Hlavní obsah

courant [kuʀɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

assises: (cour d')assisesporotní soud

chasse: chasse à courreštvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní

collégial: (cours) collégialvšeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia

contre-courant: à contre-courantproti proudu

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

cour: faire la courà qqn dvořit se komu, ucházet se o čí přízeň, hledět si získat koho

courir: courir aprèsqqn/qqch běhat, honit se za kým/čím

cours: cours d'eauvodní tok

cours: au/en coursde qqch během, za, v průběhu čeho

cours: en cours(právě) probíhající

cours: avoir coursbýt v oběhu

court: à court deqqch bez čeho

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

air: courant d'airprůvan, proud vzduchu

après: courir après qqn/qqchběžet za kým/čím

bouffon: bouffon de courdvorní šašek

catastrophe: courir à la catastropheřítit se do záhuby

charge: courant de chargenabíjecí proud

continu: courant continustejnosměrný proud

cour: cour d'honneur (d'un château)hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)

cour: div. côté courpravá strana jeviště

cour: vivre à la couržít u dvora

cour: noblesse de courdvorská šlechta

cour: cour d'assisesporotní soud, porota

courre: chasse à courreštvanice

cours: cours supérieur d'un fleuvehorní tok řeky

cours: descendre le cours du fleuveplout po proudu řeky

cours: cours d'eau navigables/flottablessplavné vodní toky

cours: suivre son coursprobíhat normálně

cours: cours de l'histoireběh dějin

cours: donner un coursučit, vyučovat

cours: cours par correspondancedálkové studium, korespondenční kurs

cours: cours du soirvečerní škola

cours: cours préparatoireprvní třída

cours: cours élémentairedruhá a třetí třída

cours: cours moyenčtvrtá a pátá třída

cours: cours polycopiéskripta

court: à court terme, à courte échéancekrátkodobý

court: faire courtbýt stručný

court: tourner courtrychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jiného

court: tout court(zcela) krátce, (zcela) prostě

honneur: cour d'honneurhlavní nádvoří, čestný dvůr

intérieur: cour intérieurevnitřní dvůr

intermittent: courant intermittentpřerušovaný proud

lancée: courir sur sa lancéeběžet dál

magasin: courir les magasinsběhat po obchodech, nakupovat

miracle: cour des Miracleszlodějská čtvrť

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

rattrapage: cours de rattrapagedoučovací kurs

redresser: fyz. redresser un courantusměrnit elektrický proud

risque: courir un risquevystavovat se nebezpečí

route: en cours de routeběhem cesty

soutien: cours de soutiendoučovací kurs

supérieur: cours supérieur d'un fleuvehorní tok řeky