Hlavní obsah

droit [dʀwaˌ dʀwat]

Podstatné jméno mužské

Předložka

  • au droit de qqch kolmý k čemu

Přídavné jméno

  • pravý opak levéhocentre droitpravý střed o politickém uskupení

Podstatné jméno mužské

Podstatné jméno mužské

  1. právo oprávněnídéfendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudemdroit d'asileprávo azylu
  2. droits de l'homme lidská práva
  3. avoir le droit de faire qqch mít právo udělat co
  4. poplatek, daň, sazbadroit d'inscriptionzápisnédroit d'entrée à une réunionúčastnický poplatekdroit de douanecelní poplatek, cloles droits de navigationlodní poplatky
  5. à bon droit právem
  6. de droit zákonný, legitimní, právní
  7. právo právní normy
  8. de droit podle práva, po právu, oprávněně

Vyskytuje se v

auteur: autorské právodroit d'auteur

civil: občanská právadroits civils

droit: forhendcoup droit

droite: vpravo, napravo, po pravé straněà droite

fil: směr po nitidroit fil

normal: normála(droite) normale

visite: právo k návštěvě (dětí) rozvedeného rodičedroit de visite (aux enfants)

administratif: správní právodroit administratif

aptitude: způsobilost vykonávat právnickou praxiaptitude à exercer ses droits

communautaire: právo Evropské uniedroit communautaire

coutumier: obyčejové právodroit coutumier

criminel: trestní právodroit criminel

douane: celní poplatky, clodroits de douane

fond: základ práva, právní důvodpráv. fond du droit

héréditaire: dědičné právodroit héréditaire

ligne: přímkaligne droite

oblique: nakloněná přímkageom. (droite) oblique

partir: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

quai: nábřežné, pobřežnépráv. droit de quai

rétention: zadržovací právodroit de rétention

retour: právo na vrácení věcí po zesnulémpráv. droit de retour

suffrage: hlasovací právodroit de suffrage

vers: (odněkud) zprava, někde (vpravo)vers la droite

vote: hlasovací právodroit de vote

aller: jít/jet rovně/doprava/dolevaaller tout droit/à droite/à gauche

angle: přímý/ostrý/tupý/pravý úhelangle plat/aigu/obtus/droit

continuer: prodloužit přímkucontinuer une droite

faire: dělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.faire son droit/sa médecine

main: po pravé/levé ruceà main droite/gauche

orienté: orientovaná přímkadroite orientée

prévaloir: prosadit svá právafaire prévaloir ses droits

réserver: vyhradit si právose réserver le droit

but: jít přímo k cílialler droit au but

autorský: práv. autorské právodroit d'auteur

čelo: Čelem vzad!Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právDéclaration universelle des droits de l'homme

dobrota: sekat dobrotumarcher droit

huba: držet hubu a krokmarcher droit

kolmý: mat. kolmý kuželcône droit

krajní: polit. krajní praviceextrême droite

lidský: lidská právadroits de l'homme

mezinárodní: mezinárodní právodroit international

nakloněný: nakloněná přímka(droite) oblique

námořní: námořní právodroit maritime

nárok: zákonný/oprávněný nárokdroit /revendication /prétention légitime

norma: práv. právní normanorme juridique, règle de droit

obhájce: obhájce právadéfenseur du droit

ochránce: veřejný ochránce právdéfenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyen

polopřímka: počátek polopřímkyorigine d'une demi-droite

poplatek: celní poplatkydroits de douane

pozbýt: práv. pozbýt občanských právêtre déchu des droits civiques

pracovní: pracovní právodroit du travail

pravá: vykročit pravoupartir du pied droit

pravice: krajní praviceextrême droite

pravicově: pravicově orientovanýorienté vers la/à droite

pravicový: pravicová stranaparti de droite

pravidlo: motor. pravidlo pravé rukypriorité à droite

právní: právní normanorme juridique, règle de droit

právnický: právnická fakultaFaculté de Droit

právo: ústavní právodroit constitutionnel

pravoúhlý: dvě pravoúhlé přímkydeux droites orthogonales

pravý: úder pravou v rohovánícoup droit

asile: právo azyludroit d'asile

prosazovat: prosazovat svá právafaire valoir ses droits

přednost: přednost zpravapriorité de droite

přednostní: práv. přednostní právodroit de priorité

přímka: rovnoběžné přímkydroites parallèles

rovinka: cílová rovinkadernière ligne droite

římský: práv. římské právodroit romain

subjekt: práv. právní subjektsujet de droit

unie: právo Evropské uniedroit communautaire

uplatňovat: uplatňovat svá právafaire valoir ses droits

veškerý: veškerá práva vyhrazenatous droits réservés

volit: právo volit a být volendroit de voter et d'être élu

vpravo: držet se vpravogarder sa droite

všichni, všechny, všechna: všechna práva vyhrazenatous droits réservés

vyhrazený: veškerá práva vyhrazenatous droits réservés

vykročit: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

vzad: Čelem vzad (!)Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !

zleva: zleva dopravade gauche à droite

zprava: zprava dolevade droite à gauche

způsobilý: být právně způsobilýjouir de ses droits

ztráta: ztráta občanských právinterdiction légale, privation des droits civils

celní: celní poplatekdroit de douane(s)

doprava: Odbočte doprava.Tournez à droite.

hemisféra: anat. pravá/levá hemisféra mozkováhémisphère cérébral droit/gauche

napravo: Odbočte/Jděte napravo.Tournez/Allez à droite.

odbočit: odbočit doleva/dopravatourner à gauche/droite

přímo: jet přímo (vpřed)aller tout droit

rovně: Jděte pořád rovně.Allez tout droit.

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

vyhovět: vyhovět žádostidonner suite/faire droit à une demande

vzpřímeně: stát/sedět vzpřímeněse tenir/être assis droit

zabočit: zabočit vlevo/vpravotourner à gauche/droite

cíl: jít přímo k cílialler droit au but

držet: zhrub. držet hubu a krokmarcher droit

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

rovnou: expr. (jít) rovnou za nosem(aller) tout droit devant soi