Hlavní obsah

partir [paʀtiʀ]

Intranzitivní sloveso

  1. odejít, odjetpartir à piedodejít pěškypartir en voitureodjet autempartir en avionodletět (letadlem)
  2. vyjít, vyjet, vykročitpartir du pied droitvykročit pravou nohou
  3. odstartovat o závodufaire partir un moteurspustit motor
  4. začít jakC'est bien parti.Dobře to začalo., Je to na dobré cestě.
  5. vybuchnout, vystřelit, spustit
  6. à faire qqch začít dělat co, pustit se do čeho
  7. de qqch vyjít, vyjet z čeho
  8. de qqch začí(na)t od čeho, platit od kdyIl est parti de zéro et il a réussi.Začínal od nuly a uspěl.
  9. à partir de od kdy, počínaje čím časově i místněà partir de maintenantod teď

Vyskytuje se v

autre: jinde, jinamautre part

part: de qqch počítat s čím, přihlížet k čemufaire la part

partant: pour qqch být pro co, jít do čehoêtre partant

parti: pour/contre qqn postavit se za koho, proti komuprendre parti

partie: částečně, zčásti, dílemen partie

partir: od kdy, počínaje čím časově i místněà partir de

adverse: odpůrce, odpůrčí stranapartie adverse

ça: mimo toà part ça

chœur: zpívat ve sborufaire partie des chœurs

chorale: chodit do sboru, zpívat ve sborufaire partie d'une chorale

communiste: Komunistický manifestManifeste du parti communiste

comptabilité: jednoduché/podvojné účetnictvícomptabilité simple/en partie double

décès: úmrtní oznámenífaire-part de décès

décor: = zapadat, splývat s okolímfaire partie du décor

double: podvojné účetnictvícomptabilité en partie double

erreur: nemýlím-li sesauf erreur (de ma part)

fondateur: zakladatelský podílpart de fondateur

intégrant: nedílná součást čehopartie intégrante de qqch

nul: nikdenulle part

opposant: protistranapráv. partie opposante

prenant: příjemce, fin. zainteresovaná osoba na chodu společnostipartie prenante

quelque: někde, kdesi, někam, kamsiquelque part

quiconque: aniž to komukoliv oznámilsans en faire part à quiconque

résidence: usadit se (někde)établir sa résidence (quelque part)

retour: odejít bez myšlenky na návratpartir sans esprit de retour

tour: Motor, který se hned rozběhne.Moteur qui part au quart de tour.

classe: (vy)tvořit oddělenou skupinuformer une classe à part

constituer: části tvořící celekparties qui constituent un tout

décider: Rozhodli se odjet.Ils ont décidé de partir.

embrasser: vstoupit do stranyembrasser le parti

être: Je čas k odchodu.Il est temps de partir.

le, la: Odejděte, je to nutné.Partez, il le faut.

litige: sporné stranypráv. parties en litige

nous: Odjeďte bez nás.Partez sans nous.

plus: největší částla plus grande partie

pour: odjet do Pařížepartir pour Paris

scléroser (se): politická strana, která kostnatíparti politique qui se sclérose

soutenir: Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.

venir: Právě odešel.Il vient de partir.

blague: žerty stranoublague à part

caisse: mít tuberupartir de la caisse

famille: být členem rodiny o blízkém příteli ap.faire partie de la famille

fumée: rozplynout se, zmizet jako pára nad hrncempartir en fumée

fusée: vystřelit jako raketa rychle odejítpartir comme une fusée

java: vyrazit na flámpartir en java

meuble: patřit k inventářihovor. faire partie des meubles

pet: Vypařil se.hovor. Il est parti comme un pet.

reculons (à): jít někam s nechutíaller quelque part à reculons

servir: Pozdě bycha honit.Rien ne sert de courir, il faut partir à point.

trompette: zmizet po anglicku, vytratit separtir sans tambour ni trompette

zéro: (znovu) začí(na)t od nuly(re)partir de zéro

adresát: ekon. adresátpartie prenante

díl: dílemen partie

druh: ling. slovní druhy, druhy slovcatégories grammaticales, parties du discours

horní: anat. horní cesty dýchacíparties supérieures des voies respiratoires

jednoduchý: jednoduché účetnictvícomptabilité (en partie) simple

ledovec: Je to jen špička ledovce.Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.

liberální: liberální stranaparti libéral

mimo: mimo toà part cela

odděleně: spát odděleně o párufaire chambre à part

podíl: dědický podílpart d'héritage

pohlavní: pohlavní orgány/ústrojíparties sexuelles, organes génitaux

pokrokový: pokroková stranaparti du mouvement

pravá: vykročit pravoupartir du pied droit

pravicový: pravicová stranaparti de droite

přihláška: přihláška do stranyadhésion à un parti

přirození: mužské/ženské přirozeníparties génitales masculines/féminines

příslušenství: společné příslušenství (bytu)parties communes (d'un appartement)

příslušnost: stranická příslušnostappartenance à un parti

skupina: (vy)tvořit oddělenou skupinuformer une classe à part

součást: být nedílnou součástí čehofaire partie intégrante de qqch

stranou: vzít si koho stranouprendre qqn à part

účetnictví: jednoduché/podvojné účetnictvícomptabilité en partie simple/en partie double

věc: nachystat si věci na cestupréparer ses affaires pour partir

veřejný: práv. veřejný žalobce prokurátorprocureur , partie publique

vykročit: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

zlé: vykládat si ve zlém coprendre/tourner qqch en mal/mauvaise part

aby: Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.

agrární: agrární stranaparti agrarien

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

cizina: odjet do cizinypartir pour l'étranger

čeleď: patřit do čeledi hominidůfaire partie de la famille des hominidés

chodit: Nechoď ještě!Ne pars pas encore !

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Le train part à trois heures.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.C'est très gentil de votre part.

milý: To je od vás velice milé.C'est très gentil de votre part/à vous.

od, ode: od prvního lednaà partir du premier janvier

odjet: odjet do/z Lyonupartir pour/de Lyon

podvojný: ekon. podvojné účetnictvícomptabilité en partie double

pozdravovat: Pozdravuj ode mne koho.Salue qqn de ma part.

prázdniny: jet na prázdniny/být na prázdnináchpartir/être en vacances

sám, sama, samo, samý: Jela na dovolenou sama.Elle est partie toute seule en vacances.

zahraničí: odjet do zahraničípartir à l'étranger

zvednout se: Je na čase se zvednout. a jítIl est temps de partir.

kapitola: To je kapitola sama pro sebe.C'est une affaire à part.

napřed: odejít nohama napřed zemřítpartir les pieds devant

neslavně: neslavně odejítpartir sans tambour ni trompette

opustit: opustit tento světquitter ce monde, partir de ce monde

urvat: urvat nejvíc ze zisku ap.se tailler la part du lion

žert: žerty stranouplaisanterie à part