Hlavní obsah

ou

Synonyma

au

Vyskytuje se v

gré: po dobrém nebo po zlém, volky nevolkyde gré ou de force

importer: kdekoli, kamkolin'importe où

mesure: do té míry, jako..., tak, jak...dans la mesure où...

moment: jakmile, hned jakdu moment où/que

ou: (buď) (a)neboou... ou...

: +subj. (ať)... kdekolioù que

plus: víceméně, více (nebo) méněplus ou moins

plutôt: či, respektiveou plutôt

prou: víceméněpeu ou prou

temps: když, kdysi, svého časudans le temps/au temps/du temps où

tort: právem či neprávemà tort ou à raison

empêchement: v případě nepřítomnosti nebo zaneprázdněníen cas d'absence ou d'empêchement

erreur: s výhradou omylu nebo opomenutísauf erreur ou omission

: tam, kam.., tam, kde..là où..

le, la: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

manière: (ať) tak nebo onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre

pile: panna nebo orelpile ou face

point: málo nebo vůbec nepeu ou point

antan (d'): Kdeže loňské sněhy jsou?Mais où sont les neiges d'antan ? Villon

foutre: Kam jsi vrznul moji knížku?Où as-tu foutu mon bouquin ?

mal: Kde tě bolí?Où as-tu mal ?

partie: zcela nebo zčásti, celkem nebo částečněen tout ou en partie

ramasser: Kde k němu přišel?Où l'a-t-il ramassé ?

souffrir: Kde vás bolí?Où souffrez-vous ?

tard: dříve nebo pozdějitôt ou tard

tel: takový nebo takovýtel ou tel

venter: Ať prší nebo svítí slunce.Qu'il pleuve ou qu'il vente.

être: Jak jste daleko ve vašich bádáních?Où en êtes-vous dans vos recherches ?

lard: nemít o tom ani párune pas savoir si c'est du lard ou du cochon

non: pro nic za nicpour un oui ou pour un non

oui: pro nic za nicpour un oui (ou) pour un non

pâque: na svatýho Dyndy, až naprší a uschneà Pâques ou à la Trinité

pourquoi: Buď to uděláte nebo uvidíte (zač je toho loket).hovor. Vous ferez cela ou vous direz pourquoi.

quitte: hrát o všechnojouer (à) quitte ou double

raison: právem či neprávemà tort ou à raison

anebo: buď... anebosoit... ou, soit... soit

či: či spíšeou plutôt

dílo: dílo, ve kterém se jedná o...un ouvrage où il est question de...

méně: více či méněplus ou moins

minus: plus minusplus ou moins

náhodou: kdyby náhodoupro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasard

nebo: dříve nebo pozdějiun jour ou l'autre

onak: ať tak či onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit

otázka: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

ponechat: ponechat co náhodělaisser qqch au hasard, přen. jouer à pile ou face

pozdě: dříve nebo pozdějiun jour ou l'autre, tôt ou tard

stát: Stůj, nebo střelím!Halte-là ou je tire !

život: otázka života a smrtiquestion de vie ou de mort

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Où est l'hôpital le plus proche ?

bydlet: Kde bydlíš?Tu habites où ?

jít: Kam jdeš/jdete?Où vas-tu/allez-vous ?

kam: Kam jdeš?Où vas-tu ?, hovor. Tu vas où ?

kde: Kde bydlíš?Où est-ce que tu habites ?

najíst se: Kde se večer najíme?Où est-ce qu'on va manger ce soir ?

narodit se: Kdy/Kde jste se narodil?Quand/Où est-ce que vous êtes né ?

ne: Tak jdeme, ne?On y va ou pas ?

přát si: Přejete si kávu nebo čaj?Désirez-vous du café ou du thé ?

vězet: V čem to vězí?Où est le problème ?

víc: více méněplus ou moins, peu ou prou

dřív: dřív nebo pozdějitôt ou tard, un jour ou l'autre

napršet: Až naprší a uschne.À Pâques ou à la Trinité., Quand les poules auront des dents.

orel: Panna nebo orel?Pile ou face ?

skočit: nevědět, kam dřív skočitne pas savoir par où commencer

strčit: Strč si to někam!Tu peux te le mettre où je pense !, vulg. Vas te faire foutre !

autre: jeden nebo druhý, jeden z oboul'un ou l'autre