Hlavní obsah

au

Vyskytuje se v

akumulátor: accumulateur au plombelektr. olověný akumulátor

basa: être au trousedět v base

blízkost: au voisinage immédiat de qqchv bezprostřední blízkosti čeho

čert: envoyer qqn au diablepos(í)lat koho k čertu

dálka: au loinv dálce

dávný: au temps jadisza dávných časů

dělat: faire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au condělat hlouposti

dítě: mettre un enfant au mondepřivést dítě na svět porodit

divadlo: aller au théâtrejít do divadla

dobročinný: collecte au profit d'une œuvredobročinná sbírka

dohánět: réduire qqn au désespoirdohánět koho k zoufalství

dohnat: réduire qqn au désespoirdohnat koho k zoufalství

domácnost: femme au foyeržena v domácnosti

dopravní: infraction au code de la routepráv. dopravní přestupek

fronta: aller au frontjít na frontu

honěná: jouer au chat et à la sourishrát na honěnou

hořet: Au feu !Hoří!

hranice: au-delà des frontières de ce paysza hranicemi této země

chládek: mettre qqn au fraisdát koho do chládku do vězení

chomout: se mettre la corde au coustrčit hlavu do chomoutu

chvíle: au dernier momentna poslední chvíli

chytit: prendre au piège, piégerchytit do pasti

informovat: tenir qqn au courantinformovat koho průběžně

autobus: prendre le bus pour aller au travailjezdit do práce autobusem

během: au cours de l'annéeběhem roku

blbě: J'ai mal au cœur., J'ai envie de vomir.Je mi blbě.

blízko: être au bord de l'abîmebýt blízko zkázy

bridž: jouer au bridgehrát bridž

břicho: J'ai mal au ventre.Bolí mě břicho.

bydlet: vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renanbydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14

být: Je me sens bien./J'ai mal au cœur.Je mi dobře/špatně.

dát se: se mettre au travail, commencer à travaillerdát se do práce

dávat: Qu'est-ce qu'on donne au cinéma ?Co dávají v kině?

dieta: faire un/suivre un/être au régimedržet dietu

do: aller au théâtrejít do divadla

dole: au bas de qqchdole na čem

doložka: avenant au contratdoložka ke smlouvě

fotbal: jouer au footballhrát fotbal

garáž: rentrer sa voiture (au garage)zajet s vozem do garáže

hezky: Il fait beau., Le temps est au beau.Je hezky.

hrát: jouer au tennishrát tenis

chodit: aller au travail à piedchodit do práce pěšky

bát se: Qui craint des feuilles, n'aille point au bois.přísl. Kdo se bojí, nesmí do lesa.

boží: tirer qqch au grand jourexpr. vytáhnout co na světlo boží

brát: prendre qqn au motbrát koho za slovo

cíl: aller droit au butjít přímo k cíli

četník: jouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)hrát si na četníky a zloděje

ďas: Qu'il aille au diable.expr. Ať táhne k ďasu.

deka: Ça se bouscule au portillon.hovor. Leze to z něj jako z chlupaté deky.

dno: être au bout de ses écusdostat se na dno

drát: avoir qqn au bout du filhovor. mít koho na drátě

hanba: mettre qqn au piquetposlat koho na hanbu

hrob: avoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombebýt jednou nohou v hrobě

chytat: prendre qqn au motchytat koho za slovo

adjoint: adjoint au mairenáměstek starosty

appel: appel au secoursvolání o pomoc

aspect: au premier aspectna první pohled

aspiration: aspiration au bonheursnaha o štěstí

au: au fur et à mesurepostupně

ballon: jouer au ballonhrát s míčem

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

beau: la Belle au bois dormantŠípková Růženka

bonheur: au petit bonheurnáhodně, nazdařbůh

bout: au bout de qqchna konci čeho

brouillard: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala nožem krájet

brouillon: au brouillonnanečisto

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

cerveau: tumeur au cerveaunádor na mozku

changer: changer du tout au toutzměnit se úplně

chantage: chantage au suicidevyhrožování sebevraždou

chose: mettre les choses au pointupřesnit, objasnit

cinquante: habiter (au) 50, rue de...bydlet na ulici... (číslo) padesát

clavier: raccourci (au) clavierklávesová zkratka

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

commencement: au commencement de qqchna počátku čeho

comptant: au comptantv hotovosti, za hotové

corde: se mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky

couverture: bien au chaud sous les couverturespěkně v teple pod peřinou

crépuscule: au crépuscule, à l'heure du crépusculeza soumraku

crible: passer au cribleprosévat

cube: élever au cubeumocnit na třetí

dam: au (grand) dam de qqnk čí velké škodě

début: tout au débutúplně na začátku

degré: au dernier degrév posledním stadiu např. o nemoci, přen. nanejvýš

départ: au départna začátku

dépourvu: prendre qqn au dépourvupřekvapit koho

désavantage: tourner au désavantage de qqnobrátit v čí neprospěch

désespoir: être en proie au désespoirbýt zoufalý, zoufat

détail: vente au détailmaloobchodní prodej

détriment: au détriment de qqn/qqchk újmě, ke škodě koho/čeho

bas: au bas motpřinejmenším, nejméně

bénéfice: au bénéfice deqqn/qqch ve prospěch koho/čeho

besoin: au besoinv případě potřeby

black: au blacknačerno nezákonně

bleu: au bleunamodro příprava ryb

bord: être au bord de qqchbýt na (p)okraji čeho

bouchée: bouchée (au chocolat)plněný čokoládový bonbón

centuple: au centuplestonásobně, stokrát víc

chaud: au chaudv horku, v teple

chef: au premier chefv první řadě, především

chevet: au chevet de qqnu lůžka, u postele koho

choix: au choix de qqnpodle výběru koho

clair: au clairvenku ne skrytý, i přen., přen. na světle, na světlo

complet: au (grand) completv plném počtu

contraire: au contrairenaopak

cor: cor (au pied)kuří oko

courant: au courantinformovaný

cours: au/en coursde qqch během, za, v průběhu čeho

débotté: au débottépři příchodu, při příjezdu, při návratu, znenadání

deçà: au deçà deqqch na této straně čeho

dedans: au-dedansuvnitř, v nitru

dehors: au dehors deqqch mimo co, navenek čeho

delà: au(-)delà deqqch (dále) za čím

dessous: au-dessousdole, vespod, méně

dessus: au-dessusnahoře

devant: au-devant deqqn/qqch vstříc, naproti komu/čemu

diable: au diablepekelně daleko, k čertu

dos: au dosna záda, na zádech

droit: au droit de qqchkolmý k čemu

femme: femme au foyeržena v domácnosti

fil: au filde qqch v průběhu čeho

final: au finalnakonec, konečně, konec konců

flan: au flannáhodou

fond: au fondv podstatě, v jádru, vlastně

fort: au fort dena vrcholu, v nejvyšším stupni

fur: au fur et à mesurepostupně

galop: au galophonem

gré: au gréde qqn podle přání koho

hasard: au hasardnazdařbůh, bez cíle, nerozvážně

jour: au jour le jourze dne na den

jugé: au jugéjen tak, odhadem, od oka

juste: au justepřesně

lettre: à la lettre, au pied de la lettredoslova, doslovně, do puntíku

lieu: au lieude qqch místo čeho

loin: au loinv dálce, v dáli, daleko

long: (tout) au longzeširoka, obšírně, podrobně

matin: au matinráno

maximum: au maximumnanejvýš, nejvýš(e), maximálně

mépris: au mépris de qqch(na)vzdor, proti čemu, bez ohledu na co

mesure: au fur et à mesurepostupně

mieux: au mieuxco nejlépe