Hlavní obsah

moct, moci

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) pouvoirMohl byste mi pomoci?Pourriez-vous m'aider ?
  2. (smět) pouvoirMůže se tady kouřit?Il est permis de fumer ici ?, On peut fumer ici ?
  3. (mít možnost) pouvoir
  4. (být vinen, odpovědný) za co être responsable de qqchJá za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.
  5. (pravděpodobně) pouvoirTo nemůže být on.Ça ne peut pas être lui.

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez co se passer de qqch

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný komu/čemu pouvoir* égaler qqn/qqch

vystát: nemoci vystátnemoci snést ne pas pouvoir* supporter

moc: z moci úředníconformément aux pouvoirs conférés, d'office

posloužit: Čím (vám) mohu posloužit?Vous désirez ?

předpověď: med. předpověď průběhu nemocipronostic

příčina: skrytá příčina nemocicause occulte d'une maladie

rovnat se: nemoci se rovnat komuêtre inférieur à qqn

skála: Mohl by skály lámat.C'est un vrai Hercule.

sloužit: Čím vám mohu sloužit?Qu'y a-t-il pour votre service ?

u: být u mociêtre au pouvoir

utlouct se: Mohl bych se po tom utlouct.J'en mangerais sur la tête d'un pouilleux.

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Pourriez-vous me montrer le chemin ?

hláskovat: Můžete hláskovat vaše jméno?Pouvez-vous épeler votre nom ?

hovořit: Mohl bych hovořit s...?Je pourrais parler à... ?

: Za to já nemohu.Je n'y suis pour rien.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

nápomocný: Mohu vám být nějak nápomocen?Je peux vous aider ?

pomoct: Můžete mi pomoci?Pouvez-vous m'aider ?

půjčit: Můžete mi půjčit pero?Pourriez-vous me prêter votre stylo ?

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit sto eur?Pourriez-vous me donner la monnaie de cent euros ?

spolehnout (se): Můžeš se na ni spolehnout.Tu peux compter sur elle.

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Pourriez-vous nous prendre en photo ?

vysvětlit: Mohl byste mi vysvětlit, co to znamená?Pourriez-vous m'expliquer ce que cela veut dire ?

vzpomenout (si): Nemohu si vzpomenout na...Je ne peux pas me rappeler...

zabrat: expr. Celou noc jsem nemohl zabrat.Je n'ai pas pu m'endormir toute la nuit.

zaručit: Mohu vám zaručit, že...Je peux vous garantir que...

zatelefonovat: Mohu si odsud zatelefonovat?Est-ce que je peux téléphoner d'ici ?

zavolat: Mohu si od vás zavolat?Je peux utiliser votre téléphone ?

zopakovat: Mohl byste mi to zopakovat?Est-ce que vous pourriez me le répéter ?

cítit: nemoci ani cítit koho/cone pas pouvoir blairer qqn/qqch

dál: nemoci (už) dál duševněn'en pouvoir plus

dláždit: Ten může penězi dláždit.Il est très argenté.

gratulovat: Můžete si gratulovat! i iron.Vous pouvez vous en féliciter !

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

klouzat se: hovor. Můžeš se jít klouzat.Tu peux te brosser.

odkládat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

pohnout se: nemoct se pohnout z místa být v nesnázíchne savoir comment s'y prendre

přát si: Co víc si můžeš přát?Tu n'as plus rien à désirer.

přijít: nemoci přijít komu/čemu na chuťne pas pouvoir encadrer qqn/qqch

vytknout: Nemůžu tomu nic vytknout.Je ne vois rien à redire à cela.

vzít: Mohu na to vzít jed!J'en mettrais ma tête à couper !

façon: On peut dire, d'une façon générale...Obecně můžeme říci...

indicatif: signe indicatif d'une maladiepříznak nemoci

infantile: maladies infantilesdětské nemoci

inférieur: être inférieur à qqnnemoci se rovnat komu

pouvoir: Il peut arriver que...Může se stát, že...

prendre: prendre le pouvoirchopit se moci

si: Si j'ose dire.Pokud to tak mohu říci.

coordonnées: Donnez-moi vos coordonnées.Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.

croire: Il se croit tout permis.Myslí, že si může všechno dovolit.

décharner: Cette maladie l'a complètement décharné.Po té nemoci je jen kost a kůže.

dédoubler: Je ne peux pas me dédoubler.Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zaráz

ficher: Il se fiche de ce qui peut arriver.Kašle na to, co se může stát.

lien: Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?Můžeš mi dát link na to video?

occulte: cause occulte d'une maladieskrytá příčina nemoci

personne: Ce n'est la faute de personne.Nikdo za to nemůže

porter: porter qqn au pouvoirpřivést koho k moci

pouvoir: On ne peut pas tout avoir.Nemůžeme mít všechno.

pouvoir: Je n'en peux plus.nemůžu.

redire: Pouvez-vous me redire votre nom ?Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?

si: Si tu peux le faire, fais-le.Jestli můžeš, tak to udělej.

supporter: Il ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.

ubiquité: Je n'ai pas le don d'ubiquité.Nemohu být všude.

atteinte: Sa réputation est hors d'atteinte.Jeho/Její pověsti nemůže nic uškodit.

confetti: hovor. Vous pouvez en faire des confettis !S tím si můžete tak akorát vytřít zadek!

connaître: hovor. Je ne connais que ça.Vím to, ale nemůžu si vzpomenout.

demain: Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

jeunesse: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.

nom: Je ne peux pas mettre le nom sur ce visage.Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuje.

oiseau: donner à qqn des noms d'oiseauxnemoci komu přijít na jméno

peinture: hovor. Je ne peux pas le voir en peinture.Nemohu ho ani vystát.

redire: Je ne vois rien à redire à cela.Nemůžu tomu nic vytknout.

sentir: hovor. ne pas pouvoir sentir qqnnemoci koho ani cítit