Hlavní obsah

partie

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (šachová, karetní ap.) partie fšachová partiepartie f d'échecs
  2. (lidského těla) partie f, région f
  3. (pasáž textu ap.) passage m, partie f
  4. hovor.(výhodný sňatek) parti mudělat dobrou partiifaire un beau parti
  5. (přírodní) site m

Vyskytuje se v

adresát: ekon. adresátpartie prenante

díl: dílemen partie

druh: ling. slovní druhy, druhy slovcatégories grammaticales, parties du discours

horní: anat. horní cesty dýchacíparties supérieures des voies respiratoires

jednoduchý: jednoduché účetnictvícomptabilité (en partie) simple

ledovec: Je to jen špička ledovce.Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.

liberální: liberální stranaparti libéral

mimo: mimo toà part cela

odděleně: spát odděleně o párufaire chambre à part

podíl: dědický podílpart d'héritage

pohlavní: pohlavní orgány/ústrojíparties sexuelles, organes génitaux

pokrokový: pokroková stranaparti du mouvement

pravá: vykročit pravoupartir du pied droit

pravicový: pravicová stranaparti de droite

přihláška: přihláška do stranyadhésion à un parti

přirození: mužské/ženské přirozeníparties génitales masculines/féminines

příslušenství: společné příslušenství (bytu)parties communes (d'un appartement)

příslušnost: stranická příslušnostappartenance à un parti

skupina: (vy)tvořit oddělenou skupinuformer une classe à part

součást: být nedílnou součástí čehofaire partie intégrante de qqch

stranou: vzít si koho stranouprendre qqn à part

aby: Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.

agrární: agrární stranaparti agrarien

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

cizina: odjet do cizinypartir pour l'étranger

čeleď: patřit do čeledi hominidůfaire partie de la famille des hominidés

díl: rozdělit na tři díly/stejným dílemdiviser en trois parties/en parties égales

chodit: Nechoď ještě!Ne pars pas encore !

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Le train part à trois heures.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.C'est très gentil de votre part.

milý: To je od vás velice milé.C'est très gentil de votre part/à vous.

od, ode: od prvního lednaà partir du premier janvier

odjet: odjet do/z Lyonupartir pour/de Lyon

odjet: Autobus právě odjel.Le bus vient de partir.

podvojný: ekon. podvojné účetnictvícomptabilité en partie double

pozdravovat: Pozdravuj ode mne koho.Salue qqn de ma part.

prázdniny: jet na prázdniny/být na prázdnináchpartir/être en vacances

sám, sama, samo, samý: Jela na dovolenou sama.Elle est partie toute seule en vacances.

kapitola: To je kapitola sama pro sebe.C'est une affaire à part.

napřed: odejít nohama napřed zemřítpartir les pieds devant

neslavně: neslavně odejítpartir sans tambour ni trompette

opustit: opustit tento světquitter ce monde, partir de ce monde

adverse: partie adverseodpůrce, odpůrčí strana

ça: à part çamimo to

chœur: faire partie des chœurszpívat ve sboru

chorale: faire partie d'une choralechodit do sboru, zpívat ve sboru

communiste: Manifeste du parti communisteKomunistický manifest

comptabilité: comptabilité simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

décès: faire-part de décèsúmrtní oznámení

décor: faire partie du décor= zapadat, splývat s okolím

double: comptabilité en partie doublepodvojné účetnictví

autre: autre partjinde, jinam

autre: d'autre partjinak

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

part: d'autre partmimo to, kromě toho, ostatně na začátku věty

part: à partstranou, zvlášť, odděleně

part: à partqqch/qqn vyjma, kromě koho/čeho, vyjímaje koho/co

part: à partoddělený

part: à partzvláštní, sám pro sebe

partant: être partantpour qqch být pro co, jít do čeho

partir: à partir deod kdy, počínaje čím časově i místně

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

fondateur: part de fondateurzakladatelský podíl

intégrant: partie intégrante de qqchnedílná součást čeho

nul: nulle partnikde

opposant: práv. partie opposanteprotistrana

part: avoir part à qqchmít podíl, podílet se na čem

part: faire part à deuxrozdělit se

part: Part à deux !Fifty fifty!

part: prendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čem

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

part: de part et d'autrez obou stran, na obou stranách

part: nulle partnikde

part: autre partjinde, jinam

part: quelque partněkde

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

parti: prendre partipour/contre qqn postavit se za koho, proti komu

parti: parti prispředpojatost, zaujatost, zaujatý postoj