Hlavní obsah

me [mə]

Zájmeno

  1. mi, mněJe me lave les mains.Myji si ruce.

Vyskytuje se v

chaloir: peu me chaut, peu m'en chautna tom mi nezáleží, co je mi po tom

enfin: mais enfin(ale) přece

malgré: les malgré-nouspřezdívka Alsasanů a Lotrinců, násilně naverbovaných do německé armády za 2. světové války

moi: moi-mêmejá sám osobně

nous: nous-même(s)my sami

plutôt: mais plutôtale spíše

pouvoir: n'en pouvoir mais/plusuž nemoci/nemoct dál(e) vyčerpáním, ze zoufalství ap.

savoir: que je sachepokud vím, pokud je mi známo

sembler: il me semble que...zdá se mi/mám dojem, že...

après: Après vous, je vous en prie.Až po vás, prosím. zdvořilostní fráze

ce: Ce me semble.Zdá se mi., Myslím.

concerner: En ce qui me concerne...Co se mě týká...

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

entre: (soit dit) entre nousmezi námi

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

exquis: mets exquislahodné jídlo

jusque: fermé jusqu'en maido května zavřeno

même: moi-mêmejá sám

mettre: Je n'y ai jamais mis les pieds.Nikdy jsem tam nevkročil.

non: non seulement... mais...nejen(že)..., ale i...

pour: Pour moi, je pense que...Pokud jde o mne, myslím (si), že...

revoici: Me revoici.Už jsem tu zas.

si: Si je ne me trompe.Nemýlím-li se.

soussigné: je soussignéjá, níže podepsaný

sûrement: lentement mais sûrementpomalu, ale jistě

tout: tous autant que nous sommesmy všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsme

x: Je te l'ai répété x fois.Opakoval jsem ti to x-krát.

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

à: cousin à moimůj bratranec

accord: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

afin de: Je me hâte afin d'arriver à l'heure.Pospíchám, abych přišel včas.

aller: Allons nous promener.Pojďme se projít.

antan (d'): Mais où sont les neiges d'antan ? VillonKdeže loňské sněhy jsou?

appeler: Je m'appelle Paul.Jmenuji se Pavel.

assurer: Je vous assure que...Ujišťuji vás, že...

attaquer: L'aviation ennemie nous attaque.Útočí na nás nepřátelské letectvo.

atterrir: Nous avons atterri dans une petite auberge.Zapadli jsme do hospůdky.

auprès: Venez vous asseoir auprès de moi.Sedněte si vedle mě.

autre: Nous autres, nous partons.My ostatní odcházíme.

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

besoin: Je n'en ai plus besoin.Už to nepotřebuji.

business: Passe-moi ce business-là.Podej mi ten krám.

campo: Je me suis donné campo.Udělal jsem si volno.

charger: charger une table de metszaplnit stůl jídlem

chiche: Chiche que je le fais !O co, že to udělám!

chose: Je vais vous expliquer la chose.Vysvětlím vám to.

combien: hovor. Le combien sommes-nous ?Kolikátého je? datum

combler: Cela me comble de joie.To mě naplňuje radostí.

compenser: Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.

comprendre: Personne ne me comprend.Nikdo mě nechápe.

confondre: Son insolence me confond.Jeho drzost mě zaráží.

connaître: Vous ne me connaissez pas encore.Ještě mě neznáte.

convertir: Je suis de son avis, il m'a converti.Souhlasím s ním, přesvědčil mě.

coordonnées: Donnez-moi vos coordonnées.Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.

craindre: Je crains qu'il (ne) vienne.Bojím se, že přijde.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

cueillir: Il est venu nous cueillir à la gare.Vyzvedl nás na nádraží.

dédoubler: Je ne peux pas me dédoubler.Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zaráz

demeurant (au): Au demeurant, je ne suis pas concerné.Mě se to ostatně netýká.

dévorer: Je suis dévoré par les moustiques.Žerou mě komáři.

disposition: Je suis à votre entière disposition.Jsem vám plně k dispozici.

distingué: (Je vous prie d'agréer l'expression de) mes sentiments distingués/ma considération distinguée.(Znamenám se) v dokonalé úctě.

dont: la chambre dont je sorspokoj, z něhož vycházím

en: Je vous en prie.Prosím (vás o to).

enfumer: Tu nous enfumes, avec ta cigarette !Jde na nás kouř z té tvé cigarety!

épargner: Épargnez-moi vos explications.Ušetřete mě vašeho vysvětlování.

être: C'est moi qui vous le dis.To vám říkám já.

faire: Faites-moi un café.Udělejte mi kávu.

falloir: Il me faudrait aussi du vinaigre.Budu ještě potřebovat ocet. při nákupu

fier (se): Je me fie entièrement à vous.Úplně na vás spoléhám.

impasse: přen. Nous sommes dans une impasse.Jsme v úzkých/ve slepé uličce.

laisser: Bon, je vous laisse.No (nic), já už půjdu. při odchodu

le, la: Le dimanche, je déjeune chez mes parents.Každou neděli obědvám u rodičů.

aussi: mais aussiostatně, mimo to

čas: Je n'ai pas le temps.Nemám čas.

dnes: Quel jour sommes-nous?Kolikátého je dnes?

dovolit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

hrb: Fiche(z)-moi la paix.Vlez(te) mi na hrb.

chtít se: J'ai envie de faire qqch., L'envie me prend de faire qqch.Chce se mi dělat co.

: Je suis...Já jsem...

jistě: mais bien sûrale jistě

kolikátý: Le combien sommes-nous ?Kolikátého (dnes) je?

milostivý: Dieu nous soit propice !Bůh k nám buď milostivý!

nad, nade: Aie pitié de nous.Smiluj se nad námi.

náš, naše: parler comme on parle chez nousob. mluvit po našem

nést: Qu'est-ce tu nous apportes ?Co nám neseš?

odlepit se: Il ne nous a pas décollés une minute.hovor. Ani na minutu se od nás neodlepil.

odpustit: Pardonne-nous nos offenses.Odpusť nám naše viny.

předat: (Attendez) Un instant, je vous le/la passe.Okamžik, předám.

radost: Je ne demande pas mieux.S největší radostí. v odpovědi

sklo: Tu me caches la vue !Máš tlusté sklo!

stát: Halte-là ou je tire !Stůj, nebo střelím!

aby: Je ne veux pas que tu partes.Nechci, abys odjel.

ale: mais nonale ne

ano: Je crois que oui.Myslím, že ano.

asi: Je pense qu'il va pleuvoir.Asi bude pršet.

bolet: Ça (me) fait mal.To (mě) bolí.

brát: (Je suis) d'accord.Já to beru.

být: Ce livre est à moi.Ta kniha je má.

cesta: Pourriez-vous me montrer le chemin ?Mohl byste mi ukázat cestu?

cítit se: Je ne me sens pas bien.Necítím se dobře.

čekat: Je m'y attendais.Čekal jsem to.

dát: Je prends un café.Dám si kávu.

dobře: Je ne parle pas bien français.Nemluvím dobře francouzsky.

dojít: Je suis tombé en panne d'essence.Došel mi benzín.

doma: chez nousu nás doma

domů: Demain je rentre chez moi.Zítra se vracím domů.

dostat se: Je fais comment pour arriver à la gare ?Jak se dostanu na nádraží?

dovolení: Excusez-moi !S dovolením!

dva, dvě: l'un d'entre nous deuxjeden z nás dvou

francouzsky: Je ne parle pas français.Nemluvím francouzsky.

hnusit se: Cela me dégoûte.To se mi hnusí.

ho: Tu vois la voiture ? – Oui, je la vois.Vidíš to auto? – Vidím ho.

hovořit: Je pourrais parler à... ?Mohl bych hovořit s...?

chápat: Je ne comprends pas.Nechápu.

chtít: Je voudrais...Chtěl bych...

chybět: Tu me manques.Chybíš mi.

jak: Je ne sais pas comment le dire.Nevím, jak to říct.

jakže: Mais comment! Tu ne le sais pas?Jakže, ty to nevíš?

jeden, jedna, jedno: C'est l'un d'entre nous.Je to jeden z nás.

jedno: Ça m'est égal., Je m'en balance.Je mi to jedno.

jednoznačný: Je veux une réponse nette.Chci jednoznačnou odpověď.

jestli: Si j'ai du temps, je t'appelle.Jestli budu mít čas, zavolám.

jestliže: S'il pleut, je ne sortirai pas.Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.

jim: Je le leur envoie.Pošlu jim to.

jindy: Je repasse une autre fois.Přijdu jindy.

jít: Suivez-moi.Pojďte se mnou.

jmenovat se: Je m'appelle Charles.Jmenuji se Karel.

každý: chacun d'entre nouskaždý z nás

kde: C'est le lieu où je suis né.To je místo, kde jsem se narodil.

kdyby: Si je l'avais su à l'avance...Kdybych to byl věděl dopředu...

když: Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.

kolem: Elle est passée à côté de nous.Přešla kolem nás.