Hlavní obsah

main [mε̃]

Podstatné jméno ženské

  1. ruka část paže od prstů jen po zápěstítendre une main secourablepodat pomocnou ruku
  2. petite main švadlenka učednice
  3. rozdávání karet
  4. main chaude hra na slepou bábu, při které se hráči poznávají bouchnutím do ruky

Příslovce

  1. à la main v ruce, v rukách
  2. de première main z první ruky
  3. coup de mainnáhlý přepad, (vý)pomocen un tour de mainobratem ruky, raz dva

Přídavné jméno

  • à main ručníà main droite/gauchepo pravé/levé ruce

Vyskytuje se v

lourd: avoir la main lourdemít pádnou ruku

main: petite mainšvadlenka učednice

poignée: poignée de mainstisk ruky, potřesení rukou přátelské

sac: sac (à main)dámská kabelka

armé: à main arméese zbraní (v ruce)

battement: battement de mainspotlesk

cousu: cousu à la main, fam. cousu mainručně (při)šitý

creux: dans le creux de la mainv hrsti

crevasse: avoir des crevasses aux mainsmít popraskané ruce

entre: entre les mains de qqnv čích rukou

frein: frein à mainruční brzda

haut: haut la mainlevou zadní, lehce, bez námahy

inoccupé: avoir les mains inoccupéesmít volné ruce

joindre: joindre les mainssepnout ruce

main-forte: prêter main-forte à qqnposkytnout komu pomoc

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

passer: passer de main en mainjít z ruky do ruky

prêter: prêter la main à qqnposkytnout komu pomocnou ruku

second: de seconde mainz druhé ruky

soigné: mains soignéespěstěné ruce

sous: sous la mainpo ruce

sous-main: en sous-mainpotají, tajně, skrytě

vélo: vélo à mainhandbike

air: Les mains en l'air!ruce vzhůru!

broyer: broyer la main de qqndrtit komu ruku (při stisku)

me: Je me lave les mains.Myji si ruce.

noueux: mains noueusesuzlovité ruce

plat: plat de la maindlaň

propre: en mains propresdo vlastních rukou

remettre: remettre un paquet en mains propresdoručit balík do vlastních rukou

revoir: faire au revoir de la mainrozloučit se pokynutím ruky

salir: se salir les mainsušpinit si ruce

serrer: serrer la main à qqnstisknout komu ruku

tirer: tirer un enfant par la maintáhnout dítě za ruku

courage: prendre son courage à deux mainssebrat všechnu odvahu

crochu: avoir les mains crochuesmít dlouhé prsty, být hamižný

dernier: mettre la dernière main à qqchdodělat co

dessus: mettre la main dessuspopadnout to, chytit to, vztáhnout po tom ruku

fer: une main de fer dans un gant de veloursvlk v rouše beránčím

ferme: avoir la main fermemít pevnou ruku

fil: tenir dans sa main les fils d'une affairemít v ruce všechny nitky nějaké záležitosti

léger: avoir la main légèrebýt měkký nemít autoritu

leste: avoir la main lestebýt od rány

maître: de main de maîtremistrovsky

montre: montre en mainna minutu přesně

mort: ne pas y aller de main mortenejednat v rukavičkách, nemazlit se s tím

nu: à main nueholýma rukama

pâte: mettre la main à la pâtepřiložit ruku k dílu

peser: peser dans la mainpotěžkat v ruce

poil: Il a un poil dans la main.Ruce mu jdou dozadu., Je líný.

portée: à portée de la mainna dosah (ruky)

premier: de première mainz první ruky

prompt: avoir la main promptebýt od rány

secourable: prêter à qqn une main secourablepodat komu pomocnou ruku

vide: rentrer les mains videsvrátit se s prázdnýma rukama

brát: prendre qqch des mains de qqnbrát komu co z ruky

brzda: frein à mainruční brzda

dosah: à portée de (la) mainna dosah ruky

dotknout se: toucher de la maindotknout se rukou

granát: grenade fumigène/à main/lacrymogène/à fragmentation//incendiairekouřový/ruční/slzotvorný/tříštivý/zápalný granát

hlasovat: voter à main levéehlasovat zvednutím ruky

hrst: dans le creux de la mainv hrsti

hřbet: dos de la mainhřbet ruky

na: être à portée de la mainbýt na dosah (ruky)

neviditelný: main invisible du marchéekon. neviditelná ruka trhu

o: demander la main de qqnpožádat koho o ruku

obratný: être habile de ses mainsmít obratné ruce

ozbrojený: attaque à main arméeozbrojený útok

páka: levier à mainruční páka

pilka: petite scie à main, égoïne tech. ruční pilka

práce: travail à la mainruční práce

pravý: à main droitepo pravé ruce

prázdný: arriver les mains videspřijít s prázdnýma rukama

ručně: fait à la mainručně udělaný

ruční: frein à mainruční brzda

ruka: à portée de (la) mainna dosah ruky

courant: main courantemadlo, zábradlí schodiště, úč. denní kniha obchodní ap.

rukopis: avoir une belle mainmít pěkný rukopis

skladba: morceau à quatre mains(klavírní) skladba pro čtyři ruce

slovo: lever la main pour demander la parolehlásit se o slovo

stisk: poignée de mainstisk ruky

šikovný: être adroit de ses mainsmít šikovné ruce

šitý: cousu à la mainručně šitý

špinavý: avoir les mains salesmít špinavé ruce

velení: passer la main à qqnpřen. předat velení komu

vzhůru: Haut les mains !, Les mains en l'air !Ruce vzhůru!

zavazadlo: bagages à mainpříruční zavazadla

zbraň: à main arméese zbraní (v ruce)

líný: avoir un poil dans la mainbýt líný

mít: avoir un sac à la mainmít v ruce tašku

nést: porter une valise à la mainnést v ruce kufr

podat: tendre la main à qqnpodat komu ruku

příruční: bagages à mainpříruční zavazadla

ucházet se: demander la main de qqnucházet se o čí ruku

umýt: Elle s'est lavé les mains.Umyla si ruce.

vzít: prendre qqn par la mainvzít koho za ruku

zaškrtit: J'ai eu envie de l'étrangler de mes propres mains.Chtěl jsem ji vlastníma rukama zaškrtit.

dílo: mettre la main à la pâtepřiložit ruku k dílu

dlaň: avoir le cœur sur la mainmít srdce na dlani

dlouhý: avoir les mains crochuesmít dlouhé prsty

dokopat: hovor. se prendre par la maindokopat se k něčemu

hlupák: Aux innocents les mains pleines.Čím větší hlupák, tím větší štěstí.

loutka: être un pantin dans les mains de qqnbýt loutkou v rukou koho

mravenec: avoir des fourmis dans la mainmít mravence v ruce mravenčení

mýt: Je m'en lave les mains.Nad tím si myji ruce.

nelenit: À qui se lève matin, Dieu aide et prête la main.Komu se nelení, tomu se zelení.

oheň: Je n'en mettrais pas ma main au feu.Za to bych ruku do ohně nedal.

omýt: se laver les mains de qqchomýt si ruce nad čím

pomocný: prêter à qqn une main secourable, donner un coup de main à qqnpodat komu pomocnou ruku

prst: krást avoir les mains crochues, mít vliv avoir le bras longmít dlouhé prsty

přijít: se présenter les mains videspřijít s prázdnýma rukama