Hlavní obsah

o

Předložka

  1. (obsahově)užívá se předložka podle vazby slovesaO co běží?, O co jde?De quoi s'agit-il ?O čem přemýšlíš ?Tu penses à quoi ?volat o pomocappeler au secourspožádat koho o rukudemander la main de qqn
  2. (časový údaj) à, pendanto půlnocià minuito Vánocíchà/pour Noël
  3. (množství, rozsah) debyt o dvou pokojíchappartement m de deux pièces
  4. (rozdíl míry) destarší o dva rokyplus âgé de deux anso chluprasibus
  5. (nástroj) à, avecchodit o berlíchmarcher avec des béquilles
  6. (těsný dotyk, kontakt) à, contre, suropřít se o koho/cos'appuyer contre qqn/qqch
  7. (způsob, okolnosti děje)běžet s větrem o závodcourir à qui mieux mieux

Částice

Vyskytuje se v

alentours: aux alentoursde qqch okolo, kolem čeho

antipode: aux antipodesna konci světa

bas: au bas motpřinejmenším, nejméně

bénéfice: au bénéfice deqqn/qqch ve prospěch koho/čeho

besoin: au besoinv případě potřeby

black: au blacknačerno nezákonně

bleu: au bleunamodro příprava ryb

bord: être au bord de qqchbýt na (p)okraji čeho

bouchée: bouchée (au chocolat)plněný čokoládový bonbón

bout: au bout deqqch po čem, za časově

centuple: au centuplestonásobně, stokrát víc

chaîne: chaîne (haute-fidélité)(stereofonní) hi-fi souprava

château: château d'eauvodárenská věž, vodárna

chaud: au chaudv horku, v teple

chef: au premier chefv první řadě, především

chevet: au chevet de qqnu lůžka, u postele koho

choix: au choix de qqnpodle výběru koho

chute: chute (d'eau)vodopád

clair: au clairvenku ne skrytý, i přen., přen. na světle, na světlo

commissaire: commissaire aux comptesúčetní revizor, revizor účtů, auditor

complet: au (grand) completv plném počtu

contraire: au contrairenaopak

contraire: au contraire deqqn/qqch oproti komu/čemu, opačně než kdo/co

cor: cor (au pied)kuří oko

courant: au courantinformovaný

cours: cours d'eauvodní tok

cours: au/en coursde qqch během, za, v průběhu čeho

débotté: au débottépři příchodu, při příjezdu, při návratu, znenadání

début: au débutde qqch na začátku, z počátku čeho

deçà: au deçà deqqch na této straně čeho

dedans: au-dedansuvnitř, v nitru

dehors: au dehors deqqch mimo co, navenek čeho

delà: au(-)delà deqqch (dále) za čím

dépens: aux dépens de qqnna čí útraty/účet

dépens: aux dépens de qqnna čí účet, k čí škodě

dépens: aux dépens de qqchna úkor, za cenu čeho

dépourvu: au dépourvuznenadání, nepředvídaně

dessous: au-dessousdole, vespod, méně

dessous: au-dessous deqqch pod čím, níže než co

dessus: au-dessusnahoře

dessus: au-dessus deqqch nad čím, výše než co

devant: au-devant deqqn/qqch vstříc, naproti komu/čemu

diable: au diablepekelně daleko, k čertu

dos: au dosna záda, na zádech

droit: au droit de qqchkolmý k čemu

eau: eauxlázně

eau: eauxvody, vodstvo, vodní toky

eau: eauxplodová voda

environ: aux environs deqqch kolem, okolo čeho místně i časově

femme: femme au foyeržena v domácnosti

fil: au filde qqch v průběhu čeho

final: au finalnakonec, konečně, konec konců

flan: au flannáhodou

fond: au fondv podstatě, v jádru, vlastně

forêt: les Eaux et Forêtsvodní a lesní hospodářství

fort: au fort dena vrcholu, v nejvyšším stupni

fraise: aux fraisesna jaře

fur: au fur et à mesurepostupně

fur: au fur et à mesure quetou měrou..., podle toho, jak..., tak, jak...

fur: au fur et à mesure deqqch podle čeho

galop: au galophonem

gémonies: vouer qqn/qqch aux gémoniesstavět na pranýř, vláčet blátem koho

gré: au gréde qqn podle přání koho

hasard: au hasardnazdařbůh, bez cíle, nerozvážně

haut: plus hautvýše v textu

haut: de hautz výše, z výšky, přen. zvysoka, povýšeně, spatra

haut: en hautnahoře

haut: d'en hautseshora, shůry i přen.

jet: jet d'eauvodotrysk

jeu: jeu d'eauvodotrysk

jour: au jour le jourze dne na den

jugé: au jugéjen tak, odhadem, od oka

juste: au justepřesně

lentille: lentille d'eauokřehek

lettre: à la lettre, au pied de la lettredoslova, doslovně, do puntíku

lieu: au lieude qqch místo čeho

loin: au loinv dálce, v dáli, daleko

long: (tout) au longzeširoka, obšírně, podrobně

long: au long de, le long de, tout le long de, tout du long dede qqch podél čeho

lutte: de haute luttesilou (své) autority, mocí

matin: au matinráno

maximum: au maximumnanejvýš, nejvýš(e), maximálně

mélisse: eau de mélissemelisa léčivý odvar, melisový odvar

mépris: au mépris de qqch(na)vzdor, proti čemu, bez ohledu na co

mesure: au fur et à mesurepostupně

mieux: au mieuxco nejlépe

milieu: au milieu (de)de qqch uprostřed, v polovině čeho

milieu: au beau milieu, en plein milieude qqch přímo/právě/přesně uprostřed čeho

minéral: eau minéraleminerální voda, hovor. minerálka

minimum: au minimumminimálně