Hlavní obsah

fois [fwa]

Podstatné jméno ženské

  1. -krátune (seule) foisjednou (jedinkrát)plusieurs foisněkolikrát, vícekrát, častějibien des fois, maintes foismnohokrátencore une foisještě jednouune fois par moisjednou za měsícune fois tous les huit joursvždy jednou za týdenla première foispoprvé
  2. des fois lid.někdy
  3. à la fois najednou, zároveňune personne à la foispo jednom
  4. une fois zast., obl.jednou, kdysi
  5. obl., BeFtedy, tudíž, tak
  6. une fois que jakmile, od chvíle

Vyskytuje se v

foi: ligne de foikompasová ryska

foi: profession de foivyznání víry, přesvědčení

foi: ma foina mou věru

foi: faire foibýt platný

maint: à maintes reprises, maintes foismnohokrát, častokrát

ajouter: ajouter foi à qqn/qqchvěřit komu, přikládat víru čemu

bien: bien des foismnohokrát

deuxième: la deuxième foispodruhé

maint: maintes et maintes foismnohokrát, nesčetněkrát, xkrát, opětovaně

mille: mille fois moinstisíckrát méně

plusieurs: plusieurs foisněkolikrát, vícekrát

prochain: À la prochaine (fois) !Na shledanou!

profession: profession de foi(veřejné) vyznání víry

seul: une seule foisjedinkrát, jen jednou

tant: tant de foistolikrát

tout: une fois pour toutesjednou pro vždy

x: Je te l'ai répété x fois.Opakoval jsem ti to x-krát.

nombreux: de nombreuses fois(často)krát

plus: une fois de plusještě jednou

prochain: la prochaine fois, la fois prochainepříště

regarder: y regarder à deux foispořádně si to rozvážit

charbonnier: foi du charbonnierpevná víra

coutume: Une fois n'est pas coutume.Pro jednou nebude zle.

dix: neuf fois sur dixtéměř pořád, velmi často

foi: foi du charbonnierslepá víra

foi: personne sans foi ni loičlověk, který nemá kouska svědomí

four: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Nelze být na dvou místech zároveň.

lièvre: courir deux lièvres à la foisdělat dvě věci najednou

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.

neuf: neuf fois sur dixtéměř stále, velmi často

reprendre: s'y reprendre à deux fois pour faire qqchpodruhé se pustit do čeho

celistvý: mat. celistvý násobeknombre entier de fois

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Merci (mille fois).

dobře: dobře si to rozmyslety regarder à deux fois

důvěra: mít důvěru v koho/cofaire confiance à qqn/qqch, avoir foi en qqn/qqch

jednou: pro jedenkrátpour une fois

jednou: ani jednoupas une seule fois

ještě: ještě jednouencore une fois

opakovat: opakovat co po x-térépéter qqch pour la (é)nième fois

příště: Na shledanou příště!À la prochaine (fois) !

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

věrohodný: věrohodný svědektémoin digne de foi

víra: ztratit víruperdre la foi

denně: třikrát dennětrois fois par jour

hodněkrát: Hodněkrát mi pomohla.Elle m'a plusieurs fois aidé(e).

jednou: jednou za...une fois par...

jindy: Přijdu jindy.Je repasse une autre fois.

mockrát: mockrát děkujimerci mille fois

po: po pátépour la cinquième fois

král: Byl jednou jeden král. začátek pohádekIl y avait une fois/Il était une fois un roi.

příště: Příště tě dostanu.La prochaine fois, je ne te manquerai pas.

sloužit: Dvěma pánům nelze sloužit.Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.

zároveň: Nelze sedět na dvou židlích zároveň.Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.

žít: Žijeme jenom jednou.On ne vit qu'une fois.