Hlavní obsah

moi [mwa]

Zájmeno

  1. osobní zájmeno samostatnéL'État, c'est moi.Stát jsem já. výrok, který je připisován Ludvíkovi XIV.
  2. zdůraznění zájmena
  3. moi-même sám osobně

Vyskytuje se v

malgré: přezdívka Alsasanů a Lotrinců, násilně naverbovaných do německé armády za 2. světové válkyles malgré-nous

moi: já sám osobněmoi-même

nous: my saminous-même(s)

savoir: pokud vím, pokud je mi známoque je sache

sembler: zdá se mi/mám dojem, že...il me semble que...

après: Až po vás, prosím. zdvořilostní frázeAprès vous, je vous en prie.

ce: Zdá se mi., Myslím.Ce me semble.

concerner: Co se mě týká...En ce qui me concerne...

connaissance: Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obratJe suis heureux de faire votre connaissance.

entre: mezi námi(soit dit) entre nous

éternel: Nebudu tady věčně. zemřuJe ne suis pas éternel.

même: já sámmoi-même

mettre: Nikdy jsem tam nevkročil.Je n'y ai jamais mis les pieds.

pour: Pokud jde o mne, myslím (si), že...Pour moi, je pense que...

revoici: Už jsem tu zas.Me revoici.

si: Nemýlím-li se.Si je ne me trompe.

soussigné: já, níže podepsanýje soussigné

tout: my všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsmetous autant que nous sommes

x: Opakoval jsem ti to x-krát.Je te l'ai répété x fois.

y: Pro nikoho nejsem doma.Je n'y suis (chez moi) pour personne.

à: můj bratraneccousin à moi

accord: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.

afin de: Pospíchám, abych přišel včas.Je me hâte afin d'arriver à l'heure.

aller: Pojďme se projít.Allons nous promener.

appeler: Jmenuji se Pavel.Je m'appelle Paul.

assurer: Ujišťuji vás, že...Je vous assure que...

attaquer: Útočí na nás nepřátelské letectvo.L'aviation ennemie nous attaque.

atterrir: Zapadli jsme do hospůdky.Nous avons atterri dans une petite auberge.

auprès: Sedněte si vedle mě.Venez vous asseoir auprès de moi.

autre: My ostatní odcházíme.Nous autres, nous partons.

avocat: Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.

besoin: Už to nepotřebuji.Je n'en ai plus besoin.

business: Podej mi ten krám.Passe-moi ce business-là.

campo: Udělal jsem si volno.Je me suis donné campo.

chiche: O co, že to udělám!Chiche que je le fais !

chose: Vysvětlím vám to.Je vais vous expliquer la chose.

combien: Kolikátého je? datumhovor. Le combien sommes-nous ?

combler: To mě naplňuje radostí.Cela me comble de joie.

compenser: Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.

comprendre: Nikdo mě nechápe.Personne ne me comprend.

confondre: Jeho drzost mě zaráží.Son insolence me confond.

connaître: Ještě mě neznáte.Vous ne me connaissez pas encore.

convertir: Souhlasím s ním, přesvědčil mě.Je suis de son avis, il m'a converti.

coordonnées: Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.Donnez-moi vos coordonnées.

craindre: Bojím se, že přijde.Je crains qu'il (ne) vienne.

croire: Nemyslím, že přijde.Je ne crois pas qu'il viendra.

cueillir: Vyzvedl nás na nádraží.Il est venu nous cueillir à la gare.

dédoubler: Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zarázJe ne peux pas me dédoubler.

demeurant (au): Mě se to ostatně netýká.Au demeurant, je ne suis pas concerné.

dévorer: Žerou mě komáři.Je suis dévoré par les moustiques.

disposition: Jsem vám plně k dispozici.Je suis à votre entière disposition.

distingué: (Znamenám se) v dokonalé úctě.(Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.

dont: pokoj, z něhož vycházímla chambre dont je sors

en: Prosím (vás o to).Je vous en prie.

enfumer: Jde na nás kouř z té tvé cigarety!Tu nous enfumes, avec ta cigarette !

épargner: Ušetřete mě vašeho vysvětlování.Épargnez-moi vos explications.

être: To vám říkám já.C'est moi qui vous le dis.

faire: Udělejte mi kávu.Faites-moi un café.

falloir: Budu ještě potřebovat ocet. při nákupuIl me faudrait aussi du vinaigre.

fier (se): Úplně na vás spoléhám.Je me fie entièrement à vous.

impasse: Jsme v úzkých/ve slepé uličce.přen. Nous sommes dans une impasse.

laisser: No (nic), já už půjdu. při odchoduBon, je vous laisse.

le, la: Každou neděli obědvám u rodičů.Le dimanche, je déjeune chez mes parents.

libre: Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.Je suis libre ce soir.

lien: Můžeš mi dát link na to video?Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?

manquer: Nemám slov.Les mots me manquent.

me: Myji si ruce.Je me lave les mains.

ne: Nechci to.Je ne le veux pas.

nul: Jako domácí kutil jsem úplně levý.Pour le bricolage, je suis nul.

obligé: Jsem vám velmi zavázán.Je vous suis bien obligé.

occupé: Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.Je suis occupé.

occuper: Nechte to, o všechno se postarám.Laissez ça, je m'occupe de tout.

opposer: Jsem zásadně proti tomu.Je m'y oppose formellement.

par: Dozvěděl jsem se to od sousedů.Je l'ai appris par mes voisins.

parce que: Protože já za to stojím.Parce que je le vaux bien.

penser: Myslím, tedy jsem.Je pense, donc je suis.

chaloir: na tom mi nezáleží, co je mi po tompeu me chaut, peu m'en chaut

čas: Nemám čas.Je n'ai pas le temps.

dnes: Kolikátého je dnes?Quel jour sommes-nous?

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

hrb: Vlez(te) mi na hrb.Fiche(z)-moi la paix.

chtít se: Chce se mi dělat co.J'ai envie de faire qqch., L'envie me prend de faire qqch.

: Já jsem...Je suis...

kolikátý: Kolikátého (dnes) je?Le combien sommes-nous ?

milostivý: Bůh k nám buď milostivý!Dieu nous soit propice !

nad, nade: Smiluj se nad námi.Aie pitié de nous.

náš, naše: ob. mluvit po našemparler comme on parle chez nous

nést: Co nám neseš?Qu'est-ce tu nous apportes ?

odlepit se: hovor. Ani na minutu se od nás neodlepil.Il ne nous a pas décollés une minute.

odpustit: Odpusť nám naše viny.Pardonne-nous nos offenses.

předat: Okamžik, předám.(Attendez) Un instant, je vous le/la passe.

radost: S největší radostí. v odpovědiJe ne demande pas mieux.

sklo: Máš tlusté sklo!Tu me caches la vue !

stát: Stůj, nebo střelím!Halte-là ou je tire !

tady: Už jsem tady zase.Me revoici.

třeštit: Třeští mi z toho hlava.Cela me casse la tête.

ušetřit: Chci vás ušetřit toho trápení.Je veux vous éviter cette peine.

věčně: Nebudu tady věčně. zemřuJe ne suis pas éternel.

volba: Neměli jsme jinou volbu.Nous n'avions pas d'autre option.

zač: Není zač. po poděkováníIl n'y a pas de quoi., De rien., Je vous en prie.

aby: Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.

ale: Nebyl jsem to já, ale on.C'était pas moi, mais lui.

ano: Myslím, že ano.Je crois que oui.

asi: Asi bude pršet.Je pense qu'il va pleuvoir.

bolet: To (mě) bolí.Ça (me) fait mal.

brát: Já to beru.(Je suis) d'accord.

být: Ta kniha je má.Ce livre est à moi.

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Pourriez-vous me montrer le chemin ?

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

čekat: Čekal jsem to.Je m'y attendais.

dát: Dám si kávu.Je prends un café.

dobře: Nemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.

dojít: Došel mi benzín.Je suis tombé en panne d'essence.

doma: u nás domachez nous

domů: Zítra se vracím domů.Demain je rentre chez moi.

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Je fais comment pour arriver à la gare ?

dovolení: S dovolením!Excusez-moi !

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

francouzsky: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

hnusit se: To se mi hnusí.Cela me dégoûte.

ho: Vidíš to auto? – Vidím ho.Tu vois la voiture ? – Oui, je la vois.

hovořit: Mohl bych hovořit s...?Je pourrais parler à... ?

chápat: Nechápu.Je ne comprends pas.

chtít: Chtěl bych...Je voudrais...

chybět: Chybíš mi.Tu me manques.

jak: Nevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.

jeden, jedna, jedno: Je to jeden z nás.C'est l'un d'entre nous.

jedno: Je mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.

jednoznačný: Chci jednoznačnou odpověď.Je veux une réponse nette.

jestli: Jestli budu mít čas, zavolám.Si j'ai du temps, je t'appelle.

jestliže: Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.S'il pleut, je ne sortirai pas.

jim: Pošlu jim to.Je le leur envoie.

jindy: Přijdu jindy.Je repasse une autre fois.

jistě: Nevím to jistě.Je n'en suis pas sûr.

jít: Pojďte se mnou.Suivez-moi.

jmenovat se: Jmenuji se Karel.Je m'appelle Charles.

každý: každý z náschacun d'entre nous