veškeré jměnítotalité des biens

vítaný: být vítanýêtre bien venu

vlastnost: Má stejné vlastnosti jako její otec.Elle est bien la fille de son père.

všechen, všechna, všechno: beze všeho samozřejměbien sûr

vyznamenání: prospěl s vyznamenáním ve školereçu avec mention (très bien)

vzít: celkem vzatoaprès tout, tout bien considéré

známý: To je dobře známé.C'est bien connu.

bavit se: Dobře se bavte!Amusez-vous bien !

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

dařit se: Daří se mu dobře.Il va bien.

hezky: Mějte se hezky!Portez-vous bien !

hodit se: hodit se k čemu slušetaller bien avec qqch, ensemble

hodně: hodně častobien souvent

jak: jak ty, tak játoi aussi bien que moi

jednička: Dostal jsem jedničku.J'ai eu la mention très bien.

jet: Jede tento autobus do Rennes?C'est bien le bus pour Rennes ?

mezi: rozdělit majetek mezi synyrépartir les biens entre ses fils

mít se: Mám se dobře.Je vais bien.

mnohem: Je mi mnohem lépe.Je me sens beaucoup mieux.

movitý: movitý majetekbiens mobiliers

nachlazený: Jsem pěkně nachlazený.Je suis bien enrhumé.

naložený: dobře/špatně naloženýde bonne/mauvaise humeur, bien/mal luné

nějak: Je mi nějak divně.Je ne me sens pas très bien.

nevolno: Je mi nevolno.J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.

ono: Ono mu nebylo dobře.Il ne se sentait pas bien.

pozor: Dávej na sebe pozor.Prends bien soin de toi., Fais bien attention à toi.

přednost: dát přednost čemu před čímaimer mieux/préférer qqch à qqch

sice: Řekl jsem sice, že..., ale...J'ai bien dit que... mais...

slušet: Tyto šaty jí sluší.Cette robe lui va bien.

užít: Pěkně si to užijte.Amusez-vous bien.

vést: Vede tato cesta do...?C'est bien la route de... ?

vést se: Vede se mu dobře.Il va bien.

znít: To zní dobře.Ça sonne/paraît bien.

bruslit: hovor., expr. umět v tom dobře bruslitsavoir bien se débrouiller

čouhat: Sláma mu čouhá z bot.Il est bien de son village.

doufat: Doufám, že se mi to podaří.J'espère bien y arriver.

dřív: Čím dříve, tím lépe.Le plus tôt sera le mieux.

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Il vaut mieux tenir que courir.

chodit: Umí v tom chodit.Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.

kámen: Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.Il faut rendre le bien pour le mal.

kdesi: Říkal kdesi cosi.Il a dit bien des choses.

léčit: Lépe je nemocem předcházet, než je léčit.Mieux vaut prévenir que guérir.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Deux sûretés valent mieux qu'une.

mít: Máš na víc! schopnostmiTu peux faire mieux !

mrštný: mít mrštný jazykavoir langue bien pendue

nabroušený: mít dobře nabroušený jazykavoir la langue bien pendue