Hlavní obsah

cour [kuʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. dvůr, nádvořícour d'honneur (d'un château)hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)div. côté courpravá strana jeviště
  2. BeFtoalety nacházející se často ve dvoře
  3. (panovnický) dvůrvivre à la couržít u dvoranoblesse de courdvorská šlechta
  4. dvořané, dvořanstvo, dvůr
  5. être bien en cour být dobře zapsán u vlivné osoby
  6. faire la cour à qqn dvořit se komu, ucházet se o čí přízeň, hledět si získat koho
  7. soudní dvůr, (sborový) soudcour d'assisesporotní soud, porota

Vyskytuje se v

běžný: běžný účetcompte courant

burza: prudký pokles kurzu na burzechute des cours en bourse

dvůr: žít u dvoravivre à la cour

hřiště: školní hřištěcour de récréation

chod: přirozený chod věcícours naturel des choses

chodit: chodit na přednáškysuivre un cours

informovat: informovat koho průběžnětenir qqn au courant

korespondenční: korespondenční kurscours par correspondance

kurz: korespondenční kurscours par correspondance

měnový: měnový kurzcours des changes

měsíc: pátého tohoto měsícele cinq courant

normálně: probíhat normálně obvyklým způsobemsuivre son cours

normální: mít normální průběhsuivre son cours

obvyklý: obvyklý chod věcíle cours ordinaire des choses

plavba: zámořská plavbavoyage au long cours

plout: plout po proudu řekydescendre le cours d'un fleuve

proběhnout: proběhnout normálně/obvyklým způsobemsuivre son cours

proud: plout po/proti proudu řekydescendre/remonter le cours du fleuve

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

přednáška: chodit na přednáškysuivre les cours

přirozený: přirozený chod věcícours naturel des choses

soud: porotní soudcour d' assises

stanný: stanný soudcour martiale

stejnosměrný: stejnosměrný proudcourant continu

strana: pravá strana jevištěcôté cour

střídavý: elektr. střídavý proudcourant alternatif

škola: večerní školacours du soir

tok: splavné vodní tokycours d'eau navigables/flottables

třída: první třídapremière (année), ve Francii cours préparatoire

účet: běžný účetcompte courant, BeF compte à vue

usměrňovat: elektr. usměrňovat elektrický proudredresser un courant

vrchní: vrchní soud(ní dvůr)Haute Cour de justice

vyučovací: vyučovací hodinaleçon , classe , cours

způsob: probíhat obvyklým způsobemsuivre son cours

zvyklost: jednat proti ustáleným zvyklostemaller à contre-courant

během: během jízdyen cours de route

čekat: To se dalo čekat.Il fallait s'y attendre., C'était couru.

devizový: devizový kurscours du change

elektrický: elektrický proudcourant électrique

intenzivní: intenzivní kurz čehocours intensif de qqch

letět: Musím letět.Il faut que je coure., Il faut que j'y aille.

ulít se: ulít se ze školysécher les cours

vést: Okno vede na dvůr.La fenêtre donne sur la cour.

blázinec: hotový blázineccour du roi Pétaud

průvan: chytit průvanprendre froid dans un courant d'air

air: průvan, proud vzduchucourant d'air

bouffon: dvorní šašekbouffon de cour

assises: porotní soud(cour d')assises

chasse: štvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraníchasse à courre

collégial: všeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia(cours) collégial

contre-courant: proti prouduà contre-courant

cour: být dobře zapsán u vlivné osobyêtre bien en cour

courant: běžný účet, kontokorentcompte courant

cours: vodní tokcours d'eau

prise: (elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířkaprise de courant, prise (électrique)

suivre: mít normální/obvyklý průběh, probíhatsuivre son cours

charge: nabíjecí proudcourant de charge

continu: stejnosměrný proudcourant continu

courre: štvanicechasse à courre

honneur: hlavní nádvoří, čestný dvůrcour d'honneur

intérieur: vnitřní dvůrcour intérieure

intermittent: přerušovaný proudcourant intermittent

miracle: zlodějská čtvrťcour des Miracles

par: dnes, nyní, v současné doběpar les temps qui courent

rattrapage: doučovací kurscours de rattrapage

redresser: usměrnit elektrický proudfyz. redresser un courant

route: během cestyen cours de route

soutien: doučovací kurscours de soutien

supérieur: horní tok řekycours supérieur d'un fleuve

tenir: informovat (průběžně) kohotenir qqn au courant

titre: živé záhlavítitre courant

arroser: podlévat kuře při pečeníarroser le poulet en cours de cuisson

compte: běžný účet, kontokorentcompte courant, BeF compte à vue

courir: (u)dělat co ve spěchufaire qqch en courant

emploi: běžný, běžného užitíd'un emploi courant

journée: v průběhu dnedans le courant de la journée

reprendre: Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.La vie reprend son cours.