Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (místně blízko) koho/čeho (au)près de qqn/qqchmít u sebe penízeavoir de l'argent sur soibýt u mociêtre au pouvoir
  2. (v prostředí, společnosti ap.) chezbydlet u rodičůhabiter chez ses parents
  3. (část něčeho) de, danskapsa u kalhotpoche f d'un pantalon
  4. (lékaře ap.) chez, auprès deu lékařechez le médecin
  5. (instituce ap.) devant, auprès de
  6. (za nějakých okolností) pendant, durant, devantmluvit u obědaparler pendant le déjeuner
  7. (pracovní příslušnost) dans, chez

Vyskytuje se v

dvůr: žít u dvoravivre à la cour

hrom: U sta hromů!Mille tonnerres !

jednání: jednání u kulatého stolutable ronde

příležitost: při/u příležitosti čehodans/pour la circonstance de qqch

síla: být u konce se silamiêtre sur les dents

vroubek: mít u koho vroubekgarder à qqn le chien de sa chienne

doma: u nás domachez nous

platit: platit u pokladnypayer à la caisse

pokladna: koupit si vstupenky u pokladnyacheter des billets au guichet

projít: projít u zkouškypasser un examen

sebe: Je u sebe.Il est chez lui.

sedět: sedět v křesle/na židli/u stoluêtre assis dans un fauteuil/sur une chaise/à table

zazvonit: zazvonit u dveřísonner à la porte

brát: zhrub. brát koho u hubyraccourcir la laisse à qqn

ďas: expr. U všech ďasů!(Que) diable !

kolo: být páté kolo u vozuêtre la cinquième roue du carrosse

kormidlo: být u kormidlaêtre aux leviers de commande, être à la barre

prohrát: prohrát to u kohoperdre la faveur de qqn

veslo: stát/být u veslatenir la barre, être à la barre

zabolet: Zabolelo ji u srdce.Elle a eu un chagrin.

assistant: assistante dentairesestra u zubního lékaře

briller: briller à un examenzazářit u zkoušky

cour: vivre à la couržít u dvora

empêchement: en cas d'absence ou d'empêchementv případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění

erreur: sauf erreur ou omissions výhradou omylu nebo opomenutí

force: être à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých sil

: où..tam, kam.., tam, kde..

le, la: l'un ou l'autrejeden nebo druhý

louper: louper un examenrupnout u zkoušky

manière: de toute manière, d'une manière ou d'une autre(ať) tak nebo onak

: (tam,) kde

pile: pile ou facepanna nebo orel

point: peu ou pointmálo nebo vůbec ne

recevoir: être reçu à un examenbýt přijat u zkoušek

table: le haut bout de la tablečestné místo u stolu

vous: chez vousu vás doma

antan (d'): Mais sont les neiges d'antan ? VillonKdeže loňské sněhy jsou?

bracelet: bracelet d'une montrepásek u hodinek

changer: changer la roue d'une voiturevyměnit kolo u auta

découvrir: découvrir une maladie chez un patientzjistit nemoc u pacienta

dégivrer: dégivrer une vitre de voiturerozmrazit sklo u auta

extase: être en extase devant qqchbýt z čeho u vytržení

foutre: as-tu foutu mon bouquin ?Kam jsi vrznul moji knížku?

le, la: Le dimanche, je déjeune chez mes parents.Každou neděli obědvám u rodičů.

mal: as-tu mal ?Kde tě bolí?

ou: Maintenant, ou bien plus tard.Teď anebo později.

ou: Oui ou non, répondez.Ano nebo ne, odpovězte.

ou: plus ou moinsvíce méně

: au cas il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

: vas-tu ?Kam jdeš?

partie: en tout ou en partiezcela nebo zčásti, celkem nebo částečně

ramasser: l'a-t-il ramassé ?Kde k němu přišel?

six: le 6 aoûtšestý srpen, šestého srpna

souffrir: souffrez-vous ?Kde vás bolí?

tard: tôt ou tarddříve nebo později

tel: tel ou teltakový nebo takový

toi: chez toiu tebe

barre: tenir la barre, être à la barremít vedení v rukou, být u vesla/kormidla

carrosse: être la cinquième roue du carrossebýt páté kolo u vozu být přebytečný

centime: Je n'ai pas un centime sur moi.Nemám u sebe ani vindru.

chez: C'est une réaction courante chez lui.Je to u něj běžná reakce.

chez: On trouve ceci chez Balzac.To se najde u Balzaka.

cinquième: la cinquième roue du carrossepáté kolo u vozu

cul: Il a le feu au cul.Hoří mu u zadku.

être: en êtes-vous dans vos recherches ?Jak jste daleko ve vašich bádáních?

lard: ne pas savoir si c'est du lard ou du cochonnemít o tom ani páru

levier: être aux leviers de commandebýt u kormidla

miracle: crier (au) miraclebýt u vytržení, žasnout

nerf: être à bout de nerfsbýt s nervy u konce

non: pour un oui ou pour un nonpro nic za nic

oui: pour un oui (ou) pour un nonpro nic za nic

pâque: à Pâques ou à la Triniténa svatýho Dyndy, až naprší a uschne

pourquoi: hovor. Vous ferez cela ou vous direz pourquoi.Buď to uděláte nebo uvidíte (zač je toho loket).

quitte: jouer (à) quitte ou doublehrát o všechno

raison: à tort ou à raisonprávem či neprávem

tapisserie: faire tapisseriestát u zdi, sedět při tanci, o ženě

tonnerre: Mille tonnerres !U sta hromů!

autre: l'un ou l'autrejeden nebo druhý, jeden z obou

gré: de gré ou de forcepo dobrém nebo po zlém, volky nevolky

importer: n'importe kdekoli, kamkoli

mesure: dans la mesure où...do té míry, jako..., tak, jak...

moment: du moment /quejakmile, hned jak

ou: ou... ou...(buď) (a)nebo

: que+subj. (ať)... kdekoli

plus: plus ou moinsvíceméně, více (nebo) méně

plutôt: ou plutôtči, respektive

prou: peu ou prouvíceméně

temps: dans le temps/au temps/du temps když, kdysi, svého času