Hlavní obsah

fois [fwa]

Podstatné jméno ženské

  1. -krátune (seule) foisjednou (jedinkrát)plusieurs foisněkolikrát, vícekrát, častějibien des fois, maintes foismnohokrátencore une foisještě jednouune fois par moisjednou za měsícune fois tous les huit joursvždy jednou za týdenla première foispoprvé
  2. des fois lid.někdy
  3. à la fois najednou, zároveňune personne à la foispo jednom
  4. une fois zast., obl.jednou, kdysi
  5. obl., BeFtedy, tudíž, tak
  6. une fois que jakmile, od chvíle

Vyskytuje se v

fois: des foisněkdy

maint: à maintes reprises, maintes foismnohokrát, častokrát

ajouter: ajouter foi à qqn/qqchvěřit komu, přikládat víru čemu

bien: bien des foismnohokrát

deuxième: la deuxième foispodruhé

mille: mille fois moinstisíckrát méně

plusieurs: plusieurs foisněkolikrát, vícekrát

prochain: À la prochaine (fois) !Na shledanou!

profession: profession de foi(veřejné) vyznání víry

seul: une seule foisjedinkrát, jen jednou

tant: tant de foistolikrát

tout: une fois pour toutesjednou pro vždy

x: Je te l'ai répété x fois.Opakoval jsem ti to x-krát.

nombreux: de nombreuses fois(často)krát

plus: une fois de plusještě jednou

regarder: y regarder à deux foispořádně si to rozvážit

charbonnier: foi du charbonnierpevná víra

coutume: Une fois n'est pas coutume.Pro jednou nebude zle.

dix: neuf fois sur dixtéměř pořád, velmi často

four: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Nelze být na dvou místech zároveň.

lièvre: courir deux lièvres à la foisdělat dvě věci najednou

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.

neuf: neuf fois sur dixtéměř stále, velmi často

reprendre: s'y reprendre à deux fois pour faire qqchpodruhé se pustit do čeho

celistvý: nombre entier de foismat. celistvý násobek

děkovat: Merci (mille fois).Děkuji (mnohokrát).

dobře: y regarder à deux foisdobře si to rozmyslet

důvěra: faire confiance à qqn/qqch, avoir foi en qqn/qqchmít důvěru v koho/co

jednou: pour une foispro jedenkrát

ještě: encore une foisještě jednou

opakovat: répéter qqch pour la (é)nième foisopakovat co po x-té

příště: À la prochaine (fois) !Na shledanou příště!

stejný: répéter dix fois la même chosedesetkrát opakovat tu stejnou věc

věrohodný: témoin digne de foivěrohodný svědek

víra: perdre la foiztratit víru

denně: trois fois par jourtřikrát denně

hodněkrát: Elle m'a plusieurs fois aidé(e).Hodněkrát mi pomohla.

foi: ligne de foikompasová ryska

jindy: Je repasse une autre fois.Přijdu jindy.

mockrát: merci mille foismockrát děkuji

po: pour la cinquième foispo páté

král: Il y avait une fois/Il était une fois un roi.Byl jednou jeden král. začátek pohádek

sloužit: Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.Dvěma pánům nelze sloužit.

zároveň: Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.Nelze sedět na dvou židlích zároveň.

žít: On ne vit qu'une fois.Žijeme jenom jednou.