Hlavní obsah

avec [avεk]

Předložka

 1. qqn/qqch s kým/čím ve společnosti, za doprovoduêtre d'accord avec qqnsouhlasit s kým
 2. co se týče, pokud jde o, u
 3. qqn/qqch s s kým/čímsoučasnostbillet avec réductionvstupenka se slevou
 4. vzhledem k, při

Příslovce

  Vyskytuje se v

  aller: aller avec, ensemblepatřit/hodit se k sobě

  excès: avec excèsnadměrně

  finir: finir avecqqn skončit s kým

  finir: en finir avecqqch dospět k řešení čeho

  plaisir: avec... plaisirs radostí

  abandon: avec abandonnenuceně, uvolněně

  abondance: parler avec abondancemluvit lehce

  aisance: avec aisancesnadno, lehce, nenuceně

  attention: observer qqn/qqch avec attentionpozorně koho/co sledovat

  béquille: marcher avec des béquilleschodit o berlích

  bienveillance: avec bienveillancelaskavě, shovívavě

  bonté: traiter qqn avec bontéchovat se přívětivě ke komu

  brutalité: avec brutalitéhrubě, surově, brutálně

  cérémonie: avec cérémonieobřadně, slavnostně

  certitude: avec certitudejistě, určitě, bezpečně

  chaleur: avec chaleurvřele, se zápalem

  circonspection: avec circonspectionobezřetně, opatrně

  clarté: s'exprimer/parler avec clartévyjadřovat se/mluvit jasně

  complaisance: se regarder avec complaisancedívat se na sebe se zalíbením

  coquetterie: s'habiller avec coquetterieobléci se koketně

  corde: lier qqch avec une cordespojit co provazem

  corde: suspendre qqch avec une cordepověsit co na provaz

  courage: avec couragestatečně, odvážně

  courage: entreprendre qqch avec couragepodniknout co s chutí

  cruauté: traiter qqn avec cruautéjednat s kým krutě

  décision: agir avec décisionjednat rázně

  désintéressement: avec désintéressementnestranně, nezaujatě, nezištně

  désinvolture: agir avec désinvolturejednat nenuceně

  détermination: avec déterminationrozhodně, odhodlaně

  difficulté: avec difficultéobtížně, těžko, nesnadno

  effronterie: avec effronteriedrze, nestoudně, nestydatě

  emportement: avec emportementprudce, vášnivě, vztekle

  étourderie: agir avec/par étourderiejednat zbrkle/lehkomyslně/nerozvážně

  force: s'exprimer avec forcevyjádřit se důrazně

  frénésie: avec frénésiebouřlivě, freneticky, zuřivě

  fruit: avec fruitužitečně, prospěšně

  garantie: vente avec garantieprodej se zárukou

  grâce: danser avec grâcepůvabně tančit

  humanité: avec humanitélidsky, humánně

  impartialité: critiquer avec impartialiténestranně kritizovat

  injuste: être injuste avec qqnbýt nespravedlivý ke komu

  liquider: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

  manier: manier qqch avec précautionzacházet s čím opatrně

  mépris: avec méprispohrdavě, s pohrdáním, opovržlivě, s opovržením

  modération: avec modérationumírněně, s mírou

  mollesse: résister avec mollesseklást chabý odpor

  ostentation: avec ostentationokázale, ostentativně

  partager: partager son appartement avec un amibydlet s kamarádem

  passion: avec passionvášnivě, náruživě

  peine: avec peine, à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka, stěží

  précaution: avec précautionopatrně, obezřetně

  raideur: saluer avec raideurprkenně pozdravit

  raison: avec (juste) raisonprávem

  rapidité: avec la rapidité de l'éclairrychlostí blesku

  râteau: ramasser avec un râteaushrabovat

  réflexion: avec réflexionuvážlivě

  résignation: avec résignationrezignovaně, s odevzdaností

  restriction: accepter qqch avec (des) restrictionspřijmout co s výhradami

  réticence: avec réticencezdrženlivě, váhavě

  sans: les jours avec et les jours sansdobré a špatné dny

  sécheresse: avec sécheressesuše, stroze

  soin: faire qqch avec soindělat pečlivě co

  temps: avec le tempsčasem, postupně, postupem doby

  véhémence: avec véhémenceprudce, vehementně, důrazně, se zápalem

  aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

  attacher: attacher un paquet avec une ficellesvázat balík provázkem

  battre: battre qqn avec un bâtonzbít koho holí

  brusquerie: avec brusquerieprudce, hrubě, drsně, příkře

  communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

  doigt: manger avec ses doigtsjíst rukama

  économie: avec économiešetrně, hospodárně

  élan: parler avec élanmluvit nadšeně

  enfumer: Tu nous enfumes, avec ta cigarette !Jde na nás kouř z té tvé cigarety!

  libéralité: avec libéralitéštědře

  ouvrir: ouvrir la porte avec une cléodemknout dveře

  pactiser: pactiser avec sa consciencesmlouvat se svým svědomím

  permission: avec votre permissions (vaším) svolením

  persistance: avec persistancevytrvale

  plaisir: J'accepte avec plaisir.S radostí přijímám.

  ponctualité: avec ponctualitépřesně, nachlup, navlas

  probité: avec probitéčestně, poctivě

  avidité: Ils l'écoutaient avec avidité.Hltali každé jeho/její slovo.

  bagage: hovor. avec armes et bagagess plnou polní

  bébé: jeter le bébé avec l'eau du bainvylít s vaničkou i dítě

  cuillère: être né avec une cuillère d'argent dans la boucheumět se narodit, být z bohaté rodiny

  désespoir: se défendre avec l'énergie du désespoirzoufale se bránit

  diable: signer un pacte avec le diableuzavřít smlouvu s ďáblem

  éclair: avec la rapidité de l'éclair, à la vitesse de l'éclair, comme un éclairbleskurychle, jako blesk

  fleur: Dis-le avec des fleurs.Řekni to květinou.

  fleur: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.