Hlavní obsah

forcer [fɔʀse]

Vyskytuje se v

dissuasion: force de dissuasionodstrašovací síla vojenská

force: en forceprudce, mocně, neobratně

force: de forcesilácký, namáhavý, těžký

force: forcesvojenské síly, armáda, vojsko

force: par forcesilou, násilím

force: à toute forceza každou cenu, mermomocí, vší mocí

force: à force deqqch díky čemu, pomocí čeho s konotací velkého množství

gré: de gré ou de forcepo dobrém nebo po zlém, volky nevolky

idée: idée-forcevůdčí myšlenka

armé: forces arméesbranná moc

exécutoire: force exécutoire d'une loi/d'un jugementvykonatelnost zákona/rozsudku

force: être à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých sil

force: de toutes ses forcesze všech sil

force: force de caractèresíla charakteru

force: s'exprimer avec forcevyjádřit se důrazně

force: imposer qqch par la forcevnutit co násilím, prosadit co násilím

force: céder à la forceustoupit násilí

force: coup de forcepuč, převrat

forcé: travaux forcésnucené práce

impulsion: force d'impulsionhybná síla

traction: force de tractiontažná síla

amerrissage: amerrissage forcénucené přistání na moři

dépasser: Cela dépasse mes forces.To je nad mé síly.

redonner: redonner des forcesobnovit síly

bâti: kniž. être bâti en force/à chaux et à sablebýt dobře rostlý/stavěný

essayer: essayer sa forcevyzkoušet svou sílu

force: L'union fait la force.V jednotě je síla.

ramasser: ramasser ses forcessbírat své síly

reconstituer: reconstituer ses forcesnabý(va)t nových sil

réparer: réparer ses forcesnačerpat nových sil, znovu nabrat síly

union: L'union fait la force.V jednotě je síla.

dostředivý: fyz. dostředivá sílaforce centripète

dražba: nucená dražbaadjudication forcée

dvojice: fyz. dvojice silcouple de forces

kasa: slang. udělat kasuforcer une caisse

měřit: měřit sílycomparer les forces

mužný: mužná sílaforce virile

nucený: nucené prácetravaux forcés

odpudivý: fyz. odpudivé sílyforces répulsives

opřít se: opřít se do veselfaire force de rames, souquer sur les avirons

přistání: nouzové přistáníatterrissage forcé

přitažlivý: přitažlivá sílaforce d'attraction

setrvačný: fyz. setrvačná sílaforce d'inertie

síla: hnací sílaforce de propulsion/motrice

síla: tažná sílaforce de traction

síla: přírodní sílyforces de la nature

síla: mít síluavoir la force/du nerf

síla: vší siloude toutes ses forces

síla: letecké sílyforces aériennes

síla: pořádkové sílyforces d'ordre

síla: užití sílyusage de la force

svěrací: svěrací kazajkacamisole de force

tažný: fyz. tažná sílaforce de traction

tvůrčí: tvůrčí sílaforce créatrice

mezipřistání: nouzové mezipřistáníescale forcée

muset: Museli přistát.Ils ont été forcés d'atterrir.

mátoha: být jako mátohaêtre à bout de force

nový: nabýt nových silreconstituer ses forces

síla: vlastní silouà la force du poignet