Hlavní obsah

sans [sɑ̃]

Předložka

  • bezsans doutebezpochybysans cesseneustálesans mot direbeze slovaCela va sans dire.To se rozumí samo sebou.

Příslovce

  • les jours avec et les jours sansdobré a špatné dny

Vyskytuje se v

ambages: sans ambagesbez okolků

arrêt: sans arrêtbez přestání, bez přestávky, ustavičně

autre: sans autresamozřejmě, ovšem, zajisté

bavure: sans bavure(s)bezvadný, bez poskvrnky

cesse: sans cessebez ustání, bez přestání, neustále

comparaison: sans comparaisonnesrovnatelně

conséquence: sans conséquencebezvýznamný

contredit: sans contreditnesporně

délai: sans délaineprodleně, bezodkladně

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

désemparer: sans désemparerbez přerušení, v jednom kuse

discontinuer: sans discontinuerbez přerušení, bez přestávky, nepřetržitě

doute: sans douteurčitě

encombre: sans encombrebez problémů, bez nesnází, bez obtíží

excès: sans excèss mírou, umírněně

façon: sans façonbez okolků, nenuceně

férir: sans coup férirbez jediné rány, bez boje i přen.

fin: sans finneustále, nepřetržitě

mélange: sans mélangečistý, bez příměsí

nombre: sans nombrenesčetný, bezpočetný

non: non sans...ne bez...

pareil: sans pareil(le)jedinečný, výjimečný, unikátní

partage: sans partagebezvýhradný

plus: sans plusa nic víc

précédent: sans précédentbezpříkladný, bezprecedentní

relâche: sans relâchebez oddechu, bez přestávky

rémission: sans rémissionbez slitování, bez dalšího odkladu

répit: sans répitbez ustání, bez přestání, bez oddechu

reproche: sans reproche(s)bezúhonný

réserve: sans réservebezvýhradný, bezvýhradně, upřímně

restriction: sans restrictionbezvýhradně, bez výhrad

retour: sans retournenávratně, navždy

rime: sans rime ni raisonbez jakékoliv příčiny

second: sans secondenevyrovnatelný, kterému není rovno

sens: les senssmyslnost, sexuální touha, chtíč

sens: bon senszdravý rozum jednotlivce

sens: sens dessus dessousvzhůru nohama i přen., páté přes deváté

sens: sens devant derrièrepředkem dozadu, zadem dopředu

trêve: sans trêveneustále, bez ustání

vergogne: sans vergognenestydatý, nestoudný, nestydatě

acception: sans acception de qqchbez ohledu na co

accompagnement: chanter sans accompagnementzpívat bez doprovodu

alouette: gastr. alouette sans têtešpanělský ptáček masový závitek

broncher: sans broncherbez vzpírání, aniž by (kdo) hnul brvou

caractère: sans caractèrenevýrazný, bezvýrazný

chasse: chasse sans autorisationhon bez povolení

commun: sens communzdravý rozum

compensation: sans compensationbez náhrady

compter: sans compternepočítaje (v to)

consistance: esprit sans consistancenepevný člověk

couleur: style sans couleurnevýrazný styl

crainte: soyez sans crainte à qqchbuďte bez obav z čeho

débourser: sans rien débourser, sans débourser un sousbez nejmenších výdajů

débrider: zast. sans débriderbez přestávky, v jednom kuse

déconner: Sans déconner !Vážně!, Fakt!, Bez prdele!

défaillance: mémoire sans défaillanceneochvějná paměť

délibération: sans délibérationbez rozmyslu

délier: sans bourse délierbez nejmenších výdajů

demeure: sans demeurebez průtahu

derrière: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

dessous: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

dessus: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

dételer: travailler sans dételerpracovat v jednom kuse

détour: sans détourpřímo, bez okolků

différer: sans (plus) différerbez odkladu, ihned

difficulté: sans difficultésnadno, bez obtíží

domicile: sans domicile fixeosoba bez trvalého bydliště

douleur: accouchement sans douleurbezbolestný porod

effet: sans effetbez účinku, bez výsledku, bezvýsledný, neúčinný

effort: sans effortbez námahy, snadno, lehce

égal: sans égalnebývalý, neslýchaný, nevýslovný, bezpříkladný

équité: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

équivalent: sans équivalentnemající obdoby

espoir: sans espoirbez naděje, beznadějný, beznadějně

fard: sans fardpřirozeně, prostě, bez příkras

fil: téléphonie sans fil T. S. F.bezdrátová telefonie, radiotelefonie

fil: téléphone sans filbezdrátový telefon

fixe: (personne) sans domicile fixe S. D. F.bezdomovec

fruit: sans fruitmarný, zbytečný

giratoire: sens giratoiresměr jízdy na kruhovém objezdu

hâte: sans hâtebeze spěchu

honte: sans hontebez ostychu

intermédiaire: sans intermédiairebez prostředníka, přímo

interrompre: sans s'interromprebez přerušení

issue: rue sans issueslepá ulice

lanterner: sans lanternerneprodleně, bez odkladu, bezodkladně

large: au sens large du termev širším slova smyslu

lasser: sans se lasserneúnavně

manière: hovor. sans manièresbez okolků, bez zbytečných cavyků

manquer: manquer de bon sensnemít rozum