Hlavní obsah

venir [v(ə)niʀ]

Intranzitivní sloveso

  1. přijít, přijetaller et venirchodit sem a tam, přecházetne faire qu'aller et venirvrátit se za okamžik, být hned zpátkyfaire venir qqnpovolat, pozvat koho, poslat pro koho
  2. chez qqn přijít ke komu
  3. nast(áv)at o události ap.générations à venirbudoucí generace
  4. venir de přijít od koho, odkud, přijet od koho, odkud
  5. de qqn/qqch pocházet od koho, odkud, z čeho o dědictví, z Paříže ap.
  6. venir de faire qqch právě udělat coIl vient de partir.Právě odešel.
  7. à qqch sahat k čemu k ramenům, po kolena ap., dosáhnout, dojít čeho cíle ap.venir à bout de qqchzdolat, zvládnout coen venir à qqchdojít, přikročit, přistoupit k čemu, pustit se do čehoen venir aux extrémitéspoužít krajních prostředků
  8. à venir budoucí, přicházející

Vyskytuje se v

venir: přijít od koho, odkud, přijet od koho, odkudvenir de

allée: chození sem a tam, přecházení, pobíháníallée et venue

connaisseur: být znalec vínaêtre connaisseur en vins

paraître: právě vyšlovient de paraître

planter: postavit se před koho a nehnout sevenir se planter devant/en face de qqn

trouver: jít/přijít ke komu na návštěvu ap.aller/venir trouver qqn

va-et-vient: pouliční ruchva-et-vient de la rue

venu: první, kdo se namane, kdokolile premier venu

voir: přijít ke komuvenir voir qqn

accepter: Uvolil se, že přijde.Il a accepté de venir.

agir: Nadešla chvíle jednat.Le moment est venu d'agir.

atterrir: Letadlo právě přistálo.L'avion vient d'atterrir.

auprès: Sedněte si vedle mě.Venez vous asseoir auprès de moi.

craindre: Bojím se, že přijde.Je crains qu'il (ne) vienne.

croire: Nemyslím, že přijde.Je ne crois pas qu'il viendra.

cueillir: Vyzvedl nás na nádraží.Il est venu nous cueillir à la gare.

du: přijet z Portugalskavenir du Portugal

en: S jídlem roste chuť.L'appétit vient en mangeant.

être: Přijdete?Est-ce que vous venez ?

: v případě, že by přišel, v případě, kdyby přišelau cas où il viendrait

venue: přecházení sem a tamles allées et venues

appétit: S jídlem roste chuť.L'appétit vient en mangeant.

budoucí: budoucí generacegénérations à venir

generace: budoucí generacegénérations à venir

lístek: vinný lístekcarte des vins

na: přijít na světvenir au monde

nově: nově příchozínouveau venu

pohyb: pohyb sem a tamva-et-vient

poslat: poslat pro kohofaire venir qqn

příchod: příchod jaravenue du printemps

přijít: přijít pro koho/covenir chercher qqn/qqch

vítaný: být vítanýêtre bien venu

vrátit se: vrátit se s nepořízenous'en retourner comme on est venu

vytanout: vytanout na myslivenir à l'esprit

značkový: značková vínavins d'appellation contrôlée

znalec: být znalec vínaêtre connaisseur en vins

aby: Přišel, aby tě poznal.Il est venu pour faire ta connaissance.

aniž: Přišel, aniž se ohlásil.Il est venu sans annoncer son arrivée.

ano: Nepůjdeš se mnou? – Ano.Tu ne viens pas avec moi ? – Si.

: Ať hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !

být: Odkud jste?D'où venez-vous ?

mezi: Přijď mezi nás.Viens parmi nous.

mně: Přijď ke mně.Viens chez moi.

odjet: Autobus právě odjel.Le bus vient de partir.

opozdit se: Opozdil se.Il est venu en retard.

přijet: Přijedu pro tebe autem.Je viendrai te chercher en voiture.

s, se: Jdeš s námi?Tu viens avec nous ?

sem: Pojď sem!Viens (par) ici !

tak: Tak pojď.Viens alors., Allons, viens.

z, ze: Jsem z Paříže.Je viens de Paris.

zřídkakdy: Navštěvuje nás zřídkakdy.Il vient rarement nous voir.

brát: brát věci takové, jaké jsouprendre les choses comme elles viennent

dočkat se: Dočkej času jako husa klasu.Tout vient à point à qui sait attendre.

mysl: přijít komu na myslvenir à l'esprit de qqn

od, ode: jít od srdcevenir du cœur

pozbýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Ce qui vient de la flûte s'en va par le tambour.

růst: S jídlem roste chuť.L'appétit vient en mangeant.

sahat: Nesahá mu/jí ani po kotníky.Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.

spatřit: spatřit světlo světavoir le jour, venir au jour

vyjít: právě vyšlovient de paraître