Hlavní obsah

ani

Spojka

  • niNemá ani sestru ani bratra.Il n'a ni sœur ni frère.ani... anini... ni

Částice

  1. (zápor) niani jedenpas un, (z obou) ni l'un ni l'autre
  2. (neurčitost)Chceš napít? – Ani ne.Tu veux boire quelque chose ? – Pas trop.

Vyskytuje se v

nedutat: ani nedutatne pas piper

nemukat: ani nemukatne pas souffler mot, ne pas piper

zblo: ani zblačeho pas la moindre parcelle de qqch

hnout: Ani hnout!Pas bouger !, Que personne ne bouge !

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

jediný: ani jedinýpas un seul/une seule

jednou: ani jednoupas une seule fois

odlepit se: hovor. Ani na minutu se od nás neodlepil.Il ne nous a pas décollés une minute.

onak: ani tak ani onakentre les deux

pomyšlení: Ani pomyšlení!(Vous) n'y pensez pas !

trochu: ani trochupas du tout

vindra: nemít ani vindrune pas avoir le sou, CaF ne pas avoir une cenne

hlesnout: ani nehlesnoutne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufter

muk: Nikomu ani muk!Motus et bouche cousue !

náhoda: Ani náhodou!Pas question !

cítit: nemoci ani cítit koho/cone pas pouvoir blairer qqn/qqch

dotknout se: Ani se jí nedotkl.Il ne l'a même pas touchée.

grešle: nestát ani za zlámanou grešline pas valoir un clou

hnout se: nehnout se ani na krok od kohone pas quitter qqn d'une semelle

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

chlup: Nepustím ani chlup.Je ne lâcherai pas un sou.

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

kotník: nesahat komu ani po kotníkyne pas aller à la cheville de qqn

kuře: neublížit ani kuřetine pas faire de mal à une mouche

kuře: Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

květina: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

mák: ani za mákpas une miette

makový: ani takový, ani makovými-figue mi-raisin, moitié farine et moitié son, entre le zist et le zest

myš: Ani myš by tam neproklouzla.Pas un chat ne passerait.

nalevo: neohlížet se nalevo ani napravose moquer du tiers et du quart

památka: není po kom/čem ani památkypas la moindre trace de qqn/qqch

pára: nemít o čem (ani) párun'en savoir que dalle

pata: nemít hlavu ani patuêtre sans queue ni tête, n'avoir ni rime ni raison

píď: neustoupit ani o píďne pas reculer d'un pouce

proklouznout: Neproklouzne ani myš.Une souris ne passerait pas.

prst: nehnout ani prstemne pas remuer le petit doigt

rak: nebýt ani ryba ani rakn'être ni chair ni poisson

sahat: Nesahá mu/jí ani po kotníky.Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.

slyšet: Nechci už o ní ani slyšet.Je ne veux plus entendre parler d'elle.

vejít se: Ani co by se za nehet vešlo.Pas pour un sou.

vlásek: nezkřivit ani vlásek na hlavě komune pas toucher à un cheveu de qqn

vydělat: Nevydělá si ani na slanou vodu.C'est un bon à rien.

vyrazit: nevyrazit z koho ani slovone pas arracher un seul mot à qqn

zadarmo, zdarma: přísl. Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

zkřivit: nezkřivit komu ani vlásek na hlavěne pas toucher à un cheveu de qqn

anis: anis étoilébadyán, hvězdový anýz

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

savoir: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

sou: ne pas avoir le sounemít ani vindru

dépenser: ne pas dépenser un souneutratit ani halíř

doute: Il n'y a pas l'ombre d'un doute.Není na tom ani stín pochyb.

douter: ne pas se douter de qqchnemít ani tušení o čem

hésiter: Il n'a pas hésité une seconde.Ani na vteřinu nezaváhal.

ouf: Il n'a pas eu le temps de dire ouf.Nestačil ani hlesnout.

plus: moi non plusjá také ne, ani

radis: Je n'ai plus un radis.Nemám ani vindru.

sourciller: Il a payé sans sourciller.Zaplatil a ani nehnul brvou.

ceinture: ne pas arriver à la ceinture de qqnnesahat komu ani po kotníky

centime: Je n'ai pas un centime sur moi.Nemám u sebe ani vindru.

cheville: ne pas aller à la cheville de qqnnesahat komu ani po kotníky

coi: demeurer coiani nemuknout

connu: Ni vu ni connu.Ticho po pěšině., Nikomu ani muk.

corps: Pas de corps, pas de victime.Kde není žalobce, není ani soudce.

craindre: ne craindre ni Dieu ni diablenebát se čerta ani ďábla

diable: ne craindre ni Dieu ni diablenebát se ani čerta

fleur: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

honte: avoir toute honte buenemít ani trochu studu

lapin: ne pas valoir un pet de lapinstát za prd, nestát ani za psí štěk

lard: ne pas savoir si c'est du lard ou du cochonnemít o tom ani páru

loin: loin de làani zdaleka

ni: ne dire ni oui ni nonneříkat ani ano ani ne

ni: Ni vu ni connu !Nikomu ani muk!

ni: C'est sans queue ni tête.Nemá to hlavu ani patu.

pas: ne pas quitter qqn d'un pasnehnout se od koho ani na krok

peine: Toute peine mérite salaire.Ani kuře zadarmo nehrabe.

peinture: hovor. Je ne peux pas le voir en peinture.Nemohu ho ani vystát.

peu: hovor. très peu pour moikdepak, ani nápad, ale kde

piper: ne pas piper(ani) nemuknout, neceknout

prose: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

remuer: ne pas remuer le petit doigtnehnout ani prstem

rime: Ça n'a ni rime ni raisonTo nemá hlavu ani patu

rimer: Cela ne rime à rien.Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.

sentir: hovor. ne pas pouvoir sentir qqnnemoci koho ani cítit

souffler: ne pas souffler motani nemuknout

tripette: Ça ne vaut pas tripette.To nestojí ani za zlámanou grešli.