Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) pouvoirMohl byste mi pomoci?Pourriez-vous m'aider ?
  2. (smět) pouvoirMůže se tady kouřit?Il est permis de fumer ici ?, On peut fumer ici ?
  3. (mít možnost) pouvoir
  4. (být vinen, odpovědný) za co être responsable de qqchJá za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.
  5. (pravděpodobně) pouvoirTo nemůže být on.Ça ne peut pas être lui.

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez co se passer de qqch

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný komu/čemu pouvoir* égaler qqn/qqch

vystát: nemoci vystátnemoci snést ne pas pouvoir* supporter

moc: z moci úředníconformément aux pouvoirs conférés, d'office

posloužit: Čím (vám) mohu posloužit?Vous désirez ?

předpověď: med. předpověď průběhu nemocipronostic

příčina: skrytá příčina nemocicause occulte d'une maladie

skála: Mohl by skály lámat.C'est un vrai Hercule.

sloužit: Čím vám mohu sloužit?Qu'y a-t-il pour votre service ?

u: být u mociêtre au pouvoir

utlouct se: Mohl bych se po tom utlouct.J'en mangerais sur la tête d'un pouilleux.

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Pourriez-vous me montrer le chemin ?

hláskovat: Můžete hláskovat vaše jméno?Pouvez-vous épeler votre nom ?

hovořit: Mohl bych hovořit s...?Je pourrais parler à... ?

: Za to já nemohu.Je n'y suis pour rien.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

nápomocný: Mohu vám být nějak nápomocen?Je peux vous aider ?

pomoct: Můžete mi pomoci?Pouvez-vous m'aider ?

půjčit: Můžete mi půjčit pero?Pourriez-vous me prêter votre stylo ?

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit sto eur?Pourriez-vous me donner la monnaie de cent euros ?

spolehnout (se): Můžeš se na ni spolehnout.Tu peux compter sur elle.

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Pourriez-vous nous prendre en photo ?

vysvětlit: Mohl byste mi vysvětlit, co to znamená?Pourriez-vous m'expliquer ce que cela veut dire ?

vzpomenout (si): Nemohu si vzpomenout na...Je ne peux pas me rappeler...

zabrat: expr. Celou noc jsem nemohl zabrat.Je n'ai pas pu m'endormir toute la nuit.

zaručit: Mohu vám zaručit, že...Je peux vous garantir que...

zatelefonovat: Mohu si odsud zatelefonovat?Est-ce que je peux téléphoner d'ici ?

zavolat: Mohu si od vás zavolat?Je peux utiliser votre téléphone ?

zopakovat: Mohl byste mi to zopakovat?Est-ce que vous pourriez me le répéter ?

cítit: nemoci ani cítit koho/cone pas pouvoir blairer qqn/qqch

dál: nemoci (už) dál duševněn'en pouvoir plus

dláždit: Ten může penězi dláždit.Il est très argenté.

gratulovat: Můžete si gratulovat! i iron.Vous pouvez vous en féliciter !

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

klouzat se: hovor. Můžeš se jít klouzat.Tu peux te brosser.

odkládat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

pohnout se: nemoct se pohnout z místa být v nesnázíchne savoir comment s'y prendre

přát si: Co víc si můžeš přát?Tu n'as plus rien à désirer.

přijít: nemoci přijít komu/čemu na chuťne pas pouvoir encadrer qqn/qqch

vytknout: Nemůžu tomu nic vytknout.Je ne vois rien à redire à cela.

vzít: Mohu na to vzít jed!J'en mettrais ma tête à couper !

façon: Obecně můžeme říci...On peut dire, d'une façon générale...

indicatif: příznak nemocisigne indicatif d'une maladie

infantile: dětské nemocimaladies infantiles

inférieur: nemoci se rovnat komuêtre inférieur à qqn

pouvoir: Může se stát, že...Il peut arriver que...

prendre: chopit se mociprendre le pouvoir

si: Pokud to tak mohu říci.Si j'ose dire.

coordonnées: Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.Donnez-moi vos coordonnées.

croire: Myslí, že si může všechno dovolit.Il se croit tout permis.

décharner: Po té nemoci je jen kost a kůže.Cette maladie l'a complètement décharné.

dédoubler: Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zarázJe ne peux pas me dédoubler.

ficher: Kašle na to, co se může stát.Il se fiche de ce qui peut arriver.

lien: Můžeš mi dát link na to video?Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?

occulte: skrytá příčina nemocicause occulte d'une maladie

personne: Nikdo za to nemůžeCe n'est la faute de personne.

porter: přivést koho k mociporter qqn au pouvoir

redire: Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?Pouvez-vous me redire votre nom ?

supporter: Už ho nemůže vystát.Il ne peut plus le supporter.

ubiquité: Nemohu být všude.Je n'ai pas le don d'ubiquité.

atteinte: Jeho/Její pověsti nemůže nic uškodit.Sa réputation est hors d'atteinte.

confetti: S tím si můžete tak akorát vytřít zadek!hovor. Vous pouvez en faire des confettis !

connaître: Vím to, ale nemůžu si vzpomenout.hovor. Je ne connais que ça.

demain: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.

jeunesse: Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.

lendemain: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

moulin: Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.On ne peut être à la fois au four et au moulin.

nom: Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuje.Je ne peux pas mettre le nom sur ce visage.

oiseau: nemoci komu přijít na jménodonner à qqn des noms d'oiseaux

peinture: Nemohu ho ani vystát.hovor. Je ne peux pas le voir en peinture.

sentir: nemoci koho ani cítithovor. ne pas pouvoir sentir qqn

moct: Mohl byste mi pomoci?Pourriez-vous m'aider ?