Hlavní obsah

sens [sɑ̃s]

Podstatné jméno mužské

  1. smyslreprendre (l'usage de) ses sensbýt (opět) při smyslech po omdlení, citovém otřesu ap.
  2. de qqch smysl, cit pro co, cítěnísens de l'humoursmysl pro humor
  3. les sens kniž., zast.smyslnost, sexuální touha, chtíč
  4. bon sens zdravý rozum jednotlivcegros bon senszdravý selský rozumen dépit du bon sensproti zdravému rozumu
  5. mínění, názorabonder dans le sens de qqnplně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravdu
  6. pohled, náhled, hlediskoen un sensz určitého pohledu, v určitém smyslu
  7. smysl, význam např. slovaau sens strict/large du termev úzkém/širokém slova smyslu

Podstatné jméno mužské

  1. směrdans le sens de qqchve směru čehodans tous les sens, en tout sensvšemi směry, na všechny strany, křížem krážem
  2. sens dessus dessous vzhůru nohama i přen., páté přes deváté
  3. sens devant derrière předkem dozadu, zadem dopředu

Vyskytuje se v

sens: les senssmyslnost, sexuální touha, chtíč

senti: bien sentivýstižný, trefný, dobře míněný o slovu ap.

sentir: faire sentirqqch dát pocítit, dát najevo, zdůraznit co autoritu ap.

commun: sens communzdravý rozum

derrière: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

dessous: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

dessus: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

équité: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

giratoire: sens giratoiresměr jízdy na kruhovém objezdu

isolé: se sentir isolécítit se osaměle

large: au sens large du termev širším slova smyslu

lourd: se sentir les paupières lourdesmít těžká víčka

manquer: manquer de bon sensnemít rozum

propre: sens proprepůvodní význam slova ap.

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

unique: rue à sens uniquejednosměrná ulice

opposé: sens opposéopačný směr

pervertir: pervertir le sens d'un textepřekroutit smysl textu

restreint: sens restreint d'un motužší smysl slova

brûlé: Ça sent le brûlé.To smrdí. i o nepříjemné záležitosti ap.

devant: sens devant derrièreobráceně zadní částí dopředu

fagot: sentir le fagotbýt podezřelý (z kacířství)

mauvais: Ça sent mauvais.Smrdí to., Zavání to. signalizuje to nepříjemnost

morveux: Qui se sent morveux (qu'il) se mouche.Kdo se cítí, ten se vtípí.

perdu: se sentir perducítit se ztracen

dépit: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

proche: les mots de sens procheslova podobného významu

rose: ne pas sentir la rosezrovna nevonět smrdět

sapin: sentir le sapinsmrdět krchovem

cítit: sentir mauvaisob. být cítit

hodinový: dans le sens inverse des aiguilles d'une montreproti směru hodinových ručiček

jednosměrný: circulation/rue/voie à sens uniquejednosměrná doprava/ulice/silnice

lad: pêle-mêle, sens dessus-dessousbez ladu a skladu

mimo: se sentir déphasé, fumer la moquette, être à la masse, délirerbýt mimo cítit se dezorientovaný

najevo: dát pocítit faire sentir qqch, netajit laisser voir qqchdát najevo co

nesmysl: pur non-sens holý nesmysl

opačný: sens opposé, contresens opačný směr

orgán: organes des senssmyslové orgány

orientační: avoir le sens de l'orientationmít orientační smysl

otáčet: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotáčet proti směru hodinových ručiček

otočit: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

pěkně: sentir bonpěkně vonět

podobný: mots de sens procheslova podobného významu

postřeh: avoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil justemít dobrý postřeh

rozum: bon sens , sens commun, saine raison zdravý rozum

ručička: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montreotočit proti směru hodinových ručiček

selský: gros bon sens selský rozum

slovo: mot à double sensdvojsmyslné slovo

směr: sens opposéopačný směr

smysl: sens large/restreint d'un motširší/užší smysl slova

smyslový: organes des senssmyslové orgány

spravedlnost: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

široký: au sens large du termev širším slova smyslu

ulice: rue à sens uniquejednosměrná ulice

úzký: sens restreint d'un motužší smysl slova

význam: mots de sens opposé/contraireslova opačného významu

zdravý: en dépit du bon sensproti zdravému rozumu

být: Je me sens bien./J'ai mal au cœur.Je mi dobře/špatně.

cítit se: Je ne me sens pas bien.Necítím se dobře.

dobře: Je ne me sens pas bien.Není mi dobře.

humor: avoir le sens de l'humourmít smysl pro humor

mnohem: Je me sens beaucoup mieux.Je mi mnohem lépe.