Hlavní obsah

sous [su]

Předložka

  1. pod, v, dov nižší poloze, uvnitřsous la mainpo rucesous les yeuxpřed očimasous les armesve zbranisous le manteautajně
  2. přen.pod, do, nasous prétexte de qqchpod záminkou čehosous Charles Xza vlády Karla X.

Vyskytuje se v

cape: sous capeskrytě, potají

ciel: sous le ciel/les cieuxzde (dole), na tomto světě

clé: sous clépod zámkem

couleur: sous couleur deqqch pod rouškou čeho, pod záminkou čeho

couvert: sous le couvert deqqn jménem, z moci, pod záštitou koho

égide: sous l'égidede qqn/qqch pod záštitou koho/čeho

forme: sous formede qqch ve formě čeho

influence: sous l'influence dede qqch (pod) vlivem čeho

manteau: sous le manteautajně

peine: sous peinede qqch pod trestem čeho

presse: sous pressev tisku

pression: sous pressionpod tlakem, pod párou o lokomotivě ap.

prétexte: sous prétextepod záminkou

protection: sous la protectionde qqn pod čí ochranou

rapport: sous le rapportde qqch pokud jde o co, pokud se týká, z hlediska čeho

sou: sousprachy

Sous-le-Vent: îles Sous-le-VentZávětrné ostrovy

amende: sous peine d'amendepod pokutou

caution: mettre en liberté sous cautionpropustit na kauci

charge: ployer sous la charge de qqchprohýbat se pod tíhou čeho

contrainte: agir sous la contraintejednat pod nátlakem

couverture: bien au chaud sous les couverturespěkně v teple pod peřinou

débourser: sans rien débourser, sans débourser un sousbez nejmenších výdajů

dictée: écrire sous la dictée de qqnpsát podle diktátu koho

effet: sous l'effet de qqchpod vlivem čeho

favorable: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

garde: être sous bonne gardebýt pod dobrým dohledem, být dobře hlídán

heureux: être né sous une heureuse étoilenarodit se pod šťastnou hvězdou

jour: sous huit joursdo týdne do uplynutí týdne

ministère: sous le ministère Chiracza (premiéra) Chiraka

pilule: être sous pilulebrát antikoncepci

privé: acte sous seing privésoukromá/soukromoprávní listina

réserve: sous réserve de qqchs výhradou čeho

sauvegarde: sous la sauvegarde de qqn/qqchpod ochranou koho/čeho

silence: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

sou: ne pas avoir le sounemít ani vindru

sous-main: en sous-mainpotají, tajně, skrytě

sous-marin: sous-marin nucléaireatomová ponorka

terre: sous terrepod zemí, podzemní

comble: loger sous les comblesbydlet v podkroví

communier: communier sous les deux espècespřijímat podobojí

condition: sous conditionpodmínečný, podmínečně, s výhradou

déduction: sous déduction de 10%po odečtení 10%

dépenser: ne pas dépenser un souneutratit ani halíř

dérober: Ses genoux se dérobent sous lui.Podlamují se mu kolena.

latitude: sous nos latitudesv našich zeměpisných šířkách

sous-entendre: Il est sous-entendu que...Rozumí se, že...

sous-évaluer: sous-évaluer les coûts de productionpodhodnotit výrobní náklady

sous-titré: film en version originale sous-titréefilm v původním znění s titulky

angle: sous un certain anglez určitého hlediska

anguille: Il y a anguille sous roche.Za tím něco vězí., V tom je nějaký háček.