Hlavní obsah

chose [ʃoz]

Zájmeno

  1. quelque chose něco, cokoli(v)C'est déjà quelque chose.Je to lepší než nic., Aspoň něco.Il a quelque chose.Něco mu je.Cela m'a fait quelque chose.To mě dojalo.offrir à qqn un petit quelque chosenabídnout komu něco malého občerstvení ap.
  2. peu de chose máloco, máločeho

Vyskytuje se v

chose: rozhodnutí soudce, rozsouzená věcla chose jugée

grand-chose: nic zvláštního, nic mocpas grand-chose

confondre: všechno dohromadytoutes choses confondues

distinction: rozlišit dvě věcifaire la distinction entre deux choses

facile: snadno pochopitelná věcchose facile à comprendre

fond: jít k jádru věcialler au fond des choses

même: Je to totéž.C'est la même chose.

quelque: něcoquelque chose

secret: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

boire: Dáte si něco k pití?Voulez-vous boire quelque chose ?

neuf: něco novéhoquelque chose de neuf

réfléchir: Ta věc nutí k zamyšlení.Cet chose donne à réfléchir.

air: Něco je ve vzduchu.Il y a quelque chose dans l'air.

: Co se slíbí, to se splní.Chose promise, chose due.

égal: za jinak stejných okolnostítoutes choses égales d'ailleurs

noir: vidět věci černěpousser les choses au noir

promis: Co se slíbí, to se splní.Chose promise, chose due.

prouver: chtít si něco dokazovathovor. avoir quelque chose à prouver

superficie: zůstat jen na povrchu věcis'en tenir à la superficie des choses

držet: držet věc v tajnostitenir une chose secrète

hloupost: povídat si o hloupostechparler de choses et d'autres

chod: přirozený chod věcícours naturel des choses

jádro: jít k jádru věcíaller au fond des choses

jediný: jediná věc, na které záležíla seule chose qui importe

jiný: mluvit o něčem jinémparler d'autre chose

maličkost: To je maličkost.C'est la moindre des choses.

možný: všechny možné věcitoutes sortes de choses

nabídnout: nabídnout komu něco malého o občerstvení ap.offrir à qqn un petit quelque chose

autre: něco jinéhoautre chose

obvyklý: obvyklý chod věcíle cours ordinaire des choses

odtud: přen. odtud (až) potuden toutes choses il y a une limite

podmínka: za těchto podmínekdans cet état de choses

podstata: jít k podstatě věcíaller au fond des choses

přirozený: přirozený chod věcícours naturel des choses

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

tajnost: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

věc: nazývat věci pravým jménemappeler les choses par leur nom

ani: Chceš napít? – Ani ne.Tu veux boire quelque chose ? – Pas trop.

co: Máš co dělat?As-tu quelque chose à faire ?

něco: Kup mi něco k jídlu.Achète-moi quelque chose à manger.

pití: Máte něco k pití?Avez-vous quelque chose à boire ?

týž: totéžle même, la même chose, idem

brát: brát věci takové, jaké jsouprendre les choses comme elles viennent

černě: vidět všechno černěvoir les choses en noir

hotový: To je hotová věc.C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.

jméno: naz(ý)vat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

kdesi: Říkal kdesi cosi.Il a dit bien des choses.

nazývat: nazývat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

ovoce: Zakázané ovoce nejlíp chutná.Chose défendue, chose désirée.

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

potud: Všeho je odtud potud.En toutes choses il y a une limite.

tragicky: brát věc tragickyprendre une chose au tragique