Hlavní obsah

quoi [kwa]

Zájmeno

  1. co, což, který vztažné zájmeno odkazující na věcfaute de quoijinakmoyennant quoičímž, pomocí čehožsur quoinačežcomme quoijak(ým způsobem), žeavoir de quoi vivrebýt na tom dobře finančně, mít penízehovor. avoir de quoimít co do hubyn'importe quoicokoli(v)
  2. cože?, jakže?, zkrátka na konci výčtu, výkladu, hovor.
  3. quoi que (ať) cokoli(v)
  4. quoi que ce soit (je to) cokoli(v)

Vyskytuje se v

ainsi: ainsi questejně (tak)

ainsi: ainsi questejně (jako)

alors: alors quezatímco, kdežto

alors: alors quetřebaže, byť i, i když

apparaître: il apparaît que...zdá se, že

apparemment: apparemment quezdá se, že

attendre: attendre que...čekat/počkat, až/že...

attendu: attendu queprotože, jelikož

attention: faire attention que/à ce que+subj. dá(va)t pozor, aby co

aussi: aussi bien... que(právě) tak (dobře) jako

aussitôt: aussitôt quejakmile

autant: autant questejně tak jako, stejně tolik jako

avant: avant que+subj. (dříve) než, dokud ne

bien: bien queač, ačkoli(v), i když, třebaže

bon: à quoi bon ?proč(pak)?, nač(pak)?, k čemu by to bylo dobré?

ce: c'est... qui, c'est... quezdůrazňuje větný člen, nepřekládá se

ce: C'est que...Je to proto, že..., Totiž.

ce: ce que/quito co

cependant: cependant quezatímco

c'est-à-dire: c'est-à-dire queto znamená, že

comme: comme quoijako že

convenir: il convient que +subj.sluší se (u)dělat co

convenir: convenir que...přizn(áv)at, uzn(áv)at že

coûter: coûte que coûtestůj co stůj, za každou cenu

craindre: craindre que +subj.bát se, že, bát se, aby ne

croire: croire quemyslet (si), že

davantage: davantage quevíce než

déclarer: déclarer queprohlásit, že

décréter: décréter que...(autoritativně) prohlásit, že...

depuis: depuis queod té doby, co...

dès: dès lors queod chvíle kdy

dès: dès quejakmile

dire: on dirait quečlověk by řekl, že

donné: étant donné quevzhledem k tomu, že

empêcher: (il) n'empêche quepřesto, nicméně

enseigne: à telle enseigne quedůkazem toho je, že..., což je možné dokázat tím, že...

ensuite: ensuite de quoinačež

entendre: entendre que , entendre očekávat, že co

espérer: espérer quedoufat, že

excepté: excepté queaž na to, že, ledaže

fois: une fois quejakmile, od chvíle

fur: au fur et à mesure quetou měrou..., podle toho, jak..., tak, jak...

gager: gager quesázet se, že

guère: ne... guère quetéměř jen, skoro jen, teprve

imaginer: imaginer quepředpokládat, že

importer: n'importe qui/quoikdokoli(v)/cokoli(v)

importer: n'importe quoijakýsi cosi, hloupost

jamais: ne... jamais quevždy, vždycky

jamais: ne... jamais quenakonec, vlastně, koneckonců

jusque: jusqu'à ce queaž, že až, dokud ne

maintenant: maintenant queteď, když

malgré: malgré quepřestože, ačkoli(v), třebaže

manière: de (telle) manière quetak, aby...

même: de même quejakož i, stejně (tak) jako

même: même quedokonce, vždyť

mesure: à mesure que...jak, zároveň

mettre: mettons que...dejme tomu, že...

moins: à moins de +subst./inf./que subj.leda(že) by

moment: du moment où/quejakmile, hned jak

moyennant: moyennant quoičímž

obtenir: obtenir que +subj. ou condit.vymoci si co

: que+subj. (ať)... kdekoli

outre: outre que +ind.kromě toho, vedle toho, mimo to

paraître: il paraît (que)prý, říká se, že

pendant: pendant quezatímco, dokud, když už

peu: si peu que+ subj. ať sebeméně, i když jen trochu

peu: pour peu que+ subj. jen když, jestli(že) jen (trochu)

plus: plus... quevíce... než

possible: il est possible que et subj.možná/je možné, že

pour: pour queaby

près: à cela près, à ceci près queaž na to, že...

présent: à présent queteď když

présumer: présumer que...domnívat se, že...

proportion: à proportion quepodle toho, jak...

que: c'est... quetotiž

que: que... neaniž (by)...

que: ne... quejen, pouze, teprve

quel: quel... quejakýkoli, kterýkoli se subj.

quelque: quelque... que/quiať jakkoli

quelque: quelque... queať... jakkoli

redouter: redouter que +subj.obávat se, aby...

remarquer: remarquer quepoznamenat, že..., podotknout, že..., zmínit se, že...

rien: rien moins (que)vůbec ne, nikterak, nic menšího než

rien: mieux/moins... que rienlépe než nic/nic moc

rien: rien que...nic než, jen

sans: sans que+subj. aniž by, bez toho aby

sauf: sauf queind. až na to, že

savoir: que je sachepokud vím, pokud je mi známo

selon: selon que+ind. podle toho, jak

sembler: il semble que...zdá se, že...