Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (obsahově)užívá se předložka podle vazby slovesaO co běží?, O co jde?De quoi s'agit-il ?O čem přemýšlíš ?Tu penses à quoi ?volat o pomocappeler au secourspožádat koho o rukudemander la main de qqn
  2. (časový údaj) à, pendanto půlnocià minuito Vánocíchà/pour Noël
  3. (množství, rozsah) debyt o dvou pokojíchappartement m de deux pièces
  4. (rozdíl míry) destarší o dva rokyplus âgé de deux anso chluprasibus
  5. (nástroj) à, avecchodit o berlíchmarcher avec des béquilles
  6. (těsný dotyk, kontakt) à, contre, suropřít se o koho/cos'appuyer contre qqn/qqch
  7. (způsob, okolnosti děje)běžet s větrem o závodcourir à qui mieux mieux

Částice

Vyskytuje se v

alentours: de qqch okolo, kolem čehoaux alentours

antipode: na konci světaaux antipodes

bas: přinejmenším, nejméněau bas mot

bénéfice: qqn/qqch ve prospěch koho/čehoau bénéfice de

besoin: v případě potřebyau besoin

black: načerno nezákonněau black

bleu: namodro příprava rybau bleu

bord: být na (p)okraji čehoêtre au bord de qqch

bouchée: plněný čokoládový bonbónbouchée (au chocolat)

bout: qqch po čem, za časověau bout de

centuple: stonásobně, stokrát vícau centuple

chaîne: (stereofonní) hi-fi soupravachaîne (haute-fidélité)

château: vodárenská věž, vodárnachâteau d'eau

chaud: v horku, v tepleau chaud

chef: v první řadě, předevšímau premier chef

chevet: u lůžka, u postele kohoau chevet de qqn

choix: podle výběru kohoau choix de qqn

chute: vodopádchute (d'eau)

clair: venku ne skrytý, i přen., přen. na světle, na světloau clair

commissaire: účetní revizor, revizor účtů, auditorcommissaire aux comptes

complet: v plném počtuau (grand) complet

contraire: naopakau contraire

cor: kuří okocor (au pied)

courant: informovanýau courant

cours: vodní tokcours d'eau

débotté: při příchodu, při příjezdu, při návratu, znenadáníau débotté

début: de qqch na začátku, z počátku čehoau début

deçà: qqch na této straně čehoau deçà de

dedans: uvnitř, v nitruau-dedans

dehors: qqch mimo co, navenek čehoau dehors de

delà: qqch (dále) za čímau(-)delà de

dépens: na čí útraty/účetaux dépens de qqn

dépourvu: znenadání, nepředvídaněau dépourvu

dessous: dole, vespod, méněau-dessous

dessus: nahořeau-dessus

devant: qqn/qqch vstříc, naproti komu/čemuau-devant de

diable: pekelně daleko, k čertuau diable

dos: na záda, na zádechau dos

droit: kolmý k čemuau droit de qqch

eau: lázněeaux

environ: qqch kolem, okolo čeho místně i časověaux environs de

femme: žena v domácnostifemme au foyer

fil: de qqch v průběhu čehoau fil

final: nakonec, konečně, konec koncůau final

flan: náhodouau flan

fond: v podstatě, v jádru, vlastněau fond

forêt: vodní a lesní hospodářstvíles Eaux et Forêts

fort: na vrcholu, v nejvyšším stupniau fort de

fraise: na jařeaux fraises

fur: postupněau fur et à mesure

galop: honemau galop

gémonies: stavět na pranýř, vláčet blátem kohovouer qqn/qqch aux gémonies

gré: de qqn podle přání kohoau gré

hasard: nazdařbůh, bez cíle, nerozvážněau hasard

haut: výše v textuplus haut

jet: vodotryskjet d'eau

jeu: vodotryskjeu d'eau

jour: ze dne na denau jour le jour

jugé: jen tak, odhadem, od okaau jugé

juste: přesněau juste

lentille: okřeheklentille d'eau

lettre: doslova, doslovně, do puntíkuà la lettre, au pied de la lettre

lieu: de qqch místo čehoau lieu

loin: v dálce, v dáli, dalekoau loin

long: zeširoka, obšírně, podrobně(tout) au long

lutte: silou (své) autority, mocíde haute lutte

matin: ránoau matin

maximum: nanejvýš, nejvýš(e), maximálněau maximum

mélisse: melisa léčivý odvar, melisový odvareau de mélisse

mépris: (na)vzdor, proti čemu, bez ohledu na coau mépris de qqch

mesure: postupněau fur et à mesure

mieux: co nejlépeau mieux

milieu: de qqch uprostřed, v polovině čehoau milieu (de)

minéral: minerální voda, hovor. minerálkaeau minérale

minimum: minimálněau minimum

miroir: (čtvercový) bazén v parku, zahraděmiroir d'eau

moins: přinejmenším, nejméně, alespoňau moins

monde: na svět(ě)au monde

naturel: podle/ve skutečnosti, věrněau naturel

niveau: qqch do výše, ve výši čehoau niveau de

noir: černěen noir, au noir

nom: de qqn/qqch jménem, ve jménu koho/čehoau nom de