Hlavní obsah

stát

Nedokonavé sloveso

 1. (v pozoru ap.) être/se tenir deboutstát ve frontěfaire la queue
 2. (o předmětech) se trouver(být ztopořený) être en érection
 3. zhrub.(penis) bander
 4. (nehýbat se) rester, être arrêtéStůj, nebo střelím!Halte-là ou je tire !
 5. (zaujímat místo) être, se trouverstát na čí straněépouser les opinions de qqnstát v cestě komu/čemufaire obstacle à qqn/qqch
 6. (existovat) être
 7. (podporovat někoho) za kým/čím être du côté de qqn/qqch, se ranger derrière qqn, appuyer qqn/qqch
 8. stát (si) (trvat na něčem) na čem persister, s'obstiner, insister à faire qqch, dans qqch
 9. (přát si) o koho/co vouloir de qqn/qqch, tenir à qqn, convoiter qqch

Nedokonavé sloveso

 1. (mít peněžitou cenu) coûterKolik to stojí?Ça fait combien ?
 2. (vyžadovat úsilí ap.) coûter
 3. (zasluhovat) valoir la peine

Podstatné jméno, rod mužský

 1. (země) État m, pays mvnitřní záležitosti státuaffaires f pl intérieures d'un payshlava státuchef m de l'État
 2. expr.(státní instituce ap.) État m, gouvernement mstát a církevle trône et l'autel

Vyskytuje se v

stát: trvat na něčem na čem persister, s'obstiner, insister à faire qqch, dans qqchstát (si)

americký: États-Unis d'AmériqueSpojené státy americké

co: advienne que pourrastůj co stůj

členský: États membres de l'UEčlenské státy EU

fronta: faire la queuestát ve frontě

hlava: chef de l'Étathlava státu

Izrael: État hébreustát Izrael

liga: Ligue arabeLiga arabských států

mistr: passer maître dans qqchstát se mistrem v čem

nástroj: devenir l'instrument de qqnstát se nástrojem koho

nástupnický: États successeurspráv. nástupnické státy

odveta: représailles contre un État voisinodveta proti sousednímu státu

otevřený: rester bouche béezůstat stát s otevřenými ústy

pevně: rester inébranlable dans ses résolutionsstát si pevně za svými rozhodnutími

pozor: être au garde à vousstát v pozoru

protivzdušný: défense aérienne du territoire D. A. T.protivzdušná obrana státu PVOS

socha: être immobile comme une statuestát jako socha

stát se: À votre service.Rádo se stalo.

suverénní: état souverainsuverénní stát

údiv: rester étonné devant qqchstát v údivu před čím

: Quoi qu'il arrive.Ať se stane cokoli.

kolik: Combien ça coûte ?, Ça fait combien ?Kolik to stojí?

rád: Je vous en prie.Rádo se stalo. odpověď na poděkování

slavný: devenir célèbrestát se slavným

vidění: Cela mérite d'être vu.To stojí za vidění.

vzpřímeně: se tenir/être assis droitstát/sedět vzpřímeně

grešle: ne pas valoir un clounestát ani za zlámanou grešli

hřích: Elle est vraiment canon.expr. Ta by stála za hřích.

mimo: être hors la loistát mimo zákon

pól: être du point de vue opposéstát na opačném pólu

rozcestí: se trouver/être à la croisée des cheminspřen. stát/být na rozcestí

sloup: rester planté comme une bornestát jako solný sloup

solný: rester planté comme une bornestát jako solný sloup

svět: depuis que le monde est mondeco svět světem stojí

těžký: coûter chaudstát těžké prachy

uctivý: rester à distance respectueusestát v uctivé vzdálenosti

veslo: tenir la barre, être à la barrestát/být u vesla

zůstávat: Cela dépasse l'entendement., Je n'en reviens pas.Rozum mi nad tím zůstává stát.

autel: le trône et l'autelstát a církev

chef: chef de l'Étathlava státu

état: chef d'Étathlava státu

hébreu: État hébreustát Izrael

importance: prendre de l'importancestát se důležitým

: Halte-là !Stát!

mœurs: entrer dans les mœursstát se zvykem

moi: L'État, c'est moi.Stát jsem já. výrok, který je připisován Ludvíkovi XIV.

pouvoir: Il peut arriver que...Může se stát, že...

queue: faire la queuestát ve frontě

valoir: vaille que vaillestůj co stůj, za každou cenu

bander: Il bande.Stojí mu., Houpnul mu.

barrer: barrer le passage à qqnzastoupit komu cestu, stát komu v cestě

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

combien: Combien ça coûte ?Kolik to stojí?

coûter: Combien coûte cette voiture ?Kolik stojí to auto?

debout: se tenir deboutstát, držet se zpříma, držet se na nohou

devenir: Elle est devenue sa femme.Stala se jeho ženou.

diriger: économie dirigée par l'Étatstátem řízená ekonomika

embrasser: embrasser la défense de qqnstát se zastáncem, zastat se koho

ficher: Il se fiche de ce qui peut arriver.Kašle na to, co se může stát.

idée: As-tu une idée du prix ?Víš, kolik to asi stojí?

parce que: Parce que je le vaux bien.Protože já za to stojím.

advenir: Quoi qu'il advienne.Ať se stane cokoli.

ainsi: Ainsi soit-il.Staň se., Amen.

bonbon: coûter bonbonhodně stát

borne: rester planté comme une bornezůstat stát jako solný sloup

bûche: Il reste là comme une bûche.Stojí jako zařezaný.

cher: ne pas valoir cherza moc nestát

clou: Ça ne vaut pas un clou.Nestojí to za zlámanou grešli.

conseilleur: Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.Raditi mnoho nestojí., Rádci nejsou plátci.

croisée: être à la croisée des cheminsstát na křižovatce rozhodný okamžik

déplacement: hovor. Ça vaut le déplacement.To stojí za vidění. i cestu

fouetter: Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.To nestojí za řeč., Z toho se nestřílí.

lapin: ne pas valoir un pet de lapinstát za prd, nestát ani za psí štěk

meilleur: être unis pour le meilleur et pour le pirestát při sobě v dobrém i zlém

pet: hovor. Ça ne vaut pas un pet de lapin.Stojí to za hovno., Nestojí to za nic.

pied: avoir les pieds sur terrestát nohama na zemi

piquet: être planté comme un piquetstát jako solný sloup

poirier: faire le poirierstát na hlavě

position: rester sur ses positionsstát za svým

proverbe: passer en proverbestát se příslovečným

rester: ne pas rester les bras croisésnestát se založenýma rukama

tapisserie: faire tapisseriestát u zdi, sedět při tanci, o ženě

tripette: Ça ne vaut pas tripette.To nestojí ani za zlámanou grešli.

voler: voler de ses propres ailesstát na vlastních nohou