Hlavní obsah

sous [su]

Předložka

  1. pod, v, dov nižší poloze, uvnitřsous la mainpo rucesous les yeuxpřed očimasous les armesve zbranisous le manteautajně
  2. přen.pod, do, nasous prétexte de qqchpod záminkou čehosous Charles Xza vlády Karla X.

Vyskytuje se v

ciel: sous le ciel/les cieuxzde (dole), na tomto světě

clé: sous clépod zámkem

couleur: sous couleur deqqch pod rouškou čeho, pod záminkou čeho

couvert: sous le couvert deqqn jménem, z moci, pod záštitou koho

égide: sous l'égidede qqn/qqch pod záštitou koho/čeho

forme: sous formede qqch ve formě čeho

influence: sous l'influence dede qqch (pod) vlivem čeho

manteau: sous le manteautajně

peine: sous peinede qqch pod trestem čeho

presse: sous pressev tisku

pression: sous pressionpod tlakem, pod párou o lokomotivě ap.

prétexte: sous prétextepod záminkou

protection: sous la protectionde qqn pod čí ochranou

rapport: sous le rapportde qqch pokud jde o co, pokud se týká, z hlediska čeho

sou: sousprachy

Sous-le-Vent: îles Sous-le-VentZávětrné ostrovy

amende: sous peine d'amendepod pokutou

caution: mettre en liberté sous cautionpropustit na kauci

charge: ployer sous la charge de qqchprohýbat se pod tíhou čeho

contrainte: agir sous la contraintejednat pod nátlakem

couverture: bien au chaud sous les couverturespěkně v teple pod peřinou

débourser: sans rien débourser, sans débourser un sousbez nejmenších výdajů

dictée: écrire sous la dictée de qqnpsát podle diktátu koho

effet: sous l'effet de qqchpod vlivem čeho

favorable: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

garde: être sous bonne gardebýt pod dobrým dohledem, být dobře hlídán

heureux: être né sous une heureuse étoilenarodit se pod šťastnou hvězdou

jour: sous huit joursdo týdne do uplynutí týdne

ministère: sous le ministère Chiracza (premiéra) Chiraka

pilule: être sous pilulebrát antikoncepci

privé: acte sous seing privésoukromá/soukromoprávní listina

réserve: sous réserve de qqchs výhradou čeho

sauvegarde: sous la sauvegarde de qqn/qqchpod ochranou koho/čeho

silence: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

sous: sous la mainpo ruce

sous-main: en sous-mainpotají, tajně, skrytě

sous-marin: sous-marin nucléaireatomová ponorka

terre: sous terrepod zemí, podzemní

comble: loger sous les comblesbydlet v podkroví

communier: communier sous les deux espècespřijímat podobojí

condition: sous conditionpodmínečný, podmínečně, s výhradou

déduction: sous déduction de 10%po odečtení 10%

dépenser: ne pas dépenser un souneutratit ani halíř

dérober: Ses genoux se dérobent sous lui.Podlamují se mu kolena.

latitude: sous nos latitudesv našich zeměpisných šířkách

cape: sous capeskrytě, potají

sous-entendre: Il est sous-entendu que...Rozumí se, že...

sous-évaluer: sous-évaluer les coûts de productionpodhodnotit výrobní náklady

sous-titré: film en version originale sous-titréefilm v původním znění s titulky

angle: sous un certain anglez určitého hlediska

anguille: Il y a anguille sous roche.Za tím něco vězí., V tom je nějaký háček.

automat: machine à soushrací automat na mince

destilace: distillation sous videvakuová destilace

dohled: être sous la surveillance de qqnbýt pod dohledem koho

dojem: sous l'effet de qqchpod dojmem čeho

forma: sous (la) forme de qqchve formě čeho

hvězda: être né sous une bonne étoilenarodit se pod šťastnou hvězdou

jednat: agir sous la menacejednat z donucení

kauce: mettre qqn en liberté sous cautionpropustit koho na kauci

maska: être caché sous un masquebýt v masce

mlčení: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

návětrný: bord au/sous le ventnávětrná strana lodi

náznakově: parler par sous-entendusmluvit náznakově

obálka: mettre une lettre sous enveloppedát dopis do obálky

ochrana: prendre qqn sous sa protectionvzít koho pod svou ochranu

pod, pode: créer sous un pseudonymelit. tvořit pod pseudonymem

hrozba: sous la menace de qqchpod hrozbou čeho

náměstek: vice-ministre , ministre délégué, CaF sous-ministre adjointnáměstek ministra

čepice: en avoir sous la casquettemít pod čepicí

dát: Cela tombe sous le sens.To dá rozum.

držet: prendre qqn sous son ailedržet ochrannou ruku nad kým

haléř: ne pas avoir un sou vaillantbýt bez haléře

hledisko: sous un certain anglez určitého hlediska

chlup: Je ne lâcherai pas un sou.Nepustím ani chlup.

křídlo: sous l'aile de qqnpod křídly koho pod ochranou

napráskat: On a mangé à s'en faire péter la sous-ventrière.Pořádně jsme si napráskali břicha.

narozený: Il est né sous une bonne étoile.Je narozený na šťastném planetě.

nůž: mettre le couteau sous la gorge de qqnnasadit komu nůž na krk

pařát: tomber sous la coupe de qqndostat se komu do pařátů