Hlavní obsah

force [fɔʀs]

Podstatné jméno ženské

 1. sílaêtre à bout de forcesbýt se silami u konce, být u konce svých silde toutes ses forcesze všech sil
 2. en force prudce, mocně, neobratně
 3. de force silácký, namáhavý, těžký
 4. síla, schopnost duševníforce de caractèresíla charakteru
 5. síla, moc určité skupiny, i přen.
 6. forces vojenské síly, armáda, vojsko
 7. tech.síla, pevnost
 8. síla, intenzita, působení i abstraktněs'exprimer avec forcevyjádřit se důrazně
 9. násilíimposer qqch par la forcevnutit co násilím, prosadit co násilímcéder à la forceustoupit násilícoup de forcepuč, převrat
 10. par force silou, násilím
 11. à toute force za každou cenu, mermomocí, vší mocí
 12. třífázový elektrický proud
 13. à force de qqch díky čemu, pomocí čeho s konotací velkého množství

Vyskytuje se v

dissuasion: odstrašovací síla vojenskáforce de dissuasion

force: prudce, mocně, neobratněen force

forcer: à qqch nutit se do čeho, snažit sese forcer

gré: po dobrém nebo po zlém, volky nevolkyde gré ou de force

idée: vůdčí myšlenkaidée-force

armé: branná mocforces armées

exécutoire: vykonatelnost zákona/rozsudkuforce exécutoire d'une loi/d'un jugement

forcé: nucené prácetravaux forcés

impulsion: hybná sílaforce d'impulsion

traction: tažná sílaforce de traction

amerrissage: nucené přistání na mořiamerrissage forcé

dépasser: To je nad mé síly.Cela dépasse mes forces.

redonner: obnovit sílyredonner des forces

bâti: být dobře rostlý/stavěnýkniž. être bâti en force/à chaux et à sable

essayer: vyzkoušet svou síluessayer sa force

ramasser: sbírat své sílyramasser ses forces

reconstituer: nabý(va)t nových silreconstituer ses forces

réparer: načerpat nových sil, znovu nabrat sílyréparer ses forces

union: V jednotě je síla.L'union fait la force.

dostředivý: fyz. dostředivá sílaforce centripète

dražba: nucená dražbaadjudication forcée

dvojice: fyz. dvojice silcouple de forces

kasa: slang. udělat kasuforcer une caisse

měřit: měřit sílycomparer les forces

mužný: mužná sílaforce virile

nucený: nucené prácetravaux forcés

odpudivý: fyz. odpudivé sílyforces répulsives

opřít se: opřít se do veselfaire force de rames, souquer sur les avirons

přistání: nouzové přistáníatterrissage forcé

přitažlivý: přitažlivá sílaforce d'attraction

setrvačný: fyz. setrvačná sílaforce d'inertie

síla: hnací sílaforce de propulsion/motrice

svěrací: svěrací kazajkacamisole de force

tažný: fyz. tažná sílaforce de traction

tvůrčí: tvůrčí sílaforce créatrice

mezipřistání: nouzové mezipřistáníescale forcée

muset: Museli přistát.Ils ont été forcés d'atterrir.

mátoha: být jako mátohaêtre à bout de force

nový: nabýt nových silreconstituer ses forces