Hlavní obsah

déclarer [deklaʀe]

Tranzitivní sloveso

  1. projevit, vyjevit, vyhlásitdéclarer ses intentions à qqnvyjevit komu své záměry
  2. déclarer que prohlásit, že
  3. deklarovat, nahlásit úřednědéclarer ses employés (à la Sécurité sociale)nahlásit zaměstnance (Správě sociálního zabezpečení)

Vyskytuje se v

válka: déclarer/déclencher la guerrevyhlásit/rozpoutat válku

hlásit: déclarer qqch à la policehlásit co policii

proclení: Je n'ai rien à déclarer.Nemám nic k proclení.

déclarer: déclarer ses intentions à qqnvyjevit komu své záměry