Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se někam) venir, arriverpřijít se zpožděnímarriver en retardpřijít včasarriver à l'heurepřijít pro koho/covenir chercher qqn/qqch
 2. (být doručen ap.) venir
 3. (objevit něco) na co découvrir, trouver qqch
 4. (do funkce ap.) entrer en fonction
 5. (vrátit se) revenir, rentrerpřijít z práce domůrentrer du travail chez soi
 6. (nabýt, získat) arriver, gagnerpřijít k soběreprendre ses esprits, revenir à soi
 7. (pozbýt) o co perdre qqchpřijít o rozumperdre la raison
 8. (do nějaké situace) se trouver
 9. (obrátit se) ke komu s'adresser à qqn
 10. (někoho postihnout) attaquer
 11. (zachvátit) na koho prendre, gagner qqn
 12. (stát peníze) coûter

Vyskytuje se v

důvěra: perdre la confiance de qqnpřijít o čí důvěru

krk: perdre la viepřijít o krk

na: venir au mondepřijít na svět

okamžik: arriver au bon momentpřijít ve správný okamžik

poslední: arriver au dernier momentpřijít na poslední chvíli

pozdě: être en retardpřijít pozdě

prázdný: arriver les mains videspřijít s prázdnýma rukama

správný: arriver au bon momentpřijít ve správný okamžik

svůj, svá, své, svoje: en avoir pour son argentpřijít si na své

včas: arriver à l'heurepřijít včas

vhod: convenir à qqn, tomber à pointpřijít vhod komu

aby: Il est venu pour faire ta connaissance.Přišel, aby tě poznal.

aniž: Il est venu sans annoncer son arrivée.Přišel, aniž se ohlásil.

: Qu'il vienne tout de suite !Ať hned přijde!

: Il n'arrive que demain.Přijde až zítra.

hned: J'arrive tout de suite.Přijdu hned.

jindy: Je repasse une autre fois.Přijdu jindy.

mezi: Viens parmi nous.Přijď mezi nás.

mně: Viens chez moi.Přijď ke mně.

nepodařit se: Je ne suis pas arrivé à être à temps.Nepodařilo se mi přijít včas.

nevhod: tomber mal, arriver mal à propos/à contretempspřijít nevhod

zkrátka: être lésépřijít zkrátka utrpět škodu

zpoždění: arriver en retardpřijít se zpožděním

bláto: changer son cheval borgne pour un cheval aveuglepřijít z bláta do louže

draze: Tu me le payeras.To ti přijde draho.

hotové: Il aime la besogne (toute) faite.Rád přijde k hotovému.

housle: Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.Přišel k tomu jako slepý k houslím.

k, ke, ku: être accidentépřijít k úrazu

kloub: découvrir le pot aux rosespřen. přijít čemu na kloub

křížek: arriver comme les carabiniersexpr. přijít s křížkem po funuse

mysl: venir à l'esprit de qqnpřijít komu na mysl

okap: changer un cheval borgne contre un aveuglepřijít z deště pod okap

potopa: Après nous le déluge.Po nás (ať přijde) potopa.

schůzka: poser un lapinnepřijít na schůzku

sobě: revenir à soipřijít k sobě

trocha, troška: placer un motpřijít se svou troškou do mlýna

zmar: aller à vau-l'eaupřijít na zmar

ça: ça dépendmožná, přijde na to, podle toho

esprit: reprendre ses espritspřijít k sobě

pas: arriver sur les pas de qqnpřijít těsně po kom

perdre: perdre la confiance de qqnpřijít o koho důvěru

poser: poser un lapin à qqnnepřijít na schůzku s kým, napálit koho

raison: revenir à la raisonpřijít (znovu) k rozumu

rescousse: arriver à la rescousse de qqnpřijít komu na pomoc

retard: arriver en retardpřijít se zpožděním

soi: revenir à soipřijít k sobě, vzpamatovat se

trouver: aller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.

voir: venir voir qqnpřijít ke komu

accepter: Il a accepté de venir.Uvolil se, že přijde.

afin de: Je me hâte afin d'arriver à l'heure.Pospíchám, abych přišel včas.

arriver: arriver chez soipřijít domů

attendre: en attendant l'arrivée du courriernež přijde pošta

connaissance: reprendre connaissancepřijít k vědomí, (znovu) nabýt vědomí

craindre: Je crains qu'il (ne) vienne.Bojím se, že přijde.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

dépendre: Ça dépend.Přijde na to., Záleží na tom.

être: Est-ce que vous venez ?Přijdete?

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

ramasser: Où l'a-t-il ramassé ?Kde k němu přišel?

reprendre: reprendre connaissancepřijít k sobě, nabýt vědomí

borgne: changer son cheval borgne pour un cheval aveuglepřijít z bláta do louže

carême: arriver comme mars en carêmepřijít jako na zavolanou

emporter: Vous ne l'emporterez pas au paradis.To vám přijde draho., To si odskáčete.

loup: avoir vu le louppřijít o věnec nebýt už pannou

oiseau: donner à qqn des noms d'oiseauxnemoci komu přijít na jméno

part: avoir sa part de gâteaupřijít si na své podílet se na zisku

pot: découvrir le pot aux rosespřijít věci na kloub, odhalit tajemství

pour: en avoir pour son argentpřijít si na své, dobře koupit, nepřijít zkrátka

tomber: tomber à rienpřijít vniveč

vau-l'eau (à): (s'en) aller à vau-l'eaupřijít na zmar

venir: venir au mondepřijít na svět, narodit se

přijít: venir chercher qqn/qqchpřijít pro koho/co