Hlavní obsah

foi [fwa]

Vyskytuje se v

fois: des foisněkdy

fois: à la foisnajednou, zároveň

fois: une foisjednou, kdysi

fois: une fois quejakmile, od chvíle

maint: à maintes reprises, maintes foismnohokrát, častokrát

ajouter: ajouter foi à qqn/qqchvěřit komu, přikládat víru čemu

bien: bien des foismnohokrát

deuxième: la deuxième foispodruhé

fois: une (seule) foisjednou (jedinkrát)

fois: plusieurs foisněkolikrát, vícekrát, častěji

fois: bien des fois, maintes foismnohokrát

fois: encore une foisještě jednou

fois: une fois par moisjednou za měsíc

fois: une fois tous les huit joursvždy jednou za týden

fois: la première foispoprvé

fois: une personne à la foispo jednom

maint: maintes et maintes foismnohokrát, nesčetněkrát, xkrát, opětovaně

mille: mille fois moinstisíckrát méně

plusieurs: plusieurs foisněkolikrát, vícekrát

prochain: À la prochaine (fois) !Na shledanou!

profession: profession de foi(veřejné) vyznání víry

seul: une seule foisjedinkrát, jen jednou

tant: tant de foistolikrát

tout: une fois pour toutesjednou pro vždy

x: Je te l'ai répété x fois.Opakoval jsem ti to x-krát.

nombreux: de nombreuses fois(často)krát

plus: une fois de plusještě jednou

prochain: la prochaine fois, la fois prochainepříště

regarder: y regarder à deux foispořádně si to rozvážit

charbonnier: foi du charbonnierpevná víra

coutume: Une fois n'est pas coutume.Pro jednou nebude zle.

dix: neuf fois sur dixtéměř pořád, velmi často

four: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Nelze být na dvou místech zároveň.

lièvre: courir deux lièvres à la foisdělat dvě věci najednou

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.

neuf: neuf fois sur dixtéměř stále, velmi často

reprendre: s'y reprendre à deux fois pour faire qqchpodruhé se pustit do čeho

celistvý: mat. celistvý násobeknombre entier de fois

děkovat: Děkuji (mnohokrát).Merci (mille fois).

dobře: dobře si to rozmyslety regarder à deux fois

důvěra: mít důvěru v koho/cofaire confiance à qqn/qqch, avoir foi en qqn/qqch

jednou: pro jedenkrátpour une fois

jednou: ani jednoupas une seule fois

ještě: ještě jednouencore une fois

opakovat: opakovat co po x-térépéter qqch pour la (é)nième fois

příště: Na shledanou příště!À la prochaine (fois) !

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

věrohodný: věrohodný svědektémoin digne de foi

víra: ztratit víruperdre la foi

denně: třikrát dennětrois fois par jour

hodněkrát: Hodněkrát mi pomohla.Elle m'a plusieurs fois aidé(e).

jednou: jednou za...une fois par...

jindy: Přijdu jindy.Je repasse une autre fois.

mockrát: mockrát děkujimerci mille fois

po: po pátépour la cinquième fois

král: Byl jednou jeden král. začátek pohádekIl y avait une fois/Il était une fois un roi.

příště: Příště tě dostanu.La prochaine fois, je ne te manquerai pas.

sloužit: Dvěma pánům nelze sloužit.Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.

zároveň: Nelze sedět na dvou židlích zároveň.Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.

žít: Žijeme jenom jednou.On ne vit qu'une fois.