Hlavní obsah

pire [piʀ]

Vyskytuje se v

conscience: špatné svědomímauvaise conscience

drôle: darebamauvais drôle

fichu: nachcípaný, na huntěmal fichu

figure: vypadat dobře/uboze/špatněfaire bonne/piètre/mauvaise figure

gré: chtě nechtěbon gré mal gré

herbe: plevelmauvaise herbe

humeur: špatná náladamauvaise humeur

mal: dost dobřepas mal

marquer: (u)dělat špatný dojemmarquer mal

pire: nejhoršíle pire, la pire, les pires

pis: tím hůř, tak ať, co se dá dělattant pis

plaisant: nemístný vtipálekmauvais plaisant

point: ve špatném stavumal en point

prendre: přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)prendre qqch (bien/mal)

sujet: mizera, rošťákmauvais sujet

tant: jakžtakž, jak se dátant bien que mal

volonté: zlá vůle, neochotamauvaise volonté

aloi: nejakostní, nekvalitníde mauvais aloi

bien: rozlišovat dobro od zladiscerner le bien du mal

cœur: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

élevé: nevychovanecun mal élevé

escient: zlovolně, neuváženěà mauvais escient

famé: (těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.bien/mal famé

fortune: nešťastná náhoda, smůla, neštěstímauvaise fortune

génie: dobrý/zlý duchbon/mauvais génie

gorge: bolení v krkumal à la gorge

habitude: zlozvykmauvaise habitude

intentionné: mít dobré/špatné úmyslyêtre bien/mal intentionné

loti: být na tom/pochodit dobře/špatněêtre bien/mal loti

mine: vypadat dobře/špatněavoir bonne/mauvaise mine

nourri: podvyživený člověkmal-nourri

odeur: zápachmauvaise odeur, odeur désagréable

portant: být zdráv/nemocenêtre bien/mal portant

présenter: vypadat špatně, dělat špatný dojemprésenter mal

usage: nevhodně (po)užívat co/čehofaire mauvais usage de qqch

venu: nežádoucí, nezdařilý, přicházející nevhod, nepovedenýmal venu

attendre: Počítalo se s nejhorším.On s'attendait au pire.

derrière: Pomlouvá ho za jeho zády.Il dit du mal de lui par-derrière.

détruire: vyhubit pleveldétruire les mauvaises herbes

distinguer: rozezn(áv)at dobro a zlodistinguer le bien et le mal

mauvais: Kouření škodí zdraví.Le tabac est mauvais pour la santé.

pays: Stýská se mi po domově.J'ai le mal du pays.

penser: mít o kom/čem dobré/špatné míněnípenser du bien/mal de qqn/qqch

qui: a co je horšíhoqui pis est

recevoir: být dobře/špatně přijatêtre bien/mal reçu

réussir: špatně dopadnout, neuspět, nemít úspěch, nepovést seréussir mal

sentir: páchnout, zapáchatsentir mauvais

si: A co když se rozzlobí? – Tak ať.Et si elle se fâche ? – Tant pis.

acquis: Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.Bien mal acquis ne profite jamais.

an: jak šla léta, rok co rokbon an, mal an

augure: být dobrou/špatnou předzvěstíêtre de bon/mauvais augure

chaussé: Kovářova kobyla chodí bosa.Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.

cheveu: mít kocovinuavoir mal aux cheveux

chien: zkusit jako pesavoir un mal de chien

choisir: vybrat menší zlochoisir le moindre mal

colère: Hněv je špatný rádce.La colère est mauvaise conseillère.

contre: smířit se se zlým osudemfaire contre mauvaise fortune bon cœur

dormir: Tichá voda břehy mele.Il n'est pire eau que l'eau qui dort.

aller: (ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.aller bien/mal à qqn

éviter: Zabránili jsme nejhoršímu.On a évité le pire.

graine: pěkné kvítko, kvítko z čertovy zahrádkymauvaise graine

meilleur: stát při sobě v dobrém i zlémêtre unis pour le meilleur et pour le pire

bolavý: Mám bolavý zub.J'ai mal à la dent.

bolení: bolení v krkumal à la gorge

bolest: bolest hlavymal de tête

bolet: Bolí mě co.J'ai mal à qqch.

cítit: ob. být cítitsentir mauvais

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

krk: bolení v krkumal à la gorge

kříž: mít bolest v křížiavoir mal aux reins

míč: neplatný míčmauvaise balle, balle nulle

mořský: mořská nemocmal de mer

nálada: mít špatnou náladuêtre de mauvaise humeur

naplat: co naplattant pis, que faire, (il n'y a) rien à faire

nemoc: mořská nemocmal de mer

placený: dobře/špatně placená prácetravail bien/mal payé

pochybný: žena pochybné pověstifemme de mauvaise vie

prohrávat: umět/neumět prohrávatêtre bon/mauvais perdant

scestí: dostat se na scestímal tourner, s'engager dans la mauvaise voie

seřízený: špatně seřízený karburátorcarburateur mal réglé

stát se: Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.

stesk: stesk po domověmal du pays

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

šílený: působit komu šílenou bolestdonner à qqn un mal fou

špatně: vycházet s kým špatněêtre en mauvais termes avec qqn

špatný: špatné kvality nekvalitníde mauvaise qualité

úmysl: bez zlého úmyslusans mauvaise intention, sans malice

užívat: nevhodně (po)užívat co/čehofaire mauvais usage de qqch

východisko: východisko z nouzepis-aller

záminka: průhledná záminkamauvais prétexte

zlé: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

zlý: zlý člověkméchant , mauvais

známka: mít dobré/špatné známkyavoir de bonnes/mauvaises notes

žaludek: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

žert: nejapný žertplaisanterie de mauvais goût

břicho: Bolí mě břicho.J'ai mal au ventre.

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

hlava: Bolí mě hlava.J'ai mal à la tête.

loupat: Loupe mě v kolenou.J'ai mal aux genoux.

naložený: dobře/špatně naloženýde bonne/mauvaise humeur, bien/mal luné

nevhod: přijít nevhodtomber mal, arriver mal à propos/à contretemps

nevolno: Je mi nevolno.J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.

od, ode: Je mu špatně od žaludku.Il a mal au cœur.

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

stýskat se: Stýská se mi po domově.Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.

škoda: tím hůř pro tebe Tvoje škoda.Tant pis pour toi.

škrábat: Škrábe mě v krku.J'ai mal à la gorge.

vybrat: vybrat (si) špatněmal choisir, faire un mauvais choix

záležet: Na tom nezáleží.Tant pis., Peu importe., (Il) n'importe.

zatěžko: Bylo mi zatěžko mu odpovědět.J'avais du mal à lui répondre.

zle: Je mi zle.J'ai mal au cœur.

zub: Bolí mě zuby.J'ai mal aux dents.

zvednout se: Zvedl se mu z toho žaludek.Ça lui a fait mal au ventre.

bledě: být na tom bleděfiler un mauvais coton

dostat se: dostat se z nejhoršíhose tirer d'un très mauvais pas

jít: jít od desíti k pětialler de mal en pis

kam: Kdo chce kam, pomozme mu tam.Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

kámen: Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.Il faut rendre le bien pour le mal.

kopec: Jde to s ním z kopce.Ça devient mauvais pour son matricule.

kuře: neublížit ani kuřetine pas faire de mal à une mouche

mlít: Tichá voda břehy mele.Il n'est pire eau que l'eau qui dort.

nabýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Bien mal acquis ne profite jamais.

nátura: být od nátury dobrý/špatnýêtre bon/mauvais de nature

nechtě, nechtíc: chtě nechtěbon gré, mal gré

nit: nenechat na kom nit suchoudire pis que pendre de qqn

plocha: být na šikmé plošeêtre sur une mauvaise pente

rozmar: být v dobrém/špatném rozmaruêtre de bonne/mauvaise humeur