Hlavní obsah

jednání

Vyskytuje se v

dílo: un ouvrage où il est question de...dílo, ve kterém se jedná o...

dveře: audience à huis closjednání za zavřenými dveřmi

jednat: agir sous la menacejednat z donucení

jednat se: Il s'agit de qqch.Jedná se o co.

lehkomyslně: agir avec étourderiejednat lehkomyslně

lstivě: ruserlstivě jednat

okolek: agir sans détours/ambages/manières/chichisjednat bez okolků

přizpůsobit: régler sa conduite sur les circonstancespřizpůsobit své jednání okolnostem

rovný: traiter qqn sur un pied d'égalité, traiter qqn d'égal à égaljednat s kým jako rovný s rovným

rozhodně: agir avec déterminationjednat rozhodně

rozmysl: agir sans réfléchir/délibérationjednat bez rozmyslu

soudní: audience soudní jednání

společně: agir concurremment avec qqnjednat společně s kým v dohodě

uvolněně: agir avec désinvolturejednat uvolněně

zbrkle: agir par étourderiejednat zbrkle

zprostředkovatel: servir d'intermédiaire dans une négociationsloužit jako zprostředkovatel při jednání

zvyklost: aller à contre-courantjednat proti ustáleným zvyklostem

proti: agir contre qqn/qqchjednat proti komu/čemu

vést: mener les négociationsvést jednání

opovržlivě: traiter qqn par-dessus la jambejednat s kým opovržlivě

povýšeně: traiter qqn de haut en basjednat s kým povýšeně

rukavička: prendre des gants avec qqnjednat s kým v rukavičkách

action: liberté d'actionsvoboda jednání

commercial: ekon. négociations commercialesobchodní jednání

conséquence: agir en conséquencepodle toho jednat

contrainte: agir sous la contraintejednat pod nátlakem

cruauté: traiter qqn avec cruautéjednat s kým krutě

décision: agir avec décisionjednat rázně

désinvolture: agir avec désinvolturejednat nenuceně

étourderie: agir avec/par étourderiejednat zbrkle/lehkomyslně/nerozvážně

intérêt: agir dans l'intérêt de qqnjednat v čím zájmu

jour: ordre du jourpořad dne, program jednání

manquer: manquer à l'honneurjednat nečestně

ménagement: traiter qqn sans ménagementjednat s kým bezohledně

rudement: traiter qqn rudementjednat tvrdě s kým

seul: faire cavalier seuls převahou vyhrát o koni, žokeji, přen. jednat na vlastní pěst

tendre: hovor. ne pas être tendre pour/avec qqnnejednat v rukavičkách, nemazlit se s kým

acte: acte (juridique)právní úkon, právní jednání

agir: Le moment est venu d'agir.Nadešla chvíle jednat.

régler: régler sa conduite sur les circonstancespřizpůsobit své jednání okolnostem

cavalier: faire cavalier seuljednat na vlastní pěst

dessous: agir en dessousjednat pokrytecky

franc: franc du collierpřímý v jednání

idée: agir à son idéejednat po svém

lui: Il a agi de lui-même.Jednal na vlastní pěst.

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

patte: faire patte de velourszatáhnout drápky, jednat v rukavičkách

procédé: user de bons/mauvais procédés à l'égard de qqnjednat s kým zdvořile/nezdvořile

traiter: traiter qqn de haut en basjednat s kým povýšeně

jednání: pratique intolérablenepřípustný způsob jednání