Hlavní obsah

[la]

Příslovce

  1. tam, tady, zdeHalte-là !Stát!là où..tam, kam.., tam, kde..là-bastam, tamhlede làodtud i přen., z tohoto místad'ici làdo té doby
  2. vtom časově, v tom(to) okamžiku, v té(to) chvíli
  3. přen.v tom(to)
  4. zde, u tohoto bodu abstraktněspolu se zájmenným příslovcem en
  5. zesiluje význam ukazovacího zájmenaces gens-làtito lidéce jour-làten(to) dencelui-là(tady) ten(to)
  6. voir dessous
  7. voir dessus

Citoslovce

  • là! tak!Là là !Nono!, No tak!

Vyskytuje se v

ci: de-ci de-po obou stranách, tam i tady

ci: par-ci par-tu a tam, sem tam, místy

dedans: -dedans(tam) uvnitř, (tam) dovnitř

dessous: -dessous(tady) dole

dessus: -dessus(tady) nahoře

dessus: -dessusk tomu, o tom, v tom o záležitosti, námětu ap.

dessus: -dessusnato, potom

planter: planter qqn/qqch vykašlat se na koho, nechat co být

ce: ce... -tamhle(ten)

celui-ci: celui-ci - celui-tento - onen, tento - tamten, tenhle - tamten

jusque: en avoir jusque- de qqchpřejíst se, mít čeho až po krk

manière: de cette manière(-)takto, takovým způsobem

: (tam,) kde

par: par-ci, par-sem tam, tu a tam

temps: depuis ce temps-od té doby

temps: en ce temps-tehdy, tenkrát

business: Passe-moi ce business-là.Podej mi ten krám.

dessus: J'insiste -dessus.Na tom trvám., To zdůrazňuji.

dessus: Comptez -dessus !Počítejte s tím!

fabriquer: Qu'est-ce que tu fabriques ?Co to tady děláš?

ne: Il n'est plus là.Už tu není.

point: C'est sérieux à ce point- ?Je to až tak vážné?

reconnaître: Je le reconnais bien là.To je pro něj typické., V tom ho poznávám., To je celý on.

rester: Restez , jusqu'à ce que je revienne.Zůstaňte tady, dokud se nevrátím.

bûche: Il reste comme une bûche.Stojí jako zařezaný.

chat: Quand le chat n'est pas , les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

collant: Encore ! Il est collant !Už je zase tady! Ten je ale dotěrný!

de: de-ci de-po obou stranách

loin: loin de ani zdaleka

pain: Je ne mange pas de ce pain-là.K tomu se nepropůjčím.

problème: Tout le problème est là.V tom je celý problém.

quand: Quand le chat n'est pas les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

question: est la question., C'est toute la question.V tom je ten problém.

souris: Quand le chat n'est pas , les souris dansent.Když není kocour doma, mají myši pré.