Hlavní obsah

force [fɔʀs]

Podstatné jméno ženské

 1. sílaêtre à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých silde toutes ses forcesze všech sil
 2. en force prudce, mocně, neobratně
 3. de force silácký, namáhavý, těžký
 4. síla, schopnost duševníforce de caractèresíla charakteru
 5. síla, moc určité skupiny, i přen.
 6. forces vojenské síly, armáda, vojsko
 7. tech.síla, pevnost
 8. síla, intenzita, působení i abstraktněs'exprimer avec forcevyjádřit se důrazně
 9. násilíimposer qqch par la forcevnutit co násilím, prosadit co násilímcéder à la forceustoupit násilícoup de forcepuč, převrat
 10. par force silou, násilím
 11. à toute force za každou cenu, mermomocí, vší mocí
 12. třífázový elektrický proud
 13. à force de qqch díky čemu, pomocí čeho s konotací velkého množství

Vyskytuje se v

dissuasion: force de dissuasionodstrašovací síla vojenská

forcer: se forcerà qqch nutit se do čeho, snažit se

gré: de gré ou de forcepo dobrém nebo po zlém, volky nevolky

idée: idée-forcevůdčí myšlenka

armé: forces arméesbranná moc

exécutoire: force exécutoire d'une loi/d'un jugementvykonatelnost zákona/rozsudku

forcé: travaux forcésnucené práce

impulsion: force d'impulsionhybná síla

traction: force de tractiontažná síla

amerrissage: amerrissage forcénucené přistání na moři

dépasser: Cela dépasse mes forces.To je nad mé síly.

forcer: forcer une serrurevypáčit zámek

redonner: redonner des forcesobnovit síly

bâti: kniž. être bâti en force/à chaux et à sablebýt dobře rostlý/stavěný

essayer: essayer sa forcevyzkoušet svou sílu

ramasser: ramasser ses forcessbírat své síly

reconstituer: reconstituer ses forcesnabý(va)t nových sil

réparer: réparer ses forcesnačerpat nových sil, znovu nabrat síly

union: L'union fait la force.V jednotě je síla.

dostředivý: fyz. dostředivá sílaforce centripète

dražba: nucená dražbaadjudication forcée

dvojice: fyz. dvojice silcouple de forces

kasa: slang. udělat kasuforcer une caisse

měřit: měřit sílycomparer les forces

mužný: mužná sílaforce virile

nucený: nucené prácetravaux forcés

odpudivý: fyz. odpudivé sílyforces répulsives

opřít se: opřít se do veselfaire force de rames, souquer sur les avirons

přistání: nouzové přistáníatterrissage forcé

přitažlivý: přitažlivá sílaforce d'attraction

setrvačný: fyz. setrvačná sílaforce d'inertie

síla: hnací sílaforce de propulsion/motrice

síla: tažná sílaforce de traction

síla: přírodní sílyforces de la nature

síla: mít síluavoir la force/du nerf

síla: vší siloude toutes ses forces

síla: letecké sílyforces aériennes

síla: pořádkové sílyforces d'ordre

síla: užití sílyusage de la force

svěrací: svěrací kazajkacamisole de force

tažný: fyz. tažná sílaforce de traction

tvůrčí: tvůrčí sílaforce créatrice

mezipřistání: nouzové mezipřistáníescale forcée

muset: Museli přistát.Ils ont été forcés d'atterrir.

mátoha: být jako mátohaêtre à bout de force

nový: nabýt nových silreconstituer ses forces

síla: vlastní silouà la force du poignet