Hlavní obsah

main [mε̃]

Podstatné jméno ženské

  1. ruka část paže od prstů jen po zápěstítendre une main secourablepodat pomocnou ruku
  2. petite main švadlenka učednice
  3. rozdávání karet
  4. main chaude hra na slepou bábu, při které se hráči poznávají bouchnutím do ruky

Příslovce

  1. à la main v ruce, v rukách
  2. de première main z první ruky
  3. coup de mainnáhlý přepad, (vý)pomocen un tour de mainobratem ruky, raz dva

Přídavné jméno

  • à main ručníà main droite/gauchepo pravé/levé ruce

Vyskytuje se v

courant: main courantemadlo, zábradlí schodiště, úč. denní kniha obchodní ap.

lourd: avoir la main lourdemít pádnou ruku

poignée: poignée de mainstisk ruky, potřesení rukou přátelské

sac: sac (à main)dámská kabelka

armé: à main arméese zbraní (v ruce)

battement: battement de mainspotlesk

cousu: cousu à la main, fam. cousu mainručně (při)šitý

creux: dans le creux de la mainv hrsti

crevasse: avoir des crevasses aux mainsmít popraskané ruce

entre: entre les mains de qqnv čích rukou

frein: frein à mainruční brzda

haut: haut la mainlevou zadní, lehce, bez námahy

inoccupé: avoir les mains inoccupéesmít volné ruce

joindre: joindre les mainssepnout ruce

main-forte: prêter main-forte à qqnposkytnout komu pomoc

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

passer: passer de main en mainjít z ruky do ruky

prêter: prêter la main à qqnposkytnout komu pomocnou ruku

second: de seconde mainz druhé ruky

soigné: mains soignéespěstěné ruce

sous: sous la mainpo ruce

sous-main: en sous-mainpotají, tajně, skrytě

vélo: vélo à mainhandbike

air: Les mains en l'air!ruce vzhůru!

broyer: broyer la main de qqndrtit komu ruku (při stisku)

me: Je me lave les mains.Myji si ruce.

noueux: mains noueusesuzlovité ruce

plat: plat de la maindlaň

propre: en mains propresdo vlastních rukou

remettre: remettre un paquet en mains propresdoručit balík do vlastních rukou

revoir: faire au revoir de la mainrozloučit se pokynutím ruky

salir: se salir les mainsušpinit si ruce

serrer: serrer la main à qqnstisknout komu ruku

tirer: tirer un enfant par la maintáhnout dítě za ruku

courage: prendre son courage à deux mainssebrat všechnu odvahu

crochu: avoir les mains crochuesmít dlouhé prsty, být hamižný

dernier: mettre la dernière main à qqchdodělat co

dessus: mettre la main dessuspopadnout to, chytit to, vztáhnout po tom ruku

fer: une main de fer dans un gant de veloursvlk v rouše beránčím

ferme: avoir la main fermemít pevnou ruku

fil: tenir dans sa main les fils d'une affairemít v ruce všechny nitky nějaké záležitosti

haut: avoir la haute main dans qqchmít hlavní slovo v čem v určité záležitosti, podniku

léger: avoir la main légèrebýt měkký nemít autoritu

leste: avoir la main lestebýt od rány

maître: de main de maîtremistrovsky

montre: montre en mainna minutu přesně

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

nu: à main nueholýma rukama

pâte: mettre la main à la pâtepřiložit ruku k dílu

peser: peser dans la mainpotěžkat v ruce

poil: Il a un poil dans la main.Ruce mu jdou dozadu., Je líný.

portée: à portée de la mainna dosah (ruky)

premier: de première mainz první ruky

prompt: avoir la main promptebýt od rány

sac: prendre qqn la main dans le sacpřistihnout koho při činu

secourable: prêter à qqn une main secourablepodat komu pomocnou ruku

vide: rentrer les mains videsvrátit se s prázdnýma rukama

brát: brát komu co z rukyprendre qqch des mains de qqn

brzda: ruční brzdafrein à main

dosah: na dosah rukyà portée de (la) main

dotknout se: dotknout se rukoutoucher de la main

granát: kouřový/ruční/slzotvorný/tříštivý/zápalný granátgrenade fumigène/à main/lacrymogène/à fragmentation//incendiaire

hlasovat: hlasovat zvednutím rukyvoter à main levée

hrst: v hrstidans le creux de la main

hřbet: hřbet rukydos de la main

na: být na dosah (ruky)être à portée de la main

neviditelný: ekon. neviditelná ruka trhumain invisible du marché

o: požádat koho o rukudemander la main de qqn

obratný: mít obratné ruceêtre habile de ses mains

ozbrojený: ozbrojený útokattaque à main armée

páka: ruční pákalevier à main

pilka: tech. ruční pilkapetite scie à main, égoïne

práce: ruční prácetravail à la main

pravý: po pravé ruceà main droite

prázdný: přijít s prázdnýma rukamaarriver les mains vides

ručně: ručně udělanýfait à la main

ručně: ručně ušitýcousu (à la) main

ruční: ruční brzdafrein à main

ruční: ruční zbraňarme portative/de main

ruka: na dosah rukyà portée de (la) main

ruka: Ruce vzhůru!Haut les mains !, Les mains en l'air !

ruka: vztáhnout ruku na koholever la main sur qqn

ruka: dopis do vlastních rukoulettre en main(s) propre(s)

ruka: stisknout ruku komudonner une poignée de main à qqn

ruka: držet co v rucetenir qqch à la main

ruka: vzít co do rukouprendre qqch en main(s)

ruka: pracovat rukamatravailler de ses mains

ruka: potřást komu rukouserrer la main à qqn

ruka: vzít koho za rukuprendre qqn par la main

ruka: mít volné ruceavoir les mains libres