Hlavní obsah

sans [sɑ̃]

Předložka

  • bezsans doutebezpochybysans cesseneustálesans mot direbeze slovaCela va sans dire.To se rozumí samo sebou.

Příslovce

  • les jours avec et les jours sansdobré a špatné dny

Vyskytuje se v

arrêt: sans arrêtbez přestání, bez přestávky, ustavičně

autre: sans autresamozřejmě, ovšem, zajisté

bavure: sans bavure(s)bezvadný, bez poskvrnky

cesse: sans cessebez ustání, bez přestání, neustále

comparaison: sans comparaisonnesrovnatelně

conséquence: sans conséquencebezvýznamný

contredit: sans contreditnesporně

délai: sans délaineprodleně, bezodkladně

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

désemparer: sans désemparerbez přerušení, v jednom kuse

discontinuer: sans discontinuerbez přerušení, bez přestávky, nepřetržitě

doute: sans douteurčitě

encombre: sans encombrebez problémů, bez nesnází, bez obtíží

excès: sans excèss mírou, umírněně

façon: sans façonbez okolků, nenuceně

férir: sans coup férirbez jediné rány, bez boje i přen.

fin: sans finneustále, nepřetržitě

mélange: sans mélangečistý, bez příměsí

nombre: sans nombrenesčetný, bezpočetný

non: non sans...ne bez...

pareil: sans pareil(le)jedinečný, výjimečný, unikátní

partage: sans partagebezvýhradný

plus: sans plusa nic víc

précédent: sans précédentbezpříkladný, bezprecedentní

relâche: sans relâchebez oddechu, bez přestávky

rémission: sans rémissionbez slitování, bez dalšího odkladu

répit: sans répitbez ustání, bez přestání, bez oddechu

reproche: sans reproche(s)bezúhonný

réserve: sans réservebezvýhradný, bezvýhradně, upřímně

restriction: sans restrictionbezvýhradně, bez výhrad

retour: sans retournenávratně, navždy

rime: sans rime ni raisonbez jakékoliv příčiny

sans: sans que+subj. aniž by, bez toho aby

second: sans secondenevyrovnatelný, kterému není rovno

sens: les senssmyslnost, sexuální touha, chtíč

trêve: sans trêveneustále, bez ustání

vergogne: sans vergognenestydatý, nestoudný, nestydatě

acception: sans acception de qqchbez ohledu na co

accompagnement: chanter sans accompagnementzpívat bez doprovodu

alouette: gastr. alouette sans têtešpanělský ptáček masový závitek

broncher: sans broncherbez vzpírání, aniž by (kdo) hnul brvou

caractère: sans caractèrenevýrazný, bezvýrazný

chasse: chasse sans autorisationhon bez povolení

commun: sens communzdravý rozum

compensation: sans compensationbez náhrady

compter: sans compternepočítaje (v to)

consistance: esprit sans consistancenepevný člověk

couleur: style sans couleurnevýrazný styl

crainte: soyez sans crainte à qqchbuďte bez obav z čeho

débourser: sans rien débourser, sans débourser un sousbez nejmenších výdajů

débrider: zast. sans débriderbez přestávky, v jednom kuse

déconner: Sans déconner !Vážně!, Fakt!, Bez prdele!

défaillance: mémoire sans défaillanceneochvějná paměť

délibération: sans délibérationbez rozmyslu

délier: sans bourse délierbez nejmenších výdajů

demeure: sans demeurebez průtahu

derrière: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

dessous: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

dessus: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

dételer: travailler sans dételerpracovat v jednom kuse

détour: sans détourpřímo, bez okolků

différer: sans (plus) différerbez odkladu, ihned

difficulté: sans difficultésnadno, bez obtíží

domicile: sans domicile fixeosoba bez trvalého bydliště

douleur: accouchement sans douleurbezbolestný porod

effet: sans effetbez účinku, bez výsledku, bezvýsledný, neúčinný

effort: sans effortbez námahy, snadno, lehce

égal: sans égalnebývalý, neslýchaný, nevýslovný, bezpříkladný

équité: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

équivalent: sans équivalentnemající obdoby

espoir: sans espoirbez naděje, beznadějný, beznadějně

fard: sans fardpřirozeně, prostě, bez příkras

fil: téléphonie sans fil T. S. F.bezdrátová telefonie, radiotelefonie

fixe: (personne) sans domicile fixe S. D. F.bezdomovec

fruit: sans fruitmarný, zbytečný

giratoire: sens giratoiresměr jízdy na kruhovém objezdu

hâte: sans hâtebeze spěchu

honte: sans hontebez ostychu

intermédiaire: sans intermédiairebez prostředníka, přímo

interrompre: sans s'interromprebez přerušení

issue: rue sans issueslepá ulice

lanterner: sans lanternerneprodleně, bez odkladu, bezodkladně

large: au sens large du termev širším slova smyslu

lasser: sans se lasserneúnavně

manière: hovor. sans manièresbez okolků, bez zbytečných cavyků

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

mélodie: sans mélodienemelodický

ménagement: traiter qqn sans ménagementjednat s kým bezohledně

mentir: sans mentirna mou duši

offenser: Sans (vouloir) vous offenser.Aniž bych vás chtěl urazit., Bez urážky.

peine: sans peinebez obtíží

penser: faire qqch sans y penser(u)dělat co bezmyšlenkovitě

pitié: sans pitiébezcitný, nemilosrdný, nelítostný, nemilosrdně, nelítostně

presser: sans se presserbeze spěchu, klidně

prétention: homme sans prétentionsnenáročný člověk

ambages: sans ambagesbez okolků

benzin: essence sans plombbezolovnatý benzin

bez, beze: sans doute, indubitablementbeze sporu

bezbarvý: style sans couleurbezbarvý styl

bezděčně: faire qqch sans y penser(u)dělat co bezmyšlenkovitě

bezohledně: traiter qqn sans aménitébezohledně zacházet s kým

cavyky: sans chichisbez dlouhých cavyků

dělo: canon sans reculbezzákluzové dělo

dokola: sans cessestále dokola

důvod: sans (aucune) raison, sans motifbez důvodu

fakt: Sans déconner !, C'est vrai !Fakt!

hledět: sans tenir compte, abstraction faite de qqchnehledě, nehledíc k čemu

hodinový: dans le sens inverse des aiguilles d'une montreproti směru hodinových ručiček

humor: humour noir/macabre/pince-sans-rirečerný/šibeniční/suchý humor

chuť: sans goût, fadebez chuti

jednosměrný: circulation/rue/voie à sens uniquejednosměrná doprava/ulice/silnice

jednotvárný: style sans couleurjednotvárný styl

kapitulace: capitulation sans conditionsbezpodmínečná kapitulace

konkurence: sans rivalbez konkurence

kus: v celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débriderv jednom kuse

lad: pêle-mêle, sens dessus-dessousbez ladu a skladu

manželství: ménage sans enfantsbezdětné manželství

morálka: individu sans moralitéjedinec bez morálky

náhrada: sans compensationbez náhrady

námaha: sans effortbez námahy

náznak: sans aucun signe de désaccordbez náznaku odporu

nesmysl: pur non-sens holý nesmysl

ale: Sans blague ?, Allons !Ale jdi! nevěřícně

být: Je me sens bien./J'ai mal au cœur.Je mi dobře/špatně.

cítit se: Je ne me sens pas bien.Necítím se dobře.

dobře: Je ne me sens pas bien.Není mi dobře.

mnohem: Je me sens beaucoup mieux.Je mi mnohem lépe.

načerno: resquiller, voyager sans billetjezdit načerno

nechráněný: passage sans barrièrenechráněný přejezd

nějak: Je ne me sens pas très bien.Je mi nějak divně.

bázeň: chevalier sans peur et sans reprocherytíř bez bázně a hany

co: Sans rancune.přísl. Co jsme si, to jsme si.

další: sans rémissionbez dalšího odkladu

dát: Cela tombe sous le sens.To dá rozum.

dlouhý: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

do: jamais deux sans troisdo třetice všeho dobrého

honit se: turbiner sans arrêthonit se z práce do práce

jakýkoli: sans rime ni raisonbez jakéhokoli důvodu

kácet: On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.Když se kácí les, létají třísky.

kouř: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není kouře bez ohně.

mlátit: parler sans avoir rien à diremlátit prázdnou slámu planě mluvit

mráček: bonheur sans nuagesštěstí bez mráčků

naruby: mettre tout sens dessus dessousobrátit vše naruby

neslavně: partir sans tambour ni trompetteneslavně odejít