Hlavní obsah

[la]

Příslovce

  1. tam, tady, zdeHalte-là !Stát!là où..tam, kam.., tam, kde..là-bastam, tamhlede làodtud i přen., z tohoto místad'ici làdo té doby
  2. vtom časově, v tom(to) okamžiku, v té(to) chvíli
  3. přen.v tom(to)
  4. zde, u tohoto bodu abstraktněspolu se zájmenným příslovcem en
  5. zesiluje význam ukazovacího zájmenaces gens-làtito lidéce jour-làten(to) dencelui-là(tady) ten(to)
  6. voir dessous
  7. voir dessus

Citoslovce

  • là! tak!Là là !Nono!, No tak!

Vyskytuje se v

dedans: (tam) uvnitř, (tam) dovnitřlà-dedans

dessous: (tady) dolelà-dessous

dessus: (tady) nahořelà-dessus

: tak!là!

planter: qqn/qqch vykašlat se na koho, nechat co býtplanter là

ce: tamhle(ten)ce... -là

celui-ci: tento - onen, tento - tamten, tenhle - tamtencelui-ci - celui-là

jusque: přejíst se, mít čeho až po krken avoir jusque-là de qqch

manière: takto, takovým způsobemde cette manière(-là)

: (tam,) kdelà où

par: sem tam, tu a tampar-ci, par-là

temps: od té dobydepuis ce temps-là

business: Podej mi ten krám.Passe-moi ce business-là.

fabriquer: Co to tady děláš?Qu'est-ce que tu fabriques là ?

ne: Už tu není.Il n'est plus là.

point: Je to až tak vážné?C'est sérieux à ce point-là ?

reconnaître: To je pro něj typické., V tom ho poznávám., To je celý on.Je le reconnais bien là.

rester: Zůstaňte tady, dokud se nevrátím.Restez là, jusqu'à ce que je revienne.

bûche: Stojí jako zařezaný.Il reste là comme une bûche.

chat: Když kocour není doma, myši mají pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

collant: Už je zase tady! Ten je ale dotěrný!Encore là ! Il est collant !

de: po obou stranáchde-ci de-là

loin: ani zdalekaloin de là

pain: K tomu se nepropůjčím.Je ne mange pas de ce pain-là.

problème: V tom je celý problém.Tout le problème est là.

quand: Když kocour není doma, myši mají pré.Quand le chat n'est pas là les souris dansent.

question: V tom je ten problém.Là est la question., C'est toute la question.

souris: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

doba: od té dobydepuis ce temps-là, dès lors

stát: Stůj, nebo střelím!Halte-là ou je tire !

jít: Jde se tudy na nádraží?Pour aller à la gare, c'est par là ?, C'est le chemin pour aller à la gare ?

tam: Kdo je tam? – Já.Qui est là? – (C'est) moi.

kocour: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

lávka: pořek. Chyba lávky! omylLoin de là !, Vous n'y êtes pas !

potud: mít čeho až potuden avoir jusque-là

pověsit: pověsit co na hřebíkplanter là qqch

problém: V tom je ten problém.Là est la question., C'est toute la question.

zakopaný: V tom je ten pes zakopaný!C'est bien là le hic !

ci: po obou stranách, tam i tadyde-ci de-là