Hlavní obsah

případ

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotlivý jev, příklad) cas m, occasion fkniž. occurrence fve většině případůdans la majorité des castypický případcas m typev takovém případěen pareil casneobvyklý případcas m singulier
  2. (věc, záležitost) cause f, affaire f
  3. (výskyt) cas m, occurrence f
  4. (událost) événement m
  5. (možnost) cas m, éventualité fv krajním případěà la limitev nejhorším případěà la rigueurv nejlepším případědans le meilleur des casv případě nutnostien cas d'urgencev žádném případěen aucun cas

Vyskytuje se v

jednotlivý: jednotlivý případcas individuel

krajní: v krajním případěà la limite/rigueur

mnoho: v mnoha případechdans de nombreux cas

možný: možný případéventualité

po: po případěrespectivement, le cas échéant, éventuellement

tajemství: případ obestřený rouškou tajemstvíaffaire entourée de mystère

typický: typický případcas type

většina: ve většině případůdans la majorité des cas

vzácný: vzácný případcas rare

záhadný: záhadný případ věc obestřená rouškou tajemstvíaffaire entourée de mystère

každý: pro každý případà tout hasard

každý: v každém případěde toute façon

oba, obě: v obou případechdans les deux cas

všichni, všechny, všechna: pro všechny případyà toutes fins utiles

žádný: v žádném případěen aucun cas

cas: en tout casv každém případě

cas: le cas échéantpřípadně, v tom případě

cas: dans le cas contrairev opačném případě

cas: en cas de qqchv případě čeho

cas: en aucun casv žádném případě

empêchement: en cas d'absence ou d'empêchementv případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění

espèce: en l'espècev daném případě

façon: de toute façonv každém případě za jakýchkoli okolností

fin: à toutes fins utilespro všechny případy

généralité: dans la généralité des casve velké většině případů

individuel: cas individueljednotlivý/zvláštní případ

pareil: en pareil casv takovém případě

singulier: cas singulierneobvyklý případ

social: cas socialsociální případ

tout: en tout casv každém případě

urgence: en cas d'urgencev případě nutnosti

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

aucun: en aucun casv žádném případě

cas: en cas de besoinv případě potřeby

conseiller: Ce médicament n'est pas conseillé dans votre cas.Tento lék se ve vašem případě nedoporučuje.

limite: cas limitekrajní případ

limite: à la limitev krajním případě

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

part: cas à partzvláštní případ

plupart: dans la plupart des casve většině případů

cause: en tout état de causeať je tomu jakkoli, v každém případě

négatif: dans la négativepokud ne, v případě, že ne, v záporném případě